Hof van Twente reageert op afwijzing

De fractie van GB heeft kennisgenomen van het feit dat het Rijk 200 miljoen euro beschikbaar stelt voor de tekorten die gemeenten hebben op het sociale domein. Tot onze grote verbazing is de Gemeente Hof van Twente één van de zeer weinige gemeenten die geen bijdrage uit de stroppenpot krijgt. Hieronder namens de gemeente Hof van Twente het antwoord:
Voordat wij hieronder de vragen beantwoorden, hechten wij eraan om bovenstaande enigszins te nuanceren. Het is inderdaad zo dat wij niet voor een bijdrage in aanmerking komen. Wij betreuren dit ten zeerste. Het is echter niet zo dat wij als één van de weinige gemeenten niet hiervoor in aanmerking komen. 88 gemeenten hebben een beroep gedaan op de regeling waarvan 77 gemeenten in aanmerking komen voor een bijdrage. De overige gemeenten komen niet in aanmerking, of omdat zij niet hebben aangevraagd of omdat de aanvraag is afgewezen.
Weet het college wat de reden van afwijzing van de aanvraag is?

Het fonds tekortgemeenten beoogt een incidentele tegemoetkoming te verstrekken voor kosten Wmo en Jeugd over de jaren 2016 en 2017. Voor de beoordeling van aanvragen om een bijdrage uit het fonds tekortgemeenten is een aparte berekeningssystematiek ontwikkeld. Deze systematiek geeft specifiek aan welke kosten meegenomen mogen worden. Uiteindelijk wordt een tekort per inwoner vastgesteld. Indien dit tekort per inwoner hoger is dan € 40,- dan is sprake van een significant tekort. Voor het meerdere (dus het tekort voor zover dat meer bedraagt dan genoemde € 40,-) wordt een compensatie verstrekt.
Wij hebben een aanvraag ingediend omdat uit het door ons ingevulde aanvraagformulier aanvankelijk bleek dat sprake was een significant tekort. De afgelopen weken is er frequent contact geweest tussen medewerkers van het beoordelend bureau en onze medewerkers over de opgevoerde kosten. Dit heeft geleid tot een bijstelling van deze kosten door de beoordelaar. Hierdoor is ons tekort gezakt tot onder de grens van € 40,- per inwoner.
Conclusie: wij hebben tekorten over de jaren 2016 en 2017 maar volgens de gehanteerde berekeningssystematiek zijn de tekorten niet groter dan € 40,- per inwoner.

Kan het college concreet aangeven welke stappen het heeft ondernomen om de problematiek in onze gemeente onder de aandacht te brengen?
In regionaal Twents verband is een lobby gestart richting Den Haag. Hier sluiten wij bij aan. Verder heeft onze wethouder financiën de financiële problematiek voor onze gemeente als gevolg van ontoereikende budgetten in het sociaal domein onder de aandacht gebracht via de VNG Overijssel en de landelijke commissie Financiën van de VNG. Voor meer informatie verwijzen wij naar de brandbrief hierover die nagenoeg één op één is opgenomen in de Programmabegroting 2019.

Gaat het college bezwaar maken tegen deze afwijzing?
Er is geen sprake van een besluit waartegen een formele rechtsgang van bezwaar en beroep open staat. De mededeling die wij donderdagmiddag 1 november ontvingen is een informele vooraankondiging van de formele berichtgeving die volgt in de decembercirculaire. Hiertegen staat geen bezwaar open. Bovendien zijn de criteria en de berekeningssystematiek door de VNG zelf ontwikkeld en is de verdeling van de 200 miljoen onder verantwoordelijkheid van de VNG, dus de gezamenlijke gemeenten uitgevoerd. De grote meerderheid van de gemeenten, inclusief Hof van Twente heeft met deze criteria en dit proces ingestemd tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering van de VNG. Op basis van nu bij ons bekende informatie lijkt de regeling goed te zijn toegepast.