Doet u ook mee aan het Hofpanel?

Wat weten de inwoners van de nieuwe zorgtaken die op de gemeente afkomen? Kennen zij bestaande loketten als Loes en het Meldpunt en maken zij daar gebruik van? Waar zoekt men informatie als men een zorgvraag heeft? En wanneer men al zorg ontvangt, hoe ervaart men die zorg? Dit zijn vragen die van 25 juni tot en met 10 juli worden voorgelegd aan het Hofpanel.

Het Hofpanel staat ditmaal in het teken van de nieuwe zorgtaken die de gemeente per 1 januari 2015 krijgt. De uitkomsten van de peiling gebruikt de gemeente bij het verder vormgeven van het beleid en inrichten van een centraal toegangspunt tot zorg en jeugd in gemeente.
De gemeente roept in het bijzonder mensen met ervaring met jeugdzorg of dagbesteding (AWBZ-indicatie begeleiding) op om deel te nemen aan het Hofpanel. De ervaringen van cliënten acht de gemeente van grote waarde bij het verder vormgeven van de zorg in Hof van Twente. Mensen die nog geen lid van het Hofpanel zijn kunnen zich aanmelden via www.hofpanel.nl.

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente 
Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van zorg, welzijn en werk. De rijksoverheid en provincie dragen veel taken over aan de gemeenten. De overdracht van taken gaat gepaard met flinke bezuinigingen. Het gaat om ondersteuning van chronisch 
zieken, ouderen, mensen met een beperking en mensen die niet makkelijk aan werk kunnen komen. Ook de jeugdzorg komt naar de gemeente toe. 

Het idee achter de overdracht van de taken is dat gemeenten dichter bij de inwoners staan en de ondersteuning beter en goedkoper vorm kunnen geven. De gemeente heeft nu ook al taken op het terrein van zorg, welzijn, werk en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. 
Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp, de consultatiebureaus voor ouders en kinderen en hulp bij het vinden van passend werk. Daar komen per 1 januari 2015 dus taken bij: het gaat om de overdracht van Awbz-taken naar de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.