Invoering Diftar in Hof van Twente succesvol verlopen.

Per 1 januari 2017 is in Hof van Twente het diftar systeem voor het ophalen van huisvuil ingevoerd. Vanaf die datum vroegen we aan onze inwoners hun afval nog beter te scheiden. De invoering van Diftar is in Hof van Twente tot nu toe positief verlopen, blijkt uit de evaluatie en een onderzoek onder de de inwoners van Hof van Twente **) De doelstelling om in 2030 te komen tot een afvalloos (Hof van) Twente lijkt haalbaar. In 2016 werd nog 180 kg restafval per inwoner per jaar ingezameld. In 2018 was dit al gedaald naar 85 kg per inwoner per jaar. Dit is fors minder dan de verwachting uit het afvalstoffenbeleidsplan dat de raad in 2015 vaststelde (148 kg). Wel moeten nog verdere stappen gemaakt worden op weg naar het doel.

Inwoners bedankt!
In 2015 heeft de gemeenteraad het afvalstoffenbeleidsplan vastgesteld en daarbij aangegeven dat er in 2019, na 2 jaar diftar, een evaluatie moest plaatsvinden. In het plan is destijds gekozen voor het scenario “koploper duurzaamheid”. Daarvoor moest de verpakkingencontainer worden ingevoerd en werd aansluitend overgegaan worden op diftar. Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de bewustwording van de inwoners van Hof van Twente op het gebied van afvalscheiden en afvalvermindering zijn we in Hof van Twente veel verder gekomen dan de verwachtingen waren in het afvalstoffenbeleidsplan. Daarvoor willen we onze inwoners dan ook hartelijk danken!

Tevredenheid
De gemeente Hof van Twente is tevreden met het resultaat van diftar. Er is onder onze inwoners een enquête gehouden om te peilen hoe zij over de afvalinzameling en diftar denken. De meeste inwoners onderschrijven de doelstelling om te komen tot een afvalloos Hof van Twente (met maximaal 50 kg restafval per inwoner per jaar). **)

Vervolg
De evaluatie wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad. De komende tijd gaan we inzetten op meer bewustwording welk afval in welke container hoort. Op