Moeten er scholen sluiten in Hof van Twente?

In Twentsche Courant Tubantia is op 23 oktober 2014 een artikel verschenen met als titel ‘zijn kleine scholen te redden’. In dit artikel wordt ook een aantal scholen uit Hof van Twente genoemd. In Hof van Twente komen de volgende openbare basisscholen Azelo, Deldenerbroek, Wiene, Markvelde, Brookschole en Stokkum onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 52 leerlingen. De conclusie van de krant dat deze scholen gesloten moeten worden is niet correct, omdat de gemiddelde schoolgrootte in dit geval van toepassing is.

Door de CDA-fractie zijn in de raadsvergadering van 28 oktober 2014 enkele opmerkingen gemaakt en een aantal vragen gesteld:

 

2. Inhoudelijke mededeling

Algemeen

Er is aantal zaken die bij een opheffing van een school aan de orde zijn, de wettelijke opheffingsnorm, de gemeentelijke opheffingsnorm en gemiddelde schoolgrootte.

a. De wettelijke (landelijke) opheffingsnorm is vastgesteld op 23 leerlingen.

b. De gemeentelijke opheffingsnorm is voor Hof van Twente vastgesteld op 52 leerlingen.

c. De gemiddelde schoolgrootte wordt berekend volgens de formule genoemd in artikel 157 van de Wet op het primair onderwijs.

Als scholen van een schoolbestuur in Hof van Twente onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 52 leerlingen komen, dan kunnen deze toch voortbestaan als zij voldoen aan de gemiddelde schoolgrootte. Aan de gemiddelde schoolgrootte is een wettelijk minimum gesteld van 23 leerlingen.

In het krantenartikel wordt uitgegaan van de gemeentelijke opheffingsnorm voor het basis-onderwijs.

In Hof van Twente komen de volgende openbare basisscholen Azelo, Deldenerbroek, Wiene, Markvelde, Brookschole en Stokkum onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 52 leer-lingen. De conclusie van de krant dat deze scholen gesloten moeten worden is niet correct, omdat de gemiddelde schoolgrootte in dit geval van toepassing is.

Al deze scholen vallen onder het bevoegd gezag van de stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente (OPO HvT). Voor het OPO HvT geldt echter dat zij op dit moment, op basis van de gemiddelde schoolgrootte, alle huidige vestigingen kunnen handhaven.

Vragen en antwoorden

In verschillende berichten wordt gewezen op het feit dat er scholen in Twente sluiten vanwege een te laag leerlingenaantal. De fractie van het CDA vraagt aan de wethouder het volgende:

a. Kan de wethouder informatie verstrekken over de huidige leerlingenaantallen in Hof van Twente. Worden hierbij op dit moment problemen voorzien?

U treft in de bijlage het aantal leerlingen bij de scholen voor de situatie op 1 oktober 2014 (teldatum) aan.

Ten opzichte van 1 oktober 2013 is er sprake van een werkelijke afname van 76 leerlingen.

Het is primair aan het schoolbestuur van de stichting OPO HvT om te kijken naar eventuele “problemen” van de (buurtschaps-)scholen.

Ik wil u ook verwijzen naar de door uw raad vastgestelde Scholenvisie basisonderwijs 2022-2032 en de daarbij behorende afspraken. Op dit moment verwacht ik geen problemen. Het OPO HvT kan namelijk gebruik maken van de gemiddelde schoolgrootte.

Demografische ontwikkelingen en, specifieker, ontgroening (minder kinderen) wordt regelmatig in de overleggen tussen gemeente en schoolbesturen aan de orde gesteld.

Ik kan u meedelen dat ik op 4 december 2014 een bestuurlijk overleg heb met de Raad van Toezicht van de stichting OPO HvT, het onderwerp demografische ontwikkeling zal geagendeerd worden.

b. Hoe luiden de prognoses voor de scholen voor de komende jaren in Hof van Twente? Zijn deze nog gelijk of zijn deze cijfers inmiddels gewijzigd? Ingeval van het laatste, zijn er nieuwe cijfers bekend?

In april 2012 zijn de laatste leerlingprognoses voor alle basisscholen in deze gemeente opgesteld. Deze zijn onder andere de basis geweest voor de Scholenvisie basisonderwijs Hof van Twente 2022/2032.

In de bijlage treft u het werkelijk aantal leerlingen per 1 oktober 2014 aan. Deze zijn vergeleken met de cijfers van de leerlingprognoses (versie april 2012). Er is een verschil tussen werkelijke cijfers en prognoses van 20 leerlingen, dus meer leerlingen dan geprognotiseerd is.

Begin volgend jaar zullen deze leerlingprognoses geactualiseerd worden in verband met het onderzoek naar de mogelijke vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Zwaluw en Ichthus te Markelo (mogelijke toekomstige MFV Markelo 0-12).

c. Voor kleinere scholen zijn er samenwerkingstoeslagen beschikbaar. Wordt hiervan binnen Hof van Twente gebruik gemaakt?

Voor kleine scholen is een zogenaamde Kleine scholentoeslag beschikbaar. Een schoolbe-stuur ontvangt deze vergoeding indien het aantal leerlingen minder dan 145 leerlingen bedraagt. Deze vergoeding wordt in het kader van de lumpsum vergoeding rechtstreeks van het ministerie overgemaakt aan het schoolbestuur OPO HvT. Het OPO HvT ontvangt voor de scholen deze toeslag. De gemeente heeft hier geen invloed op, de landelijke regelgeving is hierop van toepassing. - 3 -