Eindelijk schot in plan De Marke III, wethouder Scholten blij voor Hengevelde

Het college heeft het voorlopige ontwerp voor de inrichting van de woningbouwlocatie De Marke III in Hengevelde goedgekeurd. Op dit moment wordt de procedure voor het bouwrijp maken van de 1e fase voorbereid. De uitvoering van het bouwrijp maken start naar verwachting eind 2014. De tekeningen voor de inrichting liggen vanaf 19 september 2014 ter inzage in het infocentrum van het gemeentehuis. Wethouder Harry Scholten laat weten dat hij: ‘blij is voor de inwoners van Hengevelde. In De Marke III kunnen ongeveer 115 woningen worden gebouwd. Dit plan biedt de kern Hengevelde voor de komende jaren voldoende mogelijkheden om de vraag naar woningen op te vangen’. Op deze website verklaarde CDA-raadslid Kasper Put vorige week nog erg verbaasd te zijn over de gang van zaken rondom De Marke III en het ontbrekende schot in de zaak. Het ontwerp voor het bouwrijp maken van De Marke III is inmiddels gereed en de afgelopen maanden zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar onder meer de grondwaterstanden, de ontsluiting van het plan en de bomenrij langs de Diepenheimsestraat. Ook was er overleg met het waterschap over de waterhuishouding, Deze onderzoeken waren nodig ter voorbereiding op de start van de uitvoering. De voorbereidingen hebben meer tijd gekost dan aanvankelijk is ingeschat. De procedures die doorlopen moeten worden zijn inmiddels opgestart. Op dit moment wordt het werk gereed gemaakt voor aanbesteding om vervolgens, na de te doorlopen procedures, te gunnen aan een uitvoerende partij. De verwachting is dat de opdracht in december 2014 kan worden gegund en de aannemer daarna aan de slag kan met de eerste werkzaamheden. 

Op een later moment volgt hierover meer informatie. Het bouwverkeer voor De Marke III zal worden omgeleid via de Needsestraat, Janninksweg en een klein gedeelte van de Diepenheimsestraat. Dit wordt gedaan om de aanwonenden aan de Diepenheimsestraat zo min mogelijk overlast te bezorgen tijdens het bouwrijp maken en de bouw van de woningen. Voor de ontsluiting van de toekomstige woonwijk worden in het verlengde van ‘Het Wegereef’ zeven bomen gekapt. Dat is nodig voor de aanleg van uitritten van de woningen grenzend aan de Diepenheimsestraat. In de planvorming wordt aandacht besteed aan het beschermen van de bomenrij in de Diepenheimsestraat tijdens de uitvoering en de bouw van de woningen.

Voorlopig ontwerp
De tekeningen met de voorlopige ontwerpen voor het bouwrijp maken liggen ter inzage vanaf 19 september 2014 gedurende een periode van 6 weken in het infocentrum in de hal van het gemeentehuis in Goor. Ze zijn in te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.  De ontwerpen zijn ook in te zien op de website van de gemeente Hof van Twente: www.hofvantwente.nl.

Kaveluitgifte
Gedurende het bouwrijp maken van de 1e fase van De Marke III wordt gestart met de uitgifte van de kavels. Hierover volgt te zijner tijd nadere informatie. De laatste actualiteiten over dit plan zijn ook te vinden op de website van de gemeente. Met de 2e fase van De Marke III wordt gestart nadat alle bouwkavels in de 1e fase zijn uitgegeven.