Update MFA in Hengevelde: ‘Goed beeld bij de kosten’

De afgelopen weken/maanden zijn een tweetal documenten uitgewerkt door bct architecten en N+L landschapsadviseurs. Het gaat hierbij om een Ruimtelijk Kwaliteitsplan waarin goed gekeken is naar de landschappelijke inpassing van de nieuwe MFA. Tevens is er een Structuurvisie Hengevelde opgesteld. Deze structuurvisie geeft een beschrijving van Hengevelde met bestaande voorzieningen, woningen en industrie. Daarnaast is een landschapsanalyse gedaan met als resultaat een toekomstvisie op de ontwikkeling van Hengevelde. Een uitwerking van deze visie bestaat uit een aantal potentiële ontwikkellocaties. De structuurvisie kan dienen als onderlegger voor ontwikkelingen in de toekomst.

0-Scenario
Tevens is er een document gemaakt waarin de investeringskosten en de voor/nadelen zijn beschreven van het opknappen van de huidige accommodaties. Een scenario dat niet zal leiden tot duurzame oplossing voor de toekomst en veel beperkingen heeft.

Kostenraming
Ook is er in nauwe samenwerking met de betrokken ambtenaren vanuit diverse disciplines veel aandacht geweest voor de financiële haalbaarheid van de plannen. We hebben inmiddels een goed beeld bij de kosten van het totale project en zijn in een afrondende fase met betrekking tot een sluitende exploitatie.

Planvorming
Eind vorig jaar zijn de eerste schetsen getoond aan Hengevelde. Schetsen die de basis zijn voor de huidige (financiële) haalbaarheid onderzoeken. De komende periode gaan we verder met de planontwikkeling en zullen er nieuwe ontwerpen worden uitgewerkt die nog beter passen bij de eisen/wensen van de gebruikers en de feedback die is teruggekoppeld door omwonenden en andere betrokkenen uit de Hengeveldse gemeenschap.

Ook de verkeerssituatie heeft daarin uiteraard de aandacht. Hierover zijn provincie en gemeente nog in gesprek.

Binnenkort meer info!