Wethouder Harry Scholten aanwezig bij rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op woensdag 4 oktober 2017 heeft Hengeveldse wethouder Harry Scholten (gemeente Hof van Twente) deelgenomen aan het rondetafelgesprek over asbest bij de commissie Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer in Den Haag. Het was een goed/constructief gesprek waarbij deskundigen, overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar van gedachten hebben gewisseld over wat er nodig is om het asbestprobleem adequaat aan te pakken. Wethouder Scholten kreeg voldoende gelegenheid om de lobbyboodschap vanuit (Hof van) Twente toe te lichten. Scholten wees onder andere op de noodzaak van een integrale aanpak van de asbestproblematiek en op het belang van het verhogen van het subsidiebedrag tot kostprijsniveau om de eigenaren van een asbest dak tegemoet te komen. Tijdens het rondetafelgesprek heeft wethouder Scholten (evenals twee jaar geleden) de Kamerleden uitgenodigd om in Hof van Twente met eigen ogen te komen zien welke opgave er (nog) ligt. Naar verwachting zullen enkele Kamerleden nog dit jaar op bezoek komen.

Bij het rondetafelgesprek waren 7 Kamerleden aanwezig: Laçin (SP), Von Martels (CDA), Kröger (GroenLinks), Van Eijs (D66), Van Brenk (50+), Bisschop (SGP) en Van Aalst (PVV). Zij konden verdiepende vragen stellen.
Na het pleidooi van wethouder Scholten was de reactie van de voorzitter van de commissie: “Het ontbreekt u in ieder geval niet aan passie!”
Gemeenschappelijke doelstellingen

Uit het rondetafelgesprek kwam naar voren dat veel partijen pleiten voor dezelfde doelstellingen. Er werd bijvoorbeeld meerdere keren aangegeven dat de financiën momenteel tekortschieten om tot een goede aanpak van het asbestprobleem te komen.
Daarnaast is het positief dat de doelstellingen van de Provincie Limburg (gedeputeerde Daan Prevoo was ook aanwezig) grotendeels overeenkomen met de Twentse doelstellingen:
• Daken asbestvrij per 2024
• Asbest saneren in combinatie met verduurzaming
• Continuering en borging van de subsidieregeling m.b.t. sanering van asbestdaken
• Samenwerking zoeken met het Rijk