Gemeenteraad stelt Programmabegroting vast, stijgende kosten jeugdzorg

Op woensdag 6 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2020 vastgesteld. In de begroting wordt bepaald waar de gemeente in de komende jaren geld aan gaat uitgeven. Komende jaren gaat de gemeente investeren in o.a. Biodiversiteit, Herstructurering openbare ruimte en Digitalisering. Er zijn echter ook bezuinigingen en extra inkomsten nodig om de uitgaven te dekken, onder andere als gevolg van de stijgende kosten in de Jeugdzorg.

De raad was het grotendeels eens met de begroting zoals het college die had voorgesteld. Er zijn 3 amendementen (wijzigingsvoorstellen) en 13 moties (verzoeken aan het college) ingediend. Na debat en stemming zijn er 7 moties aangenomen. Eén van die moties is een verzoek aan het college om de bezuinigingen en lastenverhoging terug te draaien zodra de gemeente extra geld ontvangt van de rijksoverheid. De programmabegroting, een overzicht van de ingediende moties en de resultaten van de stemming vindt u op de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl.