Bentelo maakt werk van structuurvisie

Deze zomer is een plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van een structuurvisie voor de kern Bentelo. De structuurvisie beoogt optimaal ruimte te bieden aan lange termijn ambities van economische sectoren en maatschappelijke partijen. Daarom krijgt de bevolking in het proces een grote inbreng en zijn onder meer de Dorpsraad Bentelo en omstreken actief betrokken in het proces. Tijdens de gesprekken met de dorpsraad en ook tijdens de bijeenkomst met de bevolking is het toekomstig gebruik van het maatschappelijk vastgoed als belangrijk thema benoemd. Hier volgt een voorstel zoals deze week in de raad is besproken over de wijze waarop onderzoek naar maatschappelijk vast goed wordt gedaan om dit aspect te verwerken in de structuurvisie. In de kern Bentelo zijn een aantal gebouwen met maatschappelijke functies aanwezig. Om de functies en gebouwen ook voor de toekomst te behouden, zullen de verschillende beheerders steeds vaker neveninkomsten proberen te verwerven.

Daarbij kunnen ze elkaar aanvullen en/of elkaar beconcurreren. Om die reden is het van belang om een helder beeld te hebben van de huidige functies van de verschillende gebouwen en hun plannen voor de toekomst. De bevolking geeft te kennen het huidige voorzieningenniveau te waarderen en dat in stand te willen houden. Een en ander is van belang voor de leefbaarheid van de kern. De structuurvisie geeft aan de hand van sterkten en zwakten een beeld van de gewenste planologische ruimte op langere termijn en creëert daarvoor die ruimte, indien het beleid en gemeentelijke belangen dat toelaten. Het is daarom belangrijk om bij het opstellen van de structuurvisie een beeld te hebben van de toekomst van al het maatschappelijk vastgoed. In de voorliggende offerte wordt onderzoek gedaan naar plannen en ideeën voor de toekomst van de verschillende vastgoed eigenaren / beheerders, zoals de RK Kerk, de school, het woonzorgcomplex, het sport- en gemeenschapsce ntrum, de scoutingaccommodatie en café de Hagmöll. Dit onderzoek moet leiden tot aanbevelingen die worden verwerkt in de structuurvisie 
voor Bentelo.De uitdaging van optimale benutting van maatschappelijk vastgoed in Bentelo staat niet op zichzelf. Bedrijven en maatschappelijke organisaties in kernen en buurtschappen beheren en exploiteren maatschappelijk vastgoed, privaat en publiek.