Corona hakt erin bij gemeente Hof van Twente

Onzekere periode maakt scherpe financiële keuzes nu moeilijk
Het budgettaire perspectief van de gemeente Hof van Twente komt steeds verder onder druk te staan. De stijgende kosten in o.a. de zorg, de dalende (dividend)inkomsten en stijgende risico’s hebben een negatief effect op de gemeentelijke begroting. Daar komen de kosten nog bij van de Coronacrisis, voor zover die niet worden gecompenseerd door het Rijk. Die combinatie van factoren, samen met de onzekerheid over de financiële effecten van de coronacrisis, maken het nog te vroeg om nu al ingrijpende keuzes te maken in een definitieve Kadernota.
Wethouder Harry Scholten: 
“Een vastomlijnd dekkingsplan is in deze onzekere periode nog niet te maken. Daarom kiezen we ervoor om de onzekerheden en dilemma’s te schetsen in een Zomerbrief. Daarmee combineren we de eerste bestuursrapportage (Berap) en de Kadernota. De komende maanden gaan we gebruiken om het dekkingsplan verder uit te werken. Dit plan wordt gepresenteerd met de Begroting, in november. Dat wordt een pittige klus, want om financieel gezond te blijven zullen scherpe keuzes nodig zijn.”
De gemeenteraad vergadert op 23 juni over de Zomerbrief. In die vergadering bespreken de raad en het college de dilemma’s. Het college gaat vervolgens met die discussie en uitkomsten aan de slag om de definitieve keuzes te maken, om in het najaar een sluitende begroting/dekkingsplan te kunnen presenteren.
Vorig jaar heeft de gemeente al ingrijpende keuzes moeten maken om de programmabegroting 2020 sluitend te krijgen. De lagere inkomsten vanuit het Rijk en de blijvend hoge kosten in het sociaal domein maakten onze financiële positie kwetsbaar.
Het leidde tot een pakket aan structurele maatregelen van in totaal 3,5 miljoen euro, die dit jaar en komende jaren moeten worden gerealiseerd. Eventuele nieuwe maatregelen in de programmabegroting 2021 zullen daar bovenop komen en dus ook gevoeld worden in de samenleving. Dit maakt het extra complex om de nieuwe problemen goed op te vangen zoals die nu op ons af komen. De coronacrisis bijvoorbeeld brengt kosten met zich mee, maar heeft ook invloed op de mate waarin we erin slagen om bestaande taakstellingen uit te voeren, zoals die in het sociaal domein of op subsidies.