PASTORALE PINKSTERBRIEF

Beste parochianen en vrijwilligers;
 
Het was een angstig groepje mensen dat in een afgesloten huis bijeen was: de leerlingen van Jezus en enige vrouwen, waaronder Maria, de Moeder van Jezus. Buiten stond een meute mensen die nieuwsgierig was, misschien zelfs op sensatie belust. Het gerucht had zich verspreid dat die Man die ze aan het kruis hadden geslagen uit de doden was opgestaan. Dat is natuurlijk een goed verhaal, daar wil je meer van weten! En er waren mensen die voor de deur stonden omdat ze oprecht geloofde in Jezus en in de Boodschap die Hij had doorgegeven. Zij wilden ook meer weten: wat is er gebeurd, hoe gaan wij verder?
Onder deze omstandigheden verschijnt Jezus, de verrezen Heer, en zegt tegen Zijn leerlingen die weggekropen zijn in het huis: “Vrede zij u! Ontvang de Heilige Geest!” Verbaast en gesterkt gaan de leerlingen naar buiten en zij spreken in talen die ze nog nooit gesproken hebben en zij hebben het vermogen om de Boodschap van de verrezen Heer te verkondigen. Van angst is geen sprake meer. Hier is geloof, hier is vertrouwen. Het geloof in de Boodschap van Christus en het vertrouwen in Hem en de leerlingen hebben zelfvertrouwen: ik kan verkondigen, ik kan uitdragen wat ik geloof en wat mij bezield. Angst verdwijnt en wordt omgevormd tot moed.
Pinksteren: het feest van de Heilige Geest, het feest van de geboorte van de Kerk. Zoals ik met Pasen een brief aan u allen heb gestuurd, doe ik dat met dit Pinksterfeest ook. De omstandigheden waaronder wij verkeren zijn anders dan met Pasen. Het coronavirus lijkt op zijn retour en we zien dat overal de maatregelen om het virus te bedwingen, worden versoepeld. Er is nu uitzicht op het opstarten van vieringen in de kerken van onze parochies, maar dat zal niet eerder gebeuren dan tijdens het weekend van 4 en 5 juli 2020. Er is overleg geweest tussen het pastoraal team en de parochiebesturen over de protocollen die de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft gepubliceerd. De regelgeving in dit document is zeer complex en er zal voor een goede invoering veel worden gevraagd van vrijwilligers. In een andere brief zullen wij u hier nader over informeren.
Misschien denkt u: ‘wat doen ze toch moeilijk!’. Verantwoordelijkheid dragen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als het gaat om de gezondheid van mensen. Op dit moment in de tijd is het grote gevaar dat we te gemakkelijk worden, dat we de maatregelen van de overheid, het RIVM en de bisschoppen niet serieus nemen en de teugels laten vieren. We hebben nog steeds te maken met een onzichtbare vijand die een gevaar is voor vele mensen, jong, oud, kwetsbaar of gezond. Zorgvuldigheid is daarom geboden!
 
Zorgvuldigheid is iets anders dan angst. De leerlingen die zich hadden verscholen in het huis, waren bang. Angst is een slechte raadgever. We moeten ons niet laten leiden door angst, maar door het vertrouwen dat er een toekomst is. Tijdens het Pinksterfeest wil ik u vragen in het bijzonder de Heilige Geest aan te roepen om allen die op zoek zijn naar een medicijn of vaccin voor het coronavirus, te inspireren. Dat zij de weg naar een antwoord mogen vinden. Daarnaast mogen we de Heilige Geest aanroepen voor onszelf: dat we niet in angst wegkruipen, maar vertrouwen hebben in de toekomst en de Heilige Geest ons mag helpen om in ons doen en laten een goede naaste te zijn voor anderen. Want het je houden aan de maatregelen tegen het coronavirus is dat precies: naastenliefde. In je gedrag laat je zien dat je om je medemens geeft, dat jouw intentie is een ander en jezelf te beschermen tegen een onzichtbaar gevaar.
 
“Kom Schepper Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons Uw intocht, Heer, vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.” Zo zal het weer klinken. De Heilige Geest die wij verwachten mag ons hart vervullen met barmhartigheid. Het woord ‘barmhartigheid’ omvat veel betekenissen, maar één daarvan is naastenliefde.
Om zien naar elkaar, aandacht hebben voor elkaar, zorgen voor elkaar – ook door het naleven van de maatregelen – het zijn allemaal elementen die een fundament vormen van de Kerk die op eerste Pinksterfeest ontstond. Door ons Doopsel zijn wij allen dragen van de Heilige Geest, de Heilige Geest die onder ons is en die maakt dat we elkaars naaste mogen zijn. De Heilige Geest die ons draagt, die ons stimuleert en ons sterkt in ons doen en laten en ons vermogen met vertrouwen uit te zien naar de toekomst.
Namens het gehele pastoraal team, wens ik u allen een gezegend Pinksterfeest en alle goeds voor de tijd die voor ons ligt.
 
Gods zegen zij met u.
Delden, Pinksteren 2020
Marc Oortman, pastoor