D66 Hof van Twente >> Daadkrachtig, Duurzaam, Democratisch

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wegdamnieuws biedt de politieke partijen de gelegenheid om aan Hengeveldenaren uit te leggen waarom zij nou juist op hun partij zouden moeten stemmen. De aftrap wordt gedaan door Clemens Vinkenvleugel, raadslid Hof van Twente van D'66.

D'66 gaat uit van de kracht van onze inwoners. Deze kracht in de samenleving moet volop worden gebruikt waarbij de gemeente ondersteunt en niet afremt. D66 wil dat mensen zoveel mogelijk invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Dat geeft nieuwe inzichten, verbinding, vertrouwen èn draagvlak.
Van Inspraak naar BegInspraak:

• Inwoners moeten bij alle plannen zo vroeg mogelijk worden betrokken door met hen in gesprek te gaan. Dat is voor D66 de basis voor de komende 4 jaar. Cruciaal voor D66 is dat onze inwoners de mogelijkheid hebben om directe invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving. Mensen die actief betrokken worden voelen zich meer verantwoordelijk en hebben meer begrip voor de uitkomst.

Zorg & Welzijn
• Zorg moet dichtbij, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Daarnaast wil D66 volop inzetten op preventie door het stimuleren van een gezonde leefstijl.
In onze visie staan gezondheid, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, onderwijs en participatie niet los van elkaar. De rol van algemene voorzieningen in Hengevelde is hierbij van groot belang; samenwerking tussen verschillende welzijnsorganisaties, gemeente, verenigingen op gebied van sport en cultuur, én onderwijs is daarbij een voorwaarde.

Onderwijs
• Wij werken mee aan de verdere uitvoering van de scholenvisie en de vorming van de Integrale Kind Centra, waarin ook de zorg (inclusief logopedie) wordt geïntegreerd. Dit kan in Hengevelde ook door meer intensieve samenwerking worden bereikt.
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn afkomst. Investeren in jeugd is bouwen aan een duurzaam goede toekomst, ook in Hengevelde.

Energie & Milieu
• Wij willen door met de routekaart naar een energieneutraal Hof van Twente in 2035. Om deze doelstelling te halen gaan voor wij een intensieve aanpak samen met inwoners en ondernemers.
Op lokaal niveau moeten er keuzes gemaakt worden, het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof heeft voor D66 ook binnen Hof van Twente allerhoogste prioriteit. D66 wil daarom verder met de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn, d.w.z. evenveel duurzame energie produceren als er gebruikt wordt. Uiteraard blijven wij de vele duurzaamheidinitiatieven in Hof van Twente ondersteunen.

Leefbaarheid & Wonen
• Wij vinden het voor de leefbaarheid en in stand houden van voorzieningen van belang dat jongeren, die in Hengevelde willen blijven wonen (of er terugkomen) voldoende betaalbare (huur)woningen beschikbaar zijn. Ook voor ouderen moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven, bijv in het WOZOCO, zodat ook ouderen in Hengevelde kunnen blijven wonen.
Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners, daarbij is het belangrijk om allerlei mensen te ontmoeten. Daarom wil D66 dat onze kernen en buurtschappen blijven beschikken over ontmoetingsplekken en voorzieningen. Voor Hengevelde is het een opgave om jonge inwoners te behouden voor het dorp door het ontbreken van voldoende betaalbare (huur)woningen. Omdat Hengevelde een sterke sociale betrokkenheid kent is dit bijzonder jammer en daarom heeft dit vraagstuk een grote mate van urgentie.

Kunst & Cultuur
• Cultuurbeleid is een investering in mensen. Wij willen ons hard maken voor een sterk cultuurbeleid, toegankelijk voor iedereen.
Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Het maakt de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken.  Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëren gemeenten een eigen cultureel profiel: het ‘uithangbord’ van de gemeente. Op dit gebied heeft Hengevelde al een rijke historie in de vorm van de bekende Zomerfeesten, waarbij twee weekenden in juni veel bezoekers afreizen naar Hengevelde. Een bijzonder evenement dat ook binnen de Hengeveldse gemeenschap een belangrijke plaats inneemt. D66 wil dit blijven faciliteren.

Leefomgeving
• Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving, die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten.
Het buitengebied in Hof van Twente bestaat uit een rijk gevarieerde mix aan functies, zoals natuur, landschap, (agrarische) bedrijvigheid, recreatie en wonen. De natuur vormt daarin een extra kwetsbare schakel. De gemeente moet zich daarom samen met de belanghebbende partners in Hengevelde inzetten voor behoud van het waardevolle buitengebied in Hof van Twente. Tevens kent Hengevelde een sterke bedrijvigheid die alle kansen moet krijgen om zich te ontwikkelen wat de leefbaarheid in deze verder zal bevorderen.