Gemeente stelt bedrag aankoop restgronden vast, aanvraag mogelijk

Grenst uw eigen perceel aan een klein perceel grond van de gemeente, dan kunt u deze restgronden of groenstroken kopen of huren van de gemeente. Het gaat om percelen grond die vanwege het karakter en de situering geen rol van betekenis spelen voor de openbare ruimte. De gemeente hanteert voor restgrond tot 200 vierkante meter een verkoopprijs van € 75,00 per vierkante meter exclusief overdrachtsbelasting en kosten koper. Voor percelen grond groter dan 200 vierkante meter wordt de verkoopprijs bepaald op basis van een waardebepaling door een onafhankelijke makelaar. Wanneer verkoop van de restgrond niet mogelijk is, is het in bepaalde gevallen mogelijk om de restgrond van de gemeente te huren. 

Een verzoek tot aankoop van restgrond kan schriftelijk worden ingediend door middel van het aanvraagformulier koop restgronden

Het verzoek wordt beoordeeld en getoetst aan de hand van de Beleidsnotitie restgronden Hof van Twente.

Aanvragen

  • Wanneer u restgrond  wilt kopen of huren dient u een aanvraagformulier voor koop of huur in.
  • Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.
  • Per individueel perceel beoordeelt de gemeente aan de hand van de verschillende criteria (ruimtelijke ordening, kabels en/of leidingen, belangen van derden) of een perceel restgrond voor verkoop in aanmerking komt.
  • Voldoet het verzoek aan de criteria, dan kan de verzoeker het perceeltje grond van de gemeente onder voorwaarden aankopen of huren.

Gebruik groenstroken en restgronden voor gevolgen veranderende klimaat

Inwoners van de gemeente die een stuk (rest)grond willen kopen of huren kunnen hiervoor schriftelijk een verzoek indienen. Een verzoek wordt getoetst op criteria en voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de Beleidsnotitie restgronden Hof van Twente (vastgesteld d.d. 21 februari 2012).

Sinds juni 2018 is er een toetsingcriterium toegevoegd: leidt de verkoop van de grond tot verstening en belemmert dit de klimaatadaptieve maatregelen in dit deel van de wijk of straat? Door de klimaatverandering is de kans op extreem weer flink toegenomen. Er komt vaker heftiger regen voor, maar ook langere droogteperiodes en hoge temperaturen. Dit leidt er toe dat er vaker wateroverlast kan voorkomen en droogteschade.
De gemeente wil op deze ontwikkeling anticiperen door maatregelen te nemen in de openbare ruimte, ook wel klimaatadaptieve maatregelen genoemd. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van laagten in openbare ruimte, zoals plantsoenen en behoud en ontwikkeling van groenelementen. De openbare ruimte is daarom van belang om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Restgronden die kenmerkend kunnen worden ingezet voor klimaatadaptieve maatregelen, worden daarvoor gebruikt en blijven eigendom van de gemeente.