Gemeentebegroting vastgesteld, nog geen duidelijkheid ‘raadsjournalist’

De gemeenteraad heeft deze week na twee stevige vergaderingen unaniem ingestemd met de programmabegroting van de gemeente voor 2024. Op maandagavond en op woensdagavond werd er in de raadszaal van het gemeentehuis gesproken over de plannen voor volgend jaar en de wijzigingen die daar volgens de raad in opgenomen moesten worden. Hoewel alle partijen zich in grote lijnen konden vinden in de begroting voor volgend jaar, werd er op een aantal punten toch stevig gediscussieerd. Zo botste de oppositie op verschillende punten met Gemeente Belangen en kwam het tot een confrontatie tussen de PvdA en wethouder Harry Scholten over het wegenonderhoud.

PvdA-voorman Fred Rijkens gaf aan geschrokken te zijn van het beoogde onderhoudsniveau C. Op dit niveau zijn de wegen al behoorlijk getekend door schade en reparaties zonder dat de verkeersveiligheid in het geding komt. Rijkens vindt echter dat de wegen veel beter zijn dan dit beeld doet vermoeden en wilde middels een motie daarom een ‘beleidsplan wegen’ waarin alternatieven worden aangedragen voor het uitvoeren van wegenonderhoud op verschillende niveaus. Na de belofte van de wethouder om de gelden voor na 2024 te parkeren en eerst meer duidelijkheid te verschaffen, werd de motie ingetrokken.

Verslaglegging van de raadsvergaderingen
De motie mediabeleid, ingediend door de volledige oppositie, haalde het uiteindelijk wel. Hierin werd het college opgedragen het lokale mediabeleid integraal te bekijken met onder andere de vastgestelde ‘Communicatiestrategie 2022-2025’. Ook werd het inzetten van de middelen voor de verslaglegging van de raadsvergaderingen opgeschort tot na de behandeling van het Lokaal Mediabeleid in de Raad. Dit staat voor later dit jaar op de agenda.

Inkoopvoordeel en onderuitputting
Ook de motie van D66, PvdA en SP over de professionalisering van de inkoop van diensten haalde het. De raad vindt dat er als gevolg van de professionalisering er in de begroting moet worden uitgegaan van een aantoonbaar inkoopvoordeel van tenminste 30.000 euro per jaar. Tot slot waren de partijen het eens over het beleggen van een bijeenkomst over het inzetten van overschotten op de voorgaande eindrekeningen. De fracties vinden namelijk dat deze onderuitputting het ultieme budgetrecht voor de raad belemmert.

Begroting rond
De programmabegroting voor volgend jaar is sluitend. Het college kiest er voor om te investeren in de ambities die zijn vastgesteld in de zomerbrief 2024 en de themanotities. Zo wil het college geld uittrekken voor een vernieuwd minimabeleid. Dit past beter bij de behoefte van diverse doelgroepen. Ook wil ze blijven inzetten op multifunctionele accommodaties omdat deze een positief effect hebben op de leefbaarheid in de kernen. Maar ook geeft de gemeente komend jaar een extra impuls aan de onkruidbestrijding en komen er meer boa’s om de veiligheid in de gemeente verder te verbeteren.

4,5 miljoen euro minder voor de Hof
In de toekomst wordt de uitdaging echter veel groter. De nieuwe manier waarop het Rijk heeft bepaald hoe het gemeentefonds wordt gevuld, heeft ertoe geleid dat gemeenten vanaf 2026 jaarlijks totaal 3 miljard euro minder ontvangen. Dit levert voor Hof van Twente ongeveer 4,5 miljoen euro structureel nadeel per jaar op. Toch kiest de gemeente Hof van Twente ervoor om door te gaan op de weg die vorig jaar is ingeslagen maar dan vooral met incidenteel geld.