Ontwerp-structuurvisie “Bentelo 2030”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat met ingang van 5 maart 2015 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp-structuurvisie “Bentelo 2030”. In de afgelopen periode heeft de Dorpsraad Bentelo op verschillende momenten de bevolking geraadpleegd over de inhoud van de ontwerp-structuurvisie “Bentelo 2030”. Om die reden wordt een inspraaktermijn van vier weken voldoende geacht. Daardoor kan de structuurvisie "Bentelo 2030” voor de zomervakantie worden vastgesteld. De ontwerp-structuurvisie “Bentelo 2030” bevat de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de periode tot en met 2030 voor Bentelo. Aan de hand van vijf thema’ s zoals wonen, werken, recreatie/groen, maatschappelijk vastgoed en verkeer/infrastructuur zijn de huidige situatie en de gewenste ontwikkelingsrichting beschreven. Daarnaast beschrijft de structuurvisie een gewenste uitstraling voor locaties in het dorp. De visie biedt hiermee één actueel ruimtelijk kader voor verschillende beleidsterreinen.

Dit ontwerp is door de Dorpsraad Bentelo e.o. samen met de gemeente opgesteld. De ontwerp-structuurvisie is in te zien: - tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor; - op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; - via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735. SVBentelo-OP10. De bestanden van de digitale structuurvisie zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/ NL.IMRO.1735.SVBentelo-/NL.IMRO.1735.SVBentelo-OP10. Gedurende de genoemde inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze ten aanzien van de ontwerp-structuurvisie naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor