Grutto en wulpen dreigen te verdwijnen uit Hengevelde en omgeving

Het Wulpenpaar had het goed voor elkaar, een nest met eieren in het hoge gras in een weiland in Elsenerbroek te Markelo – klaar om te broeden. Maar het liep anders…. De grondeigenaar en de vrijwillige vogelbeschermer van de Stichting Weidevogels Hof van Twente konden het nest niet tijdig vinden, hetgeen ook zeer moeilijk is in het lange gras. Een faunadrone om te zoeken bleek op dat moment niet beschikbaar daar deze voor opsporing van reekalfjes werd ingezet. Het gras werd gemaaid, en het nest werd vernietigd. Bovenstaande relaas is een van de redenen waarom het met de weidevogels in Hof van Twente nog niet echt vooruit gaat. Andere redenen zijn de predatie door kraaien, roofvogels, vossen, dassen, et cetera, de droogte van de afgelopen jaren en daardoor het gebrek aan voedsel voor de kuikens. Met name de wulpen en grutto’s hebben het moeilijk. Het lijkt erop dat de kieviten zich nog redelijk staande kunnen houden.

Volgens het resultaten overzicht van de Stichting Weidevogels Hof van Twente zijn er vorig jaar nog 256 legsels van kieviten in ons werkgebied Hof van Twente gevonden. Van de wulpen waren er slechts 12 legsels en de grutto’s hadden 14 legsels. Dat is alarmerend weinig. De wulp en de grutto dreigen uit ons werkgebied te verdwijnen. Als wij willen dat de weidevogels kunnen overleven in Hof van Twente dan moeten we daar gezamenlijk de schouders onder zetten. Samenwerking vindt al plaats met boeren, landeigenaren, de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, Waterschap, ANW Hooltwark, WBE Hof van Twente, DiMn Markelo Noord, Stichting Twickel, Stichting Hofvogels, veldwerkers en vrijwilligers. Enkele lichtpuntjes lijken in zicht. De maatregelen die de Rijksoverheid wil nemen om de stikstofuitstoot te verminderen kunnen in het voordeel zijn van de weidevogels. Denk aan verhoging van de grondwaterstand, het inzaaien van kruidenrijk grasland, akkerranden en slootranden die ingezaaid worden met wilde bloemen/kruiden, en minder intensieve landbouw.

De stichting heeft een projectplan geschreven om de nesten actief te gaan beschermen. De voedselvoorziening voor net name de kuikens willen we verbeteren. Met boeren en landeigenaar spreken we over onder meer financiële compensaties. Robor Electronics in Bentelo levert binnenkort een faunadrone. Landschap Overijssel draagt financieel bij in de aanleg van plasdrasgebieden waar het water maximaal 5 tot 10 cm hoog komt, de aanleg van greppels, bufferzones en poelen. Veel natte gebieden vergroten de overlevingskansen van de weidevogels.

De besturen van de gemeente Hof van Twente en ANV Hooltwark ondersteunen onze plannen met een financiële bijdrage. De Stichting Weidevogels Hof van Twente laat een vrijwilliger nu opleiden tot dronepiloot die in het voorjaar van 2024 met een eigen faunadrone de legsels van de weidevogels gaat opsporen samen met de vrijwilligers van de stichting. Boeren en landeigenaren zijn cruciaal voor ons. Wie kent het land beter dan de boer of landeigenaar zelf? Als u een sterk vermoeden heeft waar een wulp of grutto een nest heeft of als u als natuurliefhebber serieus een grutto of wulp spot, zou u ons dat dan willen melden middels onderstaand e-mail adres. De Stichting Weidevogels Hof van Twente zoekt ook uw medewerking – heeft u als grondeigenaar een laag liggend, vochtig stuk grond waar Weidevogels zich thuis voelen, en wilt u dat van februari tot juni ter beschikking stellen van de Weidevogels?! Ook belangstellenden die graag deel willen uitmaken van onze vrijwilligersgroep en/of belangstelling

hebben als faunadronepiloot te fungeren, nodigen wij van harte uit te reageren ! Doe mee….!!!! Alléén samen kunnen we de schaarse populatie van de Weidevogels redden van de ondergang en voor de nabije toekomst een nieuwe impuls geven.