Energiegebruik gemeente moet omlaag

In november 2013 nam de gemeenteraad met unanieme stemmen een motie van D66 aan om het energieverbruik in gemeentelijke gebouwen met tenminste 10 procent te verlagen. Op 1 januari 2015 zou deze besparing een feit moeten zijn. “Ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de energiekosten gemiddeld 640.000 euro bedroegen, zijn de energiekosten gedaald naar 598.000 euro (2013) en 582.000 euro (2014). Dit komt uit op een afname van 9 procent. Hiermee is de gestelde 10 procent net niet gehaald.” Omdat de komende jaren meer energiebesparende maatregelen worden getroffen, verwacht wethouder Harry Scholten de 10 procent alsnog te zullen halen. “Met het plaatsen van zonnepanelen en LED lampen in gebouwen en openbare verlichting, is de verwachting dat de energiekosten verder zullen dalen en dat de beoogde besparing van 10 procent.”

Op dit moment wordt er een gebouwenbeheervisie ontwikkeld waarin de volgende doelstelling is opgenomen. “Gebouwen met een langdurig toekomstperspectief worden verduurzaamd. Aan gebouwen die op de nominatie staan te worden gesloopt of verkocht, of waarvan het niet zeker is wat het toekomstperspectief is worden geen verduurzamingsmaatregelen getroffen.” Ook wil de gemeente kansen om te verduurzamen in combinatie met het groot onderhoud aan het gebouwen aangrijpen. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van dakbedekking in combinatie met het isoleren van het dak. De maatregelen met een korte terugverdientijd hebben de voorkeur omdat een verduurzamingsmaatregel binnen een redelijke termijn naast een besparing aan energie ook een besparing moet opleveren in euro’s.”

Gas- en stroomverbruik gemeentehuis
Het gemeentehuis is een grootverbruiker in het gebouwenbestand. De jaarlijkse energiekosten bedragen ongeveer 130.000 euro. “In 2013 is er geïnvesteerd in het verbeteren van het binnenklimaat van het gemeentehuis. Dit heeft geleid tot een beter werkende installatie waarbij de warmte die wordt geproduceerd door koeling en andersom veel efficiënter wordt hergebruikt. Dit heeft geresulteerd in een verminderd gasverbruik, na correctie van weersinvloeden, van 20 procent.” Daarnaast is het stroomverbruik de laatste jaren ook verminderd. “Dit is te danken aan een aantal maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de verlichting. Daarnaast is dit jaar een begin gemaakt met het vervangen van de huidige verlichting in LED verlichting. Er wordt nu bekeken of het gehele gemeentehuis kan worden voorzien van LED verlichting.”