Asbest problematiek Hekkemansbeld

Na een saneringsronde enkele jaren geleden blijft 1 van 10 woningen met een asbesthoudend dak zitten. Dit omdat de bewoner het saneringsbedrag (14.000 euro) niet kan betalen. Allerlei pogingen om dit met de gemeente te regelen (bijv. via gewone lening, via verzilverlening) zijn reeds 4 jaar zonder resultaat gebleven. De bewoner staat in de kou (wil zelf geen subsidie, gaat om lening).
De gemeente beklemtoont herhaaldelijk dat er zoveel goed is geregeld, maar dat is blijkbaar niet geheel het geval en geeft men niet thuis. Hierbij de beantwoording van de gemeenteraad op de schriftelijke vragen van GroenLinks, D66 en de SP over asbestproblematiek.
Vragen:
1. Wanneer komt de gemeente met een integraal Hof van Twente ‘rest-asbest- plan’, waarin ook een aantal financieringsmogelijkheden zijn opgenomen, zodat inwoners hun asbest uiteindelijk ook daadwerkelijk kunnen opruimen?
“Wij hebben een Masterplan asbest, vastgesteld door de raad in 17 oktober 2017, waarin onze asbest aanpak is geregeld en ook de kaders zijn weergegeven. Binnen deze kaders wordt er al vele jaren met succes aan het asbest op daken en in de bodem gesaneerd. In dat kader hebben wij ook het initiatief genomen voor het Projectbureau BAS. Dit projectbureau is een uitvoeringsorganisatie gevestigd in onze gemeente waarbinnen we samen met 6 andere gemeenten en de provincie bodem saneren. BAS is inmiddels volledig operationeel en pakt de uitvoering voortvarend op. Tegen deze achtergrond is er geen sprake van een “rest asbestplan”. Binnen de afspraken die we met de raad gemaakt hebben saneren wij. Wij stellen nu een tussenevaluatie op.
 
Daarna is ook de raad zelf aan zet voor keuzes naar de toekomst. Overigens is, zoals u bekend, een vertegenwoordiging van de raad bezig met de evaluatie en ook met hoe gaan we om met situaties zoals in de vraagstelling wordt weergegeven.
Verder is het ontegenzeggelijk waar dat er situaties zijn die ook door de gemeente niet, of niet zo maar op te lossen zijn. Het kan daarbij voorkomen dat een buurman, die met zijn huis gekoppeld is (twee onder 1 kap) vervolgens niet kan saneren maar dit wel graag wil. Dit zijn individuele situaties waar de gemeente niet in kan interveniëren. Het wel of niet saneren blijft een keuze en een verantwoordelijkheid van de eigenaar.
De gemeente onderzoekt onder andere de mogelijkheden van een collectieve ‘verzilverlening’. Dit financieringsarrangement wordt via de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) geregeld worden en behoeft instemming van uw raad. Navraag bij andere gemeenten die inmiddels wel deze mogelijkheid al aanbieden is dat er niet of zeer sporadisch gebruik van wordt gemaakt. Dit komt terug in de tussenevaluatie van het Masterplan en daarmee uw raad.
 

Hekkemansbeld
 
2. Ervan uitgaande dat de gemeente nut en noodzaak van een dergelijk plan onderschrijft, kan hierin ook duidelijk worden opgenomen hoe de problematiek wel financieel kan worden opgeruimd, opgelost? Wat daarvoor nodig is? Hoe groot de ‘asbest-opruim-pot’ werkelijk is etc.? Dit omdat inwoners niets begrijpen van de verschillende fondsen van Rijk, Provincie als ook van de Gemeente, terwijl inwoners op enig moment wel worden geconfronteerd met de reactie ‘dat het geld op is’?
“Ook hier verwijzen wij naar de raadsvertegenwoordiging die juist deze discussie wil opstarten tezamen met de tussenevaluatie van het Masterplan Asbest. De opbrengst van die discussie kan nieuwe inzichten opleveren ook als het gaat om “vrijdenken” in oplossingen c.q. financieringen. De wirwar aan fondsen etc. begrijpen wij maar door via BAS en ons masterplan te werken proberen wij dit te structureren en daarin slagen wij gewoon goed. Er zijn enkele situaties waarin betrokkenen slechts tevreden zijn als de overheid alles betaald, bij voorkeur op korte termijn saneert en ook aanpalende problemen ook oplost (glasvezel/scheuren uit eerdere situaties/parkeerproblemen etc.).
Het rijk heeft 38 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de periode tot 2022 met uitloopmogelijkheden in de tijd. Dit budget is voor 7 gemeenten voor de gehele periode Bij het aanvragen van het vervolgbudget voor bodemsanering door de provincie Overijssel is een grove indicatie gemaakt van de opgave in de Hof en in Overijssel.
Daaruit volgt dat hiervoor ruim 200 miljoen euro nodig is voor de komende tien tot twintig jaar. Of er nieuw budget vanuit het Rijk beschikbaar komt voor het saneren van de bodem, is op dit moment nog maar de vraag.
Uiteraard doen wij ons best om iedereen te helpen daar waar dat kan. Er zullen echter situaties blijven waar onze ondersteuning niet het gewenste resultaat zal opleveren.
Toch willen wij het asbestdossier zo goed mogelijk tot een einde brengen waarbij we niet kunnen sturen op alle uitzonderingssituaties”.