Privacybeleid / Algemene (verkoop)voorwaarden / Licenties

PRIVACYBELEID

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten bedrijven vastleggen welke persoonsgegevens ze bewaren en waarom, en hebben klanten het recht die informatie in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen.

Hoe gaan wij om met jouw privacy?

De berichtgeving in onze media is voor ons belangrijk. Jouw gegevens niet. Wij zullen je gegevens dan ook nooit aan iemand verkopen. We slaan gegevens alleen op met een concreet doel zoals bijvoorbeeld ter ondersteuning van de exploitatie van onze website. We verzamelen gegevens om je ervaring te verbeteren en op je wensen af te stemmen. We zullen er richting jou duidelijk over zijn wanneer we dit doen.

Kan ik mijn gegevens inzien?

Ondanks dat wij nauwelijks gegevens verzamelen kun je natuurlijk altijd een mail sturen naar redactie@wegdamnieuws.nl met de vraag om je gegevens in te zien. Hierbij dien je wel je postcode en huisnummer en een kopie van je identiteitsbewijs, waarop je BSN-nummer is afgeschermd, mee te sturen. De kopie hebben we nodig, om je identiteit te kunnen controleren voordat wij gegevens kunnen sturen. Je kunt voor het maken van de kopie gebruikmaken van de KopieID-app die de Rijksoverheid aanbiedt. Vervolgens krijg je van ons een mail met daarin de persoonsgegevens uit ons systeem op het e-mailadres dat in onze systemen bekend is. De kopie van je identiteitsbewijs zal na controle worden vernietigd.

Weten wij wat je leest?

We meten in het algemeen hoeveel en hoelang artikelen op onze websites worden gelezen, niet op individueel niveau. We weten dus wel hoeveel mensen een artikel hebben gelezen, maar niet wie. Deze gegevens gebruiken we om onze journalistiek te verbeteren en om te leren hoe we de artikelen die wij belangrijk vinden het beste onder de aandacht van onze lezers kunnen brengen.

Kan ik mij laten verwijderen uit een artikel?

In het archief van Wegdamnieuws zijn alle artikelen die door de redactie zijn gepubliceerd beschikbaar. Regelmatig krijgen we verzoeken binnen waarin wordt gevraagd om verwijdering of anonimisering van een artikel of een foto in het digitale archief. Hier gaat de redactie heel terughoudend mee om. Het archief zou volgens ons aan onze lezers een volledig en betrouwbaar beeld moeten geven van de inhoud van onze artikelen op het moment van publicatie. Dit vinden wij belangrijk rondom onze betrouwbaarheid als journalistiek medium. Aanpassingen kunnen leiden tot geschiedvervalsing. In de regel komen we aan een dergelijk verzoek niet tegemoet. Een enkele keer wijkt Wegdamnieuws in uitzonderlijke situaties hiervan af. Bijvoorbeeld als iemands veiligheid in het geding is of op last van de rechter. Indien Wegdamnieuws een evidente onjuistheid heeft gepubliceerd zal dat worden hersteld met een rectificatie.
Het rechtssysteem in Nederland hecht sterk aan integriteit van het archief voor journalistieke producties. Ook de AVG maakt een uitzondering wanneer het gaat om het uitoefenen van het recht op meningsvrijheid en informatie. In Nederland is dat vastgelegd in artikel 43 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zoekmachines zoals Google zijn op last van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg verplicht om een procedure in te stellen waarmee Europese burgers verwijzingen naar bepaalde webpagina’s kunnen laten verwijderen uit zoekresultaten die verschijnen wanneer ze hun (echte) naam intikken. De webpagina’s zelf blijven online. Het aanvraagformulier hiervoor is terug te vinden op: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch

In deze Privacyverklaring licht Wegdamnieuws toe hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten.

Welke soorten gegevens worden verwerkt?

In het kader van alle online en offlinedienstverlening kan Wegdamnieuws gegevens verwerken van haar klanten en andere bezoekers/gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten, zoals apps en (mobiele) websites, maar ook evenementen, acties, prijsvragen en enquêtes. Welke gegevens wij verzamelen hangt af van het afgenomen product en/of dienst en kunnen zowel persoonsgegevens omvatten alsook andere gegevens. Mocht je specifieke informatie over de over jouw bekende persoonsgegevens willen inzien neem dan contact op met redactie@wegdamnieuws.nl

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Wegdamnieuws verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst.
  • Het toezenden van nieuwsbrieven, het verbeteren van en analyseren van (mobiele) (website) diensten.
  • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten.
  • Voor marketingdoeleinden.
  • Om te voldoen aan de op Wegdamnieuws van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Wegdamnieuws. Hierbij probeert Wegdamnieuws rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je daar geen prijs op stelt kunt u dit aangeven via redactie@wegdamnieuws.nl. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om je hiervoor uit te schrijven.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Wegdamnieuws verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit Wegdamnieuws op basis van privacywetgeving is toegestaan. Wegdamnieuws deelt gegevens met leveranciers om onze diensten mogelijk te maken, zoals met leveranciers van softwaresystemen. Wegdamnieuws verkoopt geen persoonsgegevens aan derden partijen. Wegdamnieuws streeft ernaar om geen persoonsgegevens buiten de EU te verwerken.

Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?

Wegdamnieuws verwerkt uiteraard alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan.

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met de lezer/klant/gebruiker.
  • Bij een wettelijke verplichting. Zo moeten factuurgegevens voor fiscale doeleinden minimaal 7 jaar bewaard worden.
  • Bij een gerechtvaardigd belang. Dit kan zijn omwille van het verbeteren van onze dienstverlening of het voor doen van bepaalde marketingactiviteiten.
  • Op basis van toestemming. Indien geen van bovenstaande punten van toepassing zijn verwerken we persoonsgegevens alleen na toestemming. Een voorbeeld hiervan is het inschrijven op bepaalde (commerciële) nieuwsbrieven.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wegdamnieuws verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die wij verwerken in het kader van een klantrelatie verwerken wij in de regel niet langer dan zeven jaar nadat het laatste klantcontact heeft plaatsgehad en waar van toepassing/mogelijk korter.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van een veiligheidsprocedure, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerkt.

Hoe wordt omgegaan met klikgedrag en cookies?

Op de (mobiele) websites van Wegdamnieuws worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes) bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Hoe werkt de privacy bij links naar andere websites?

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten

Wilt je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd, wil je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kun je een e-mail sturen aan redactie@Wegdamnieuws. Ook indien je nog specifieke vragen hebt over ons privacy beleid dan kunt je bij dat mailadres terecht.

 

ALGEMENE (VERKOOP)VOORWAARDEN

(1) Definities
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan alle activiteiten op deze website, hierna te noemen “website” en Partij: bedrijf en / of organisatie die foto’s gebruikt van deze website;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen en Partij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en / of ter uitvoering van die overeenkomst. Hierna te noemen
“Partij”

(2) Toepasselijkheid en vernietigbaarheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen en een Partij. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Partij wordt door uitdrukkelijk
van de hand gewezen, tenzij Partij en uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Bepalingen uit deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend
recht. Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst niet aan.

(3) Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en / of de Voorwaarden en / of enige daarmee samenhangende overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging
en / of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst en / of Voorwaarden en / of samenhangende overeenkomst. behoudt zich het recht voor
deze Voorwaarden te wijzigen op een termijn van drie maanden door schriftelijke mededeling aan Partij, met dien verstande dat Partij in dat geval het recht heeft de Overeenkomst en de daarmee samenhangende
overeenkomsten te ontbinden.

(4) Prijzen, BTW, betaling en verrekening
De tussen Partij en overeengekomen prij(s)(zen) zijn vast en uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien geen afspraken zijn gemaakt geld(t)(en) de
standaard prij(s)(zen).Voor geldt een betalingstermijn van minimaal 14 en maximaal 30 dagen na ontvangst van de factuur door de Partij, tenzij tussen Partij(en) uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Wanneer Partij verzuimt om na een herinnering en een extra periode van minimaal 4 dagen en maximaal 10 dagen te betalen, dan mag over de periode een wettelijke rente en 10% administratiekosten in rekening brengen.
Toegang tot de database is gratis. Download(s) van (de)(een) foto(s) word(t)(en) gezien als aankoop, tenzij andere afspraken schriftelijk zijn overeengekomen met de Partij. De ene partij is gerechtigd om iedere vordering die de
wederpartij jegens haar heeft te verrekenen met enige vordering (ongeacht uit welken hoofde en al dan niet opeisbaar) welke deze partij mocht hebben jegens de wederpartij. Onverminderd haar verdere rechten, is gerechtigd
aan Partij in rekening te brengen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, door in redelijkheid gemaakt of te maken ter incasso van enig verschuldigd bedrag dan wel ter
verkrijging van nakoming van enige verplichting van Partij.

(5) Licentie, Fair Use Policy en vrijwaring
verleent aan Partij een niet-exclusieve toegang. De aan Partij ter beschikking gestelde foto(s) blij(ft)(ven) ten alle tijden eigendom van deze website, inclusief maar niet beperkt tot rechten met betrekking tot auteursrecht,
merkenrecht, databankenrecht, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, portretrecht, privacy en know-how, tenzij anders (mondeling en/of schriftelijk) is afgesproken. Voor de duidelijkheid wordt hier vermeld dat de
intellectuele eigendomsrechten op de foto(s) blijven berusten bij , tenzij tussen Partij en uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. Partij heeft geen bevoegdheid de foto(s) in een archief, tenzij anders overeengekomen in de
Overeenkomst, op te slaan. Het is niet toegestaan door de Partij om foto(s) aan derden, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking te stellen en aan derden toegang te verlenen om de foto(s) aan (eind)gebruikers te
distribueren. Bij elke publicatie moet de naam van de fotograaf vermeld worden. De foto(s) mag/mogen niet veranderd worden, en moeten
“as is” gepubliceerd worden, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst met . Partij zal zich inspannen om te voorkomen dat derden inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van met betrekking tot de
foto(s). verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij Partij als gevolg van aanspraken van derden met betrekking tot schending van (intellectuele
eigendoms)rechten en tot beperking van door Partij te maken extra kosten en/of te lijden schade. verleent Partij het recht om zelfstandig op te treden in geval van inbreuk op de foto(s), inclusief het recht om een verbod en
vergoeding van schade in te stellen. Dit artikel laat onverlet het recht van om zelfstandig op te treden tegen inbreuken op zijn intellectuele eigendomsrechten. Partij zal steeds voorafgaand aan het nemen van enige
rechtsmaatregel overleg met voeren. vrijwaart Partij voor aanspraken van derden, waaronder aanspraken van collectieve incasso-organisaties, in verband met het gebruik van de foto(s) door Partij of door gelicentieerde
(eind)gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot: schending van enig (intellectueel eigendoms)recht door het gebruik van de foto(s), inclusief maar niet beperkt tot rechten met betrekking tot auteursrecht, merkenrecht,
databankenrecht, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, portretrecht, privacy en knowhow; en het niet, niet-tijdig of niet-volledig leveren van foto(s), de (on)juistheid of (on)volledigheid van de inhoud van de foto(s) en alle
daarmee samenhangende factoren; en zal tevens de in verband daarmee geleden en te lijden schade van Partij, alsmede de in verband daarmee in redelijkheid door Partij gemaakte en te maken kosten, vergoeden.

(6) Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende elkaars ondernemingen welke zij in verband met de Overeenkomst, deze Voorwaarden of eventuele daarmee
samenhangende overeenkomsten mochten verkrijgen en waarvan zij de vertrouwelijkheid kennen of daarvan redelijkerwijze op de hoogte moeten zijn.

(7) Aansprakelijkheid
en Partij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade van henzelf of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade en gederfde winst, behoudens de vrijwaring
opgenomen in artikel 5. De aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie en / of medewerkers van respectievelijk Partij
of, dan wel voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productenaansprakelijkheidsrecht Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de ene partij de schade binnen 1 week (7 dagen) nadat
de schade is geconstateerd of redelijkerwijze had kunnen worden geconstateerd middels aangetekend schrijven aan de wederpartij meldt. Indien en voor zover op de beperking en / of uitsluiting van aansprakelijkheid van dit artikel door
een partij geen beroep kan worden gedaan, is de aansprakelijkheid van deze partij ten allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het laagste van de volgende
bedragen: 1) het bedrag dat Partij verschuldigd is aan op basis van de in de zes (6) maanden voorafgaande aan de schade toebrengende gebeurtenis aan Partij ter beschikking gestelde foto(s), 2) het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijk gestelde partij ter zake uitkeert. De in dit lid opgenomen beperking van aansprakelijkheid heeft geen betrekking op de in artikel 5 opgenomen vrijwaring. 3)

(8) Ontbinding
Zowel als Partij is bevoegd de Overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of
gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij indien: 1) de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of surséance van betaling wordt verleend; 2) de wederpartij
faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard; 3) de wederpartij wordt ontbonden en – indien van toepassing – haar rechtsopvolger niet bereid is schriftelijk te verklaren alle rechten en verplichtingen van de ontbonden
rechtspersoon zonder voorbehoud over te nemen; 4) het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd, geliquideerd of een substantieel deel van de zeggenschap bij de wederpartij in andere handen komt; 5) de wederpartij ook na
schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden te voldoen; 6) de wederpartij gedurende een periode van meer dan 30 (dertig) dagen ten
gevolge van overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen c.q. tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden of zodra vaststaat dat deze situatie langer dan 30
(dertig) dagen zal duren. Onverminderd het vorige lid zijn Partij en bevoegd de Overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder
voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij indien de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van zijn
verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Rechten en verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten voort te duren, blijven na
beëindiging daarvan bestaan.

