Stichting Hofvogels krijgt subsidie voor bescherming Kerkuil

Na succesvolle aanpak Steenuil
Eind 2022 moeten er minimaal 35 kerkuilenpaartjes broeden in de Hof van Twente, door 35 erven meer kerkuilvriendelijk in te richten. Dit is de ambitieuze doelstelling die de Stichting Hofvogels formuleerde in haar nieuwe ‘Beschermingsplan voor de kerkuil 2019 – 2022’  De Stichting Hofvogels werkt hierbij nauw samen met de gemeente Hof van Twente, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, IVN Diepenheim en (erf)bewoners uit deze gemeente. Met dit nieuwe Beschermingsplan willen de samenwerkende partijen bewoners meer betrekken bij de noodzaak om via de kerkuil te investeren in natuur, landschap en biodiversiteit. Investeringen die tot doel hebben ons landschap meer aantrekkelijk te maken voor kwetsbare en bedreigde planten, insecten en vogels. De Provincie Overijssel stelde een substantieel bedrag van € 40.000.- ter beschikking, om de voorgestelde maatregelen uit het beschermingsplan uit te kunnen voeren.
Centraal in de aanpak staat het creëren van ideale leefgebieden voor de kerkuil door (her)inrichting van erven en het verbinden van deze erven tot ideale leefgebieden voor de kerkuil.De Stichting Hofvogels constateert dat de kerkuil het hier moeilijk heeft. Broedlocaties van de kerkuil concentreren zich al meerdere jaren vooral rondom Markvelde, Hengevelde en Bentelo. In de andere delen van de gemeente komt de kerkuil nog nauwelijks voor. Het aantal broedparen daalt al jarenlang gestaag, met het broedjaar 2018 als absoluut dieptepunt. Dit jaar broedden nog slechts 17 broedparen in de 120 door de Stichting uitgezette nestkasten. In 2017 waren dat nog 28 broedparen. Het verlies wordt onder andere toegeschreven aan de weersomstandigheden van dit jaar, waardoor er een ernstig tekort ontstond aan voedselbronnen zoals muizen, insecten, wormen en amfibieën. 

Kerkuilvriendelijke erfinrichting
Het Beschermingsplan bestaat uit een aantal concrete acties, die deels gebaseerd zijn op de succesvolle aanpak voor behoud van de steenuil.
Er worden drie leefgebieden voor de kerkuil geselecteerd in de buurtschappen Deldenerbroek/ Deldeneresch/ Azelo, het noordelijk gedeelte van Markelo en de omgeving van Diepenheim. Gebieden die in potentie geschikte leefgebieden zijn voor de kerkuil, maar waar hij nog nauwelijks voorkomt. Erfbewoners worden hier actief benaderd voor het plaatsen van nestkasten en krijgen advies over de wijze waarop zij hun erf kerkuilvriendelijk kunnen inrichten. De meer dan 40 vrijwilligers van de Stichting Hofvogels onderhouden als gebruikelijk de contacten met de huidige en nieuwe kasthouders, controleren en onderhouden de nestkasten en registreren de broedparen en broedresultaten.
Daarnaast wordt in de komende maanden het belang van de kerkuil voor ons leefmilieu en biodiversiteit onder de aandacht gebracht van de (erf)bewoners van Hof van Twente. Dat gebeurt met nieuwsbrieven en publicaties in de media en via lesprogramma’s voor het onderwijs. Vanaf 2019 wordt ingezet op het kerkuilvriendelijk inrichten van 35 geselecteerde erven. Landschap Overijssel maakt hiervoor per erf een erfinrichtingsplan, in overleg met de erfbewoner. Nadat de erfbewoner akkoord is gegaan met het voorstelde erfinrichtingsplan krijgt de erfbewoner het benodigde plant- en zaaigoed geheel of ten dele door de Stichting Hofvogels aangereikt. De kosten hiervan worden betaald uit de door de Provincie verleende subsidie.

Samenwerking
Het Beschermingsplan is samen met de provincie Overijssel, de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel en IVN Diepenheim geschreven. Ontwikkelingen worden gevolgd in een door deze partijen gevormde Kerngroep. Partijen werken al meerdere jaren nauw en succesvol samen aan het behoud van de steenuil in de Hof van Twente en willen met de gekozen aanpak ook de kerkuil behouden op de vele boerenerven in de gemeente. De provincie Overijssel heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld van 40.000 euro.

Meedoen
Erfbewoners uit de Hof van Twente die geïnteresseerd zijn en in aanmerking willen  komen voor een meer kerkuilvriendelijke inrichting van zijn of haar erf, kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Hofvogels: secretariaat@hofvogels.nl. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van de Stichting Hofvogels: www.hofvogels.nl