Kaderbrief, inclusief MFA Hengevelde, goedgekeurd door de gemeenteraad! Op naar de begroting

Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteren en eergisteren zijn belangrijke besluiten genomen over toekomstige investeringen in de Hof van Twente. In dit nieuwsbericht van 21 juni jl. werd al aangekondigd dat de gemeente voornemens is in 2025 geld beschikbaar te stellen voor de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde. Voor de MFA Hengevelde staat € 6.100.000 voor de bouw en € 5.300.000 voor het inrichten van de openbare ruimte (verkeerskundige aanpassingen en parkeervoorzieningen) en het verwerven van gronden opgenomen in de plannen voor 2025-2026. Voor de Petrusschool staat € 4.000.000 opgenomen voor de vernieuwing en verduurzaming in 2028. De gemeenteraad gaat in die plannen mee, bleek dinsdag en woensdag bij de behandeling van de Kadernota.

De kadernota is een document waarin de hoofdlijnen van het beleid en de financiën voor de komende jaren worden vastgelegd. Het geeft een overzicht van de belangrijkste plannen en projecten, en hoe deze gefinancierd zullen worden. Dit document dient als basis voor de begroting en helpt de gemeenteraad om richting te geven aan de toekomst van de gemeente.

De gemeenteraad is het er unaniem over eens dat de investering in MFA’s een goede ontwikkeling is. De raad heeft het College van Burgemeester & Wethouders (B&W) gevraagd om ook goed te kijken naar de combinatie van MFA’s en onderwijsvoorzieningen. Er was dan ook eensgezindheid dat de genoemde bedragen voor de plannen in de kaderbrief thuis horen. Wel heeft de raad aangegeven dat gezien de omvang van de hiermee gemoeide bedragen alle projecten, nadat ze in de begroting zijn opgenomen ook individueel nog worden beoordeeld.

Een deel van de gemeenteraad gaf aan dat ze de bedragen die nu opgenomen staan voor de diverse projecten fors vinden, dit werd genuanceerd door het feit dat vanuit de kernen (zeker ook Hengevelde) er flinke inzet is en ook door de gemeenschap zelf financieel fors wordt bijgedragen aan de plannen. Het meenemen van de grond die vrij zal komen wanneer de nieuwe MFA in Hengevelde ontstaat, is iets dat ook aan het financiële plaatje bij kan dragen. Deze opbrengsten zijn nu nog niet meegenomen in de genoemde bedragen. Daarnaast werd meermaals gesproken over aankomende financiële moeilijkheden voor gemeenten, door teruglopende geldstromen vanuit de Rijksoverheid. Het college houdt hier rekening mee in haar plannen, echter is nu nog niet duidelijk welke impact dit heeft.

Al met al een positief besluit voor de Hengevelde

De dorpscoöperatie Samen Hengevelde en de werkgroep MFA zijn zeer content met de stappen die nu zijn gezet. Deze stappen zijn essentieel voor de toekomst van ons dorp. Alles loopt tot op heden volgens planning, aldus de werkgroep. De afgelopen maanden heeft de werkgroep MFA één op één gesprekken gevoerd met alle fracties binnen de gemeenteraad. Tijdrovend maar heel belangrijk om goed duidelijk te maken welke kansen er gemeenschap breed ontstaan door het realiseren van de MFA. Gisteren en eergisteren waren we met een grote afvaardiging aanwezig op gemeentehuis bij de gemeenteraadsvergadering over de kadernota. Mooi om te zien en te horen dat onze boodschap is overgekomen. In onze plannen is vanaf dag 1 ruimte gereserveerd voor de school. Ook hebben we in de gesprekken met alle fracties veel aandacht gehad voor de enorme kans die ontstaat inzake inbreiding op de locatie waar nu de sportvoorzieningen zijn. Ook dit wordt/werd meegenomen in de overwegingen van de raadsleden. Het is prachtig om te horen dat de gemeenteraad unaniem de kadernota steunt en erg enthousiast is over de plannen in Hengevelde. Er is de afgelopen periode door heel veel Hengeveldenaren enorm veel werk verricht. Dit werd zichtbaar gewaardeerd door de raadsleden en het College van Burgemeester & Wethouders. We mogen met z’n allen trots zijn met het resultaat tot nu toe.

Dit najaar (november) staat de begrotingsbehandeling op de planning. Daar wordt op basis van de richtingen uit de kaderbrief de begroting vastgesteld. Op naar de volgende stap!

Meer info? Vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar werkgroep-MFA@samenhengevelde.nl of kijk op www.samenhengevelde.nl voor een uitgebreide roadmap inzake plan MFA.