Staat ook Hengevelde een klimaatverandering te wachten?

46 graden en overstromingen in 2050: Twentse klimaatatlas brengt het in beeld
 Hoe warm wordt het in jouw achtertuin in 2050? En welke straten staan blank na een hevige regenbui? De klimaatatlas van Twents Waternet brengt het in beeld. In deze atlas (KLIK HIER) bieden Zij u een uitgebreide set aan informatie over mogelijke klimaateffecten in Twente.
De atlasmoet Twentenaren helpen zich voor te bereiden op extreme weersomstandigheden door klimaatverandering. Het aantal droge zomers neemt naar verwachting tot 2050 verder toe. Bij het droogste klimaatscenario van het KNMI zou in 2050 zo'n 30 millimeter minder neerslag vallen dan in het huidige klimaat (200mm in plaats van 230 mm). Het gaat dan om hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit is voor de Twentenaren nu al merkbaar en voelbaar. We noemen enkele voorbeelden. Hevige neerslag kan leiden tot schade aan woningen in de Twentse steden en dorpen. Langdurige droogte leidt tot schade aan landbouwgewassen en natuur, vooral in het zuidoostelijk deel van Twente. Extreme hitte kan leiden tot gezondheidsproblemen voor de ouderen in Twente. En overstromingen door dijkdoorbraken vormen in het noorden van Twente een risico.
Voldoende reden om ons tijdig voor te bereiden!

In 2085 zou dit zelfs 50 mm minder zijn dan in het huidige klimaat. In 2018 hebben we de gevolgen van langdurige droogte ondervonden, en nog steeds is de grondwaterstand in Twente nog niet "op peil". Daling van de gemiddelde laagste grondwaterstand heeft gevolgen voor zowel landbouw, natuur als drinkwaterwingebieden. De effecten van droogte zijn, in tegenstelling tot wateroverlast en overstromingen, lastig op hoog detail in kaart te brengen. Provincie Overijssel en waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel beschikken over informatie over droogvallende beken, wateraanvoer en effecten van droogte voor drinkwaterwinning, natuur en landbouw. Ook landelijk is informatie over droogte gegenereerd door Climate Adaptation Services (CAS). Tenslotte is kaartmateriaal gegenereerd in het kader van de studie "Zoetwateraanvoer Oost-Nederland". We bundelen al deze bestaande informatie over droogte. Hierbij is onderscheid gemaakt in de verwachte droogte volgens het huidig klimaat, en het klimaat van 2050.

Waarom voor heel Twente?
De kaarten laten zien waar in Twente mogelijk risico’s ontstaan. Ze verwachten dat deze gebiedsbrede informatie van droogte-effecten in deze fase voldoende is om aandachtgebieden te kiezen voor verdiepend onderzoek. Voor de regionale impact van droogte op landbouw en natuur zullen vooral waterschappen, provincie en drinkwaterbedrijven het voortouw nemen. Tegelijk kan elke inwoner van Twente de droogte beperken door bijvoorbeeld meer water vast te houden op eigen terrein, en in de zomer minder drinkwater te gebruiken