(9) Diversen
is volledig verantwoordelijk voor de eventuele inbreng van derden bij de uitvoering van de uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, als betrof het zijn eigen prestatie. vrijwaart Partij tegen
eventuele aanspraken van bij de uitvoering van de in de vorige zin bedoelde verplichtingen betrokken derden. Tussen Partijen overeengekomen termijnen voor de ter beschikkingstelling van foto(s) zijn voor Partij van essentieel
belang. is in verzuim door enkele overschrijding van met Partij overeengekomen tijdstippen waarop prestaties moeten worden verricht, tenzij de overschrijding veroorzaakt wordt door factoren die niet voor rekening van komen en
behoren te komen (waaronder externe problemen zoals storingen aan internet verbindingen bij ).

(10) Publicatie(s) in nieuwe- en / of traditionele media en/of schadevergoeding bij geen toestemming publicatie
geeft Partij toestemming foto(s) alleen te gebruiken voor redactionele uitingen. Partij heeft geen toestemming foto(s) te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van.
Alle foto(s) wordt/worden voorzien van credits van Wegdamnieuws VOF, tenzij anders is overeengekomen. Het is ten strengste verboden foto(s) te gebruiken voor promotie, alle soorten merchandise (te weten: T-shirts, posters, kalenders, fotoboeken e.d.), logo’s in welke vorm dan ook, screensavers, backgrounds, wallpapers en designs / ontwerpen voor nieuwe- en / of traditionele media, tenzij anders is overeengekomen. Partij mag foto(s) niet herpubliceren, doorverkopen, co-branden, publicatie achter betaalde diensten (0900/0909-nummers, MMS, SMS, Switchpoint, e.d.), opslaan (na 2 weken dienen alle foto’s van een website te zijn verwijderd en niet meer toegankelijk te zijn voor derden), invoeren in
databases (m.u.v. algemene redactionele publicatie en/of content management systemen), publicatie in persberichten, publicatie in portfolio’s, publicatie voor (foto)boeken, (reclame)folders en / of gebruik op Cd-rom’s zonder
schriftelijke toestemming van , tenzij anders in de Overeenkomst vermeld staat. Voor publicaties zonder toestemming hanteren wij strenge schadevergoedingen. Van elke foto die zonder toestemming wordt gepubliceerd: € 200
voor plaatsing, € 200 voor geen bronvermelding en € 200 voor geen toestemming. Vervolgens van alle bedragen een 3-voud voor schadevergoeding. Tenslotte een 10-voud (€ 2000,00) per onderdeel voor elke overtreding ter compensatie en schadevergoedingen voor en zijn/haar fotografen en hun werk met een maximale hoogte van 1 miljoen euro (€ 1.000.000) per overtreding. heeft ten alle tijden het recht om een Partij een publicatieverbod op te leggen, foto(s) te laten verwijderen van een website of uit de opmaak van een krant, tijdschrift, magazine of boek en / of foto(s) voor publicatie te laten aanpassen.

(11) Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op de Overeenkomst, deze Voorwaarden en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Partij zal pogen een eventueel geschil tussen hen te beslechten door hierover te goeder
trouw te overleggen en te onderhandelen. Dit overleg en deze onderhandelingen zullen zo spoedig mogelijk plaatshebben tussen vertegenwoordigers van Partij en na ontvangst van een aangetekend schriftelijk verzoek voor dit
overleg. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden zijn op alle foto’s en werkzaamheden van
van toepassing.

PRIJZEN FOTO’S / LICENTIE

Richtprijzen voor fotografie.

Wij halen de inspiratie voor onze foto’s overal vandaan. De inspiratie voor onze tarieven halen we uit deze prijslijst. Maar we maken geen standaardfoto’s en hebben dus ook geen standaardprijzen. Bel, mail of fax ons voor een op maat gesneden tarief. Onderhandelen over korting doen we alleen vóóraf.

Een ieder die onze foto’s gebruikt gaat akkoord met de door ons daaraan verbonden voorwaarden zoals hieronder weergegeven: Op al onze foto’s rust copyright. Wij verkopen slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt.

De inhoud van onze website mag slechts gebruikt worden voor orientatie. Elk ander gebruik, distributie, vermenigvuldiging, verspreiding of beschikbaar stellen van onze foto’s aan derden is zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. Foto’s die gedownload worden door gebruikers die van ons een inlognaam en password ter beschikking hebben gekregen worden na gebruik gefactureerd. De inlogger verplicht zich om elk gebruik zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen aan ons te melden. Niet of niet bijtijds gemeld en elk niet vooraf overeengekomen gebruik wordt beschouwd als inbreuk en zal door ons als zodanig worden behandeld.

Het basislicentietarief voor onze foto’s € 500 ex btw. p/j en onze video’s zijn vanaf € 500 ex btw per fragment per jaar. Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen door ons afwijkende tarieven worden berekend.

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriele schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van onze foto’s wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.