Enquête drugsgebruik Hengevelde: Het probleem is veel groter dan menigeen denkt

Tijdens de jaarvergadering van de Zomerfeesten Hengevelde ontving de ouderraad (OR) van de Petrusschool een subsidie van €1000,- voor een bijzonder project met betrekking tot voorlichting over drugs. Is dat probleem nu wel zo groot in dit kerkdorp? Het gros van de 500 stemmers denkt van wel, 58,3% stemde “Het probleem is veel groter dan menigeen denkt”. Toch komen er signalen uit de doelgroep bij de redactie binnen; tussen de 20 en 30 jaar zou het nauwelijks een issue zijn in deze leeftijdscategorie.
Hieronder de cijfers van de enquête:

Enquête
Drugsgebruik onder jongeren in Hengevelde; daar praat men niet gemakkelijk over

 enquete 1

enquete 2Op 3 september jl. stond in de TC Tubantia een artikel met als titel: Jongeren in Haaksbergen: 'Drugs zijn hier normaler dan alcohol’. Na aanleiding van dit artikel en enkele voorvalletjes m.b.t. overlast (baldadigheid, vernielingen, roken, drugsgebruik) op het schoolplein is er in oktober een vergadering geweest op initiatief van de OR om gezamenlijk met de grotere sportvereniging (WVV’34, WHC, CUPIDO en WTC), de politie en Jeugd & Jongerenwerk eens de koppen bij elkaar te steken.
Doel van deze bijeenkomst was om te inventariseren hoe de situatie in Hengevelde is m.b.t. drugsgebruik onder de jongeren.

Voorlichting
Deze inventarisatie is nog in volle gang. Begin januari 2017 zal er wederom een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij we met bovenstaande partijen opnieuw om tafel gaan. Afhankelijk van wat er uit de inventarisatie kan worden geconcludeerd zal er een plan worden gemaakt waarbij er vooral aandacht zal zijn voor voorlichting. Voorlichting richting de jongeren maar ook zeker richting de ouders.

Jeugd en Jongerenwerk
Jeugd en Jongerenwerk hebben al jaren voorlichting m.b.t. drugsmisbruik op hun agenda staan. Samen met stichting Tactus verzorgen ze jaarlijks een bijeenkomst m.b.t. voorlichting over dit thema. Naar aanleiding van de bijeenkomsten wordt gekeken of we in deze de krachten kunnen bundelen. Afgelopen november was er een voorlichtingsavond voor de Hengeveldse jeugd met Tactus.

Schoolplein
In september en oktober is de Petrusschool geconfronteerd met overlast (baldadigheid, vernielingen, roken, drugsgebruik) op het schoolplein. Op het schoolplein hangen beveiligingscamera’s. Mede door deze camera’s hebben we de overlast plegers kunnen traceren. Deze kinderen/jongeren zijn allen aangesproken op hun gedrag. Ook zijn hun ouders geïnformeerd over hetgeen er is gesignaleerd op het schoolplein. In specifieke gevallen is de politie hier ook bij betrokken.

Hoe verder
Zoals gezegd zal begin 2017 een vervolg komen op de bijeenkomst van oktober. We moeten eerst goed inzichtelijk hebben wat er allemaal speelt binnen Hengevelde voordat we een plan kunnen maken. De bedoeling is dat we het beschikbare geld gezamenlijk met de andere verenigingen gaan inzetten voor meer voorlichting over dit thema. We houden jullie op de hoogte.

Voor vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit artikel kun je contact opnemen met de OR via [email protected] of spreek één van de bestuurder van de bovengenoemde verenigingen aan. Ook bij de directie van de Petrusschool kun je terecht voor extra informatie.
Mocht u vanuit een andere verenging/stichting willen aansluiten bij het overleg dat gepland staat in januari 2017 dan kunt u dit ook kenbaar maken via [email protected]