Begrafenisvereniging Hengevelde e.o. over in Twenthe Uitvaartverzekering   

De Begrafenisvereniging Hengevelde e.o. gaat per 1 januari 2018 over in Twenthe Uitvaartverzekering. De redenen hiervan stonden in een brief die aan alle leden is verstuurd: “Wat is de toekomst van onze vereniging, wat is de relatie tussen de contributie en de uitkering en in welke verhouding staat deze uitkering tot de kosten van een begrafenis”. Het bestuur heeft daarom gezocht naar een alternatief om de rechten van de leden in de toekomst zoveel mogelijk veilig te stellen.
Hieronder de volledige brief die verstuurd is aan alle leden:

Geachte leden, 

In september hebben wij u een schrijven doen toekomen met de mededeling dat wij voornemens waren om de vereniging over te dragen aan Twenthe Uitvaartverzekering.
In aansluiting op de ledenvergaderingen van 10 oktober en 7 november 2017 mogen wij u als bestuur mededelen dat door haar leden is besloten om de ledenrechten per 1 januari 2018 over te dragen aan Uitvaartverzekering Twenthe NV te Enschede.

De redenen hiervan waren “wat is de toekomst van onze vereniging, wat is de relatie tussen de contributie en de uitkering en in welke verhouding staat deze uitkering tot de kosten van een begrafenis”. Het bestuur heeft daarom gezocht naar een alternatief om de rechten van de leden in de toekomst zoveel mogelijk veilig te stellen.

In 2016 en 2017 zijn hiervoor gesprekken gevoerd met Uitvaartverzekering Twenthe NV, een verzekeraar die al meer dan 75 jaar actief is als uitvaartverzekeraar (ook in onze regio) en ook samenwerkt met veel uitvaartverenigingen. Ook met ons. Met Uitvaartverzekering Twenthe NV is een voorstel opgesteld om te komen tot een overdracht van de uitkeringsrechten van onze leden, zodat deze zijn veiliggesteld voor de toekomst en ook de contributie gelijk kan blijven.

Tijdens beide ledenvergaderingen is het voorstel tot overdracht constructief besproken, evenals een aantal andere punten zoals opheffing eventuele aanwezig huishoudelijke reglement, het aftreden van het bestuur, de opheffing van de vereniging.  Al deze zaken zijn door de leden positief ontvangen waarbij unaniem gestemd is om de vereniging op te heffen en de ledenrechten over te dragen aan Uitvaartverzekering Twente NV te Enschede.

Wat betekent voor de leden de overstap:
Voor de leden van de begrafenisvereniging Hengevelde en omstreken betekend dit dat zij vanaf 1 januari 2018 verzekerde zijn. 
Dat het uitkeringsbedrag per 1-1-2018 wordt verhoogd van € 454,-  naar € 600,-.
Zij ontvangen hiervoor van de uitvaarverzekering Twenthe NV een polis met voorwaarden en een begeleidend schrijven.
Ook blijven de leden hun vrijheid behouden in de keuze van hun gewenste uitvaartverzorger. Belangrijk hierin is nogmaals om in een vroegtijdig stadium met naasten hierover van gedachten te wisselen.