Höfte gaat digitaal verder

Sinds de opkomst van internet is de leesdichtheid van De Höfte, het nieuwsblad dat tweewekelijks in de Hengeveldse brievenbussen valt, minder geworden. Alle abonnees en adverteerders hebben in de afgelopen periode een brief onder ogen gehad over hoe nu verder. De redactie van Wegdamnieuws heeft gemeend de naam Höfte te koesteren, het heeft reeds sinds de jaren 60 een plek in het dorpsleven. Hoe het er precies uit zal komen te zien zal zich in de komende 12 maanden moeten uitkristalliseren. MOTA Leerwerktraject in Almelo is al tijden bezig om oude Höftes in te scannen, de bedoeling is om een zo compleet mogelijk archief online beschikbaar te maken op deze site, wordt vervolgd!
Hieronder de brief die alle abonnees onder ogen hebben gehad:
AAN DE ABONNEES VAN DORPSBLAD DE HÖFTE
Hengevelde, 14 december 2018
Geachte abonnees,
Op 30 augustus 2001 verscheen de eerste uitgave van dorpsblad De Höfte in zijn huidige vorm. Destijds hebben het kerkbestuur van de parochie Wegdam en het bestuur van voetbalvereniging WVV’34 de krachten gebundeld om een periodiek informatieblad te laten verschijnen van en voor de Hengeveldse gemeenschap. Er werd vervolgens een onafhankelijke stichting opgericht aan welke de exploitatie van het dorpsblad werd toevertrouwd. Jarenlang hebben Henriëtte Wegdam, Marion Jonker en Jos Nijhuis het bestuur van de stichting gevormd. Sinds een jaar of vijf dragen ondergetekenden de verantwoordelijkheid voor het dorpsblad.  Vanaf het begin is Leo Vreman de zorgvuldige en betrokken drukker van ons dorpsblad. Wij mogen zeggen dat het blad zich door de jaren heen als een helder communicatiemedium heeft gemanifesteerd.
Echter, tijden veranderen. Dat heeft ertoe geleid dat het bestuur van De Höfte, na een intensief proces van wikken en wegen, heeft besloten om per 31 december 2019 te stoppen met de uitgave van dorpsblad De Höfte in zijn huidige papieren vorm. Het gestaag teruglopende aantal abonnees, de toename van de digitale informatievoorziening in de meest brede zin van het woord en de verwachtingen rond de continuïteit van het papieren drukwerk onder de hoede van Leo Vreman zijn belangrijke motieven voor ons besluit.
Uiteraard stoppen we niet met de informatievoorziening waarin De Höfte voorziet, maar we stappen per 1 januari 2020 over op een digitale voortzetting van De Höfte. Naam en functie blijven dus gehandhaafd en dat is voor ons ook erg belangrijk. De Höfte maakt immers al vanaf 1966 deel uit van de identiteit van Hengevelde. U begrijpt dat we zo’n instituut natuurlijk blijven koesteren.
Vanaf 1 januari 2020 zal dorpsblad De Höfte daarom worden ondergebracht bij de nieuwssite voor Hengevelde, te weten: www.wegdamnieuws.nl. Met de redactie van Wegdamnieuws, bestaande uit Raymond Wegdam en Arthur Schoneveld, hebben we inmiddels nauwkeurige afspraken gemaakt op welke wijze De Höfte in digitale vorm gecontinueerd zal worden. Het dorpsblad krijgt een geheel eigen herkenbare plaats binnen deze site. Dat vinden we heel belangrijk voor alle partijen die De Höfte als communicatiekanaal gebruiken en dat in de digitale versie wensen te continueren.
Ook de historische uitgaven van De Höfte zullen via Wegdamnieuws toegankelijk worden gemaakt. Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat we op deze wijze een adequate en moderne informatiebron voor Hengevelde voor de toekomst kunnen borgen.
Voor abonnees die moeite hebben met digitale media, dan wel geen toegang hebben tot deze media, zullen we zorgdragen voor een eenvoudige continuering van de papieren informatievoorziening met het kerkelijke nieuws voor de geloofsgemeenschap in Hengevelde. Deze papieren versie van het kerkelijke nieuws zullen we gratis ter beschikking stellen en toegankelijk maken via een aantal vaste afhaalpunten. Daarbij valt te denken aan de kerk, aan Kulturhus De  Marke en aan De Pellehof. Op deze wijze hopen we diegenen te ondersteunen die nog gehecht zijn aan de informatie op papier of daarvan afhankelijk zijn.
 
Voor u als abonnees betekent ons besluit echter dat er op 31 december 2019 een einde komt aan uw betaalde abonnement op dorpsblad De Höfte. Ten behoeve van het jaar 2019 zal u nog voor de laatste keer het abonnementsgeld voor ons dorpsblad in rekening worden gebracht. Aan de nieuwe digitale versie van De Höfte zijn voor u uiteraard geen kosten meer verbonden.
Onder dankzegging voor uw aandacht en met grote dank voor uw jarenlange betrokkenheid als abonnee tekenen wij,
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Dorpsblad De Höfte:
Johan Broekkamp, penningmeester
Joan Peerik, secretaris
Jan Put, voorzitter