Groen Links: ‘Werkgroep oprichten tegen gebruik glyfosaat’

Mede naar aanleiding van het in het voorjaar doden van wintergewassen met glyfosaat zijn in 2019 door GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over dit gebruik van glyfosaat. Daarbij is onder meer verwezen naar een door de 2e kamer aangenomen motie waarin het gebruik van glyfosaat om gewassen te doden is verboden. Daarnaast werd gewezen op het komende Europese verbod op glyfosaat.

In de Tubantia van 3 augustus staat een artikel over de glyfosaat problematiek in de landbouw naar aanleiding van het verbod door de gemeente Enschede.

Op Wegdamnieuws verklaart een woordvoerder van de gemeente Hof van Twente dat de landelijke richtlijn wordt gevolgd en er dus geen verbod op glyfosaat is.
Wegdamnieuws citeert “…omdat boeren, als wij het gaan verbieden, naar andere bestrijdingsmiddelen gaan zoeken om ‘het probleem’ te verhelpen” “Daarom denken wij dat het verstandiger is om de landelijke richtlijnen te volgen. Wel proberen we via het programma biodiversiteit samen met boeren te bekijken hoe we op een natuurlijke manier zonder bestrijdingsmiddelen en glyfosaat kunnen”.

In de voorbereiding van het programma biodiversiteit kwam ook de rol van giftige stoffen zoals glyfosaat ter sprake. Hierbij werd de suggestie gedaan om samen met geïnteresseerde landbouwers een werkgroep in het leven te roepen waarin gezocht wordt naar biodiversiteitsvriendelijke alternatieven dan wel manieren om natuur inclusieve landbouw te stimuleren.

Ook omdat het huidige College participatie als een van de hoofddoelen in zijn programma heeft, stelt GroenLinks u de volgende vragen:

1. GroenLinks gaat er van uit dat het College kennisgenomen heeft van de artikelen in de Tubantia en Wegdamnieuws. Kan het College duiden ‘wat het probleem is dat verholpen moet worden’ waardoor boeren andere bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken?
2. Op welke manier geeft de gemeente Hof van Twente vorm aan het voornemen om samen met boeren te bekijken hoe ze op een natuurlijke manier zonder bestrijdingsmiddelen en glyfosaat kunnen? Wat is hier de stand van zaken?
3. Hoe zal het (niet-)gebruik van gewas dodende en beschermende stoffen in de landbouw worden opgenomen in de aan de raad toegezegde biodiversiteit nulmeting en doelstellingen over 2 jaar?
4. In het artikel van de Tubantia wordt gesproken over het landbouwbeleid van de gemeente Enschede. Heeft de Hof van Twente een helder landbouwbeleid waarin aangegeven wordt welke concrete doelen wij (op korte/midden/lange termijn) nastreven?
5. Er is afgelopen jaar heel veel te doen rondom thema’s die samenhangen met de sector landbouw. Een thema die door velen als veelbelovend wordt gezien is het thema natuur inclusieve landbouw c.q. kringlooplandbouw. Melkveehouder Karin Schukkink wordt in het artikel van de Tubantia als goede voorbeeld naar voren gebracht. Op welke manier wordt de kennis over natuur inclusieve landbouw binnen de gemeentelijk organisatie opgebouwd?
6. GroenLinks is een voorstaander van duurzame plattelandsontwikkeling. Landbouw en voedselproductie dient in de Omgevingswet verankerd te worden. GroenLinks ziet graag een aanpak waarin College en gemeenteraad het voortouw nemen om onze dierbare en waardevolle agrarische bedrijven uit te nodigen om samen hier invulling aan te geven. Is het college bereid om een eerste (informerende) bijeenkomst “Boeren voor Beleid” te organiseren, met vertegenwoordigers van de gemeenteraad en van agrarische bedrijven, uiterlijk 17 maart 2021?