woensdag, 08 oktober 2014 20:07

Winterprogramma WVV'34 1

 

 
De bekerwedstrijd tegen Victoria'28 verzet van zondag 19 oktober naar vrijdagavond 17 oktober aanvang 20.00 uur
woensdag, 08 oktober 2014 19:24

Eerste straatnaam Marke III bekend: 'Rosveld'

De eerste tekening van de indeling van Marke III is vandaag door de gemeente naar buiten gebracht. Geadviseerd wordt de volgende straatnaam 'Rosveld' toe te kennen binnen de uitbreidingswijk De Marke III Hengevelde en de straat Bomhof door te trekken tot aan de Diepenheimsestraat Hengevelde. Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de kern Hengevelde op de overgang van het bestaande dorp en het buitengebied. Het plangebied is ongeveer 10 hectare groot en wordt begrensd door de Diepenheimsestraat, de Needsestraat en de Janninksweg. De andere straatnamen zijn nog niet bekend, maar daar wordt druk over nagedacht. De gemeente Hof van Twente hanteert in zijn algemeenheid een aantal uitgangspunten bij het toekennen van straatnamen, welke hieronder zijn samengevat:

dinsdag, 07 oktober 2014 18:38

CDA vraagt om terugdringen fietsendiefstal

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 De fractie van het CDA vraagt u maatregelen te nemen om de diefstal van fietsen op de stations van Delden en Goor verder terug te dringen. Het is algemeen bekend dat de fietsdiefstallen in onze gemeente al jarenlang in de top drie van ergernissen bij de inwoners van Hof van Twente voorkomt. De politie doet wat in haar beperkte mogelijkheden ligt. Dat is echter niet voldoende om het aantal fietsendiefstallen met meer resultaat terug te dringen. Vele Hengeveldenaren die in bijvoorbeeld Goor dagelijks de stalen ros parkeren.

Concreet stellen we daarom de volgende maatregelen voor om het beoogde doel te bereiken.

* Het inzetten van een door Hof van Twente aan te schaffen lokfiets. Wanneer de politie deze nu in wil zetten,moet die van een buurgemeente worden geleend!

* De fietsenstallingen bij de stations meer zichtbaar maken vanaf de openbare weg. Dat kan door de beukenhagen die nu nog de fietsenstallingen aan het oog onttrekken, deels te verwijderen dan wel door deze door middel van bijsnoeien terug te brengen in hoogte. In Borne zijn ze bijvoorbeeld veel minder hoog dan in Delden.

*Het invoeren van camerabewaking. De politie geeft weliswaar aan dat invoering van camerabewaking alleen direct in het begin effect sorteert, maar dat het ook samenhangt met de beeldkwaliteit van de

bewakingscamera. Wij zijn van mening dat een goed gesitueerde camera die scherpe en duidelijke beelden vastlegt, wel degelijk een bijdrage levert aan het terugdringen van de fietsdiefstallen.

Graag vernemen wij het standpunt van uw college en welke acties uw college ter zake gaat ondernemen.In de commissie Fysiek van 10 september 2014 is door de CDA fractie een aantal vragen gesteld met betrekking tot de ontwikkeling van De Marke III in Hengevelde. Hieronder een reactie op de gestelde vragen. Vragen met betrekking tot de fase bouwrijp maken:Haalt u de streefdatum om eind september te kunnen starten met het bouwrijp maken van het plan? Zo nee, waarom niet? Wat is in dat geval de datum waarop het bouwrijp maken wel kan worden gestart? Antwoord:

Een vitale economie, duurzaamheid in denken en doen en toegankelijke zorg zijn de speerpunten waar het college van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente zich de komende jaren samen met inwoners sterk voor gaat maken. Het college borduurt met het nieuwe collegeprogramma voort op de ingezette koers van de ‘nieuwe gemeente’. Daarbij zal de gemeente minder vaak zelf initiatiefnemer zijn maar veel vaker partner in het realiseren van plannen van inwoners en organisaties uit Hof van Twente.

Met de speerpunten wil het college een bijdrage leveren aan het behouden van een leefbare, prettige, veilige en financieel gezonde gemeente op de lange termijn. Burgemeester Ellen Nauta noemt dit collegeprogramma: "Een vervolg van de in 2010 ingezette koers van de Nieuwe gemeente waarbij de gemeente meer en meer die van een faciliterende overheid is. De gemeente staat open voor kansen en initiatieven uit de samenleving. College en ambtenaren zoeken actief de samenwerking met inwoners, ondernemers en professionals en blijven in gesprek door bewonersbijeenkomsten, thema-avonden, bewonersplatforms en dergelijke te organiseren."

Dit collegeprogramma heeft het karakter van een dynamisch uitvoeringsprogramma. Dat wil zeggen dat het een collegeprogramma is dat in ontwikkeling is en waar nodig aangepast wordt aan de meest actuele behoeften van de samenleving. Het collegeprogramma is te vinden op de website van de gemeente www.hofvantwente.nl.

Het college presenteerde het collegeprogramma in de raadsvergadering en ook aan werknemers van de gemeente.