Hengevelds SSGH en gemeente bereiken na lang overleg akkoord

Er zijn inmiddels geruime tijd gesprekken gaande tussen de gemeente en het bestuur van de Stichting Sport- en gemeenschapscentrum Hengevelde (SSGH) over het overnemen van specifieke eigendommen en bijbehorende onderhouds- en exploitatie onderdelen. Lopende dit traject kwamen er relevante ontwikkelingen bij; privatiseringsafspraken tennisbanen in andere kernen, overname van andere onderdelen op dit sportpark, de hoogte van de onderhoudssubsidie ten behoeve van de voetbalvelden van WVV´34 als de gewenste overname van de Hengeveldse Evenemententent (HET).
De gemeente is bijzonder verheugd te constateren dat er inmiddels behoudens goedkeuring door het college over deze aspecten overeenstemming is bereikt met het bestuur van SSGH. In dit stuk zullen de afspraken staan die beide partijen hebben gemaakt. Op grond van het gemeentelijke accommodatiebeleid zijn al in 2007 de eerste gesprekken gestart met het toenmalige bestuur van SSGH en gemeente om met name de tennisbanen naast het sport- en gemeenschapscentrum de Marke aan de Bretelerstraat in Hengevelde in eigendom over te nemen. Inmiddels zijn over de overname van het handbalveld op sportpark Rupertserve ook principe afspraken gemaakt en worden de onderhandelingen over vervanging kunstgras (toplagen) en privatisering van de sportvelden (eerst) hof breed gevoerd. 

De beoogde afspraken luiden als volgt: 

Tennisbanen 
Aangrenzend aan sport en gemeenschapscentrum de Marke in Hengevelde is het tennispark gelegen. Dit tennispark is in gebruik bij de Wegdamse Tennisclub (WTC). Naast drie kunstgras tennisbanen bestaat de accommodatie uit een oefenkooi, een afdak voor materieel, hekwerk, bestrating en baanverlichting. Analoog aan de privatiseringsafspraken met tennisvereniging Stedeke in Diepenheim inzake de tennisaccommodatie op sportpark de Koppel opteert SSGH voor het verkrijgen van het recht van opstal, zodat er geen koopsom verplichting ontstaat voor de overnemende partij. In het verleden is tevens een eenmalige bijdrage aan SSGH toegezegd ad € 5.000 voor kosten van herbestrating en overname van de baanverlichting. Dit bedrag is reeds hiervoor door ons gereserveerd. Voor het gebruik van de tennisbanen wordt aan SSGH al jaren geen huurvergoeding meer in rekening gebracht. Alle onderhoudswerkzaamheden worden al die jaren ook al door c.q. op kosten van de stichting uitgevoerd. 

Handbalveld 
Het handbalveld op sportpark Rupertserve is op kosten van SSGH in 2010 voorzien van een kunstgrasmat. Door de gemeente is niet in deze kosten bijgedragen. Ook de onderhoudswerkzaamheden worden door/op kosten van de stichting uitgevoerd. Naast een zandingestrooid kunstgras handbalveld is er sprake van inventaris, hekwerk en verlichting. 
Het is de insteek om voor de overdracht van dit veld ook het recht van opstal te vestigen zodat er geen aankoopsom verschuldigd is. Hierdoor vervalt de huurvergoeding die de stichting jaarlijks betaalt. Gelet op de beoogde datum van overdracht (1 januari 2016) stellen wij voor de huurvergoeding ook met ingang van 2016 niet meer in rekening te brengen. 

Voetbalvelden/kunstgras 
Op dit moment wordt hof breed de discussie gevoerd op welke wijze de gemeente “dient” bij te dragen in de toekomstige vervanging van kunstgras wedstrijdvelden. Bovendien worden er aansluitend afspraken gemaakt op welke basis privatisering van (eigendom en/of onderhoud) verder vorm gaat worden gegeven op de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Met SSGH is overeengekomen deze onderdelen van sportpark Rupertserve in de algemene, hof brede, privatiseringsronde mee te nemen en daar nu afzonderlijk nog geen afspraken over te maken. Bovendien stellen wij voor om privatisering van het voormalige openbare trapveld achter de Marke, zijde Needsestraat, in dat privatiseringstraject mee te nemen. Vanuit het Hengeveldse zijn er plannen om daar een vierde tennisbaan en een beachveld te realiseren. 

Hengeveldse Evenemententent 
De stichting Hengeveldse Evenemententent heeft de gemeente in 2014 verzocht het eigendom van de evenemententent van de stichting over te nemen. De stichting kan niet meer aan de verplichtingen voldoen en is al min of meer “in ruste”. Destijds is voor de permanente evenemententent (feitelijk een overkapt podium) op het kerkplein in Hengevelde het recht van opstal verleend. De tent is met behulp van provinciale subsidies en een bijdrage van de voormalige gemeente Ambt Delden gerealiseerd. Schoonmaakkosten etc. worden structureel gedekt uit de gemeentelijke begroting. In het kader van privatisering ligt er vanuit het accommodatiebeleid de opdracht van deze gemeentelijke verplichtingen afstand te nemen. 
SSGH is bereid onder voorwaarden het eigendom van de evenemententent op basis van het verlenen van het recht van opstal (dat nu op naam staat van stichting HET) over te nemen. SSGH wil de tent voor onbepaalde tijd in beheer nemen voor een eenmalige bijdrage ad € 16.000. Wel wil men na 10 jaar het gebruik evalueren om op dat moment de keuze te maken de tent structureel aan te houden of af te stoten. Tevens is met SSGH overeengekomen: 

· het budget 2015 voor schoonmaak van de tent ad € 1.323 eenmalig door te sluizen aan de stichting zodat men zelf voor deze werkzaamheden kan (laten) zorgen. 
Collegevoorstel behorende bij zaaknummer 558484 Pagina 3 van 5
· De kosten voor de WOZ aanslagen / waterschapslasten over 2014 en 2015 ad € 517 aan stichting HET te vergoeden.

Naar mening van de gemeente past deze functie (beheer en exploitatie van deze voorziening) uitstekend in het takenpakket van SSGH en de gemeente is laatstgenoemde dan ook verheugd dat deze stichting de exploitatie van de evenemententent wil continueren. 
De eenmalige kosten ad € 17.840 kunnen ten laste van het frictiebudget 2014-2016 worden gebracht. 
Voorts dient nog opgemerkt te worden dat in relatie tot het project “Blijven wonen in Hengevelde” de afspraak is gemaakt dat zodra op grond daarvan verplaatsing van de tent actueel wordt de huidige afspraken worden gecontinueerd. Verplaatsingskosten van de tent maken alsdan deel uit van de project “Blijven wonen in Hengevelde”. Als de tent daardoor niet herplaatst wordt betaalt SSGH de nu te ontvangen vergoeding ad € 16.000 naar evenredigheid van het aantal gebruiksjaren aan de gemeente terug. 

Onderhoud sportpark Rupertserve 
In het kader van harmonisatie van het accommodatiebeleid is in dit privatiseringstraject tevens met de stichting en met voetbalvereniging WVV´34 gesproken over de hoogte van de jaarlijkse budgetsubsidie die men van de gemeente ontvangt voor onderhoud van de voetbalvelden. Wij zijn van mening dat een onderhoudsvergoeding op eenzelfde niveau gesteld dient te worden welke stichting de Pol in Bentelo voor hetzelfde aantal velden ook krijgt. Per jaar € 32.500. Dit bedrag wordt ook gerechtvaardigd door een door de stichting ingediende offerte van een gespecialiseerde onderhoudsfirma. Om de stichting in de gelegenheid te stellen hier op een adequate manier op te anticiperen stelt de gemeente voor het verschil in 4 jaar, volgens de onderstaande staffel, af te bouwen. Met de stichting is hierover enkele keren pittig onderhandeld. Met dit voorstel kan de stichting uiteindelijk ook uit de voeten: 
2015: € 61.021 
2016: € 54.000 
2017: € 47.000 
2018: € 40.000 
2019: € 32.500