GroenLinks Hof van Twente presenteert plannen 2019

In vervolg op de ambitieuze start dit jaar gaat GroenLinks door in 2019 met concrete acties gericht op effectieve bestrijding van de armoede, verdere verduurzaming niet alleen op energiegebied maar ook in de zorg en voedselvoorziening, en het bevorderen van betrokkenheid en deelname van bewoners aan alle gemeentebeleid. Hier zijn alvast een aantal voorbeelden ter verduidelijking.

Het GroenLinks initiatief voor een jeugd- en jongerenraad wordt verder uitgewerkt komend jaar. De jeugd heeft de toekomst. Zonder betrokken jeugd is er geen toekomst. De stem en inbreng van de jeugd bij de verduurzaming is essentieel. Op dit moment is dat niet geregeld. Daar heeft GroenLinks initiatief in genomen in de raad. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheid voor het oprichten van bewoners (dorps) zorgcoöperaties die hun eigen zorg kunnen inkopen met als een van de hoofddoelen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Inspiratie hiervoor zijn een aantal succesvolle dorpscoöperaties in Nederland waardoor mensen niet meer bang hoeven te zijn voor een gedwongen verhuizing op hoge leeftijd. Buurtcoöperaties om samen te werken aan de energietransitie vormen een andere kansrijke optie. Samen druk je de kosten en haal je sneller profijt uit je investering in de groene energietransitie. Een meer projectmatige aanpak door de gemeente van de energietransitie is ook nodig, ook om evenwichtig toe te kunnen werken naar 2035 met nieuwe vormen van groene energie opwekking.

Als sluitstuk van de armoedebestrijding wordt verder gewerkt aan de aansluiting van de Hof bij Stichting Urgente Noden Twente (SUN). Voor plotselinge urgente nood, die nergens onder valt, is er dan binnen 24 uur toch actie mogelijk. Een proef met basisinkomen staat ook op het programma.

Het is onacceptabel dat er kinderen in armoede moeten opgroeien in de Hof. Daarom zal gestreefd worden naar mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat kinderen mee kunnen doen met alle activiteiten op school, met sport en cultuur. Stichting Leergeld is daarvoor een mogelijkheid. Graag verwijzen wij naar een inspirerend filmpje over bestrijding van armoede: https://www.youtube.com/watch?v=Sc8t6BZUSJs

Voor de verduurzaming van de Hof zullen 9000 woningen per jaar moeten worden omgebouwd of aangepast tot 2035. Hiervoor zijn veel meer vakmensen nodig dan er nu beschikbaar zijn. Daarom zal in regionaal verband worden gezocht naar extra mogelijkheden voor scholing of omscholing voor 21+ers en erkenning van verworven competenties met een certificaat. De beroepsopleidingen hebben hiervoor extra geld gekregen. Gedacht wordt verder ook aan een proef met samenwerking tussen welzijn en zorg in de vorm van een pilot “Welzijn op recept”. In voorkomende gevallen schrijft de huisarts dan in plaats van een pil een recept uit voor een passende welzijnsactiviteit. Dit project is al met succes geprobeerd in een aantal gemeenten en past precies in het streven van GroenLinks naar het versterken van de sociale mobiliteit van mensen.

Tenslotte vraagt ook de verdere verduurzaming van onze voedselvoorziening aandacht. Nu de gemeente komend jaar waarschijnlijk een fairtrade gemeente zal worden biedt dat kansen om de voorbeeld fairtrade functie door de gemeente te verbinden aan de verkoop van regionale land en tuinbouwproducten. Daarbij is ook het oprichten van een gebruikerscoöperatie een mogelijkheid die al eerder ter sprake was rondom kleinschalige zuivelproducten waardoor de boeren een hogere prijs voor hun melk krijgen.

Dit zijn alvast een aantal voorbeelden voor 2019 ; Wij kijken er met GroenLinks naar uit! kijk gerust eens op https://hofvantwente.groenlinks.nl of neem contact op en kom ook meedoen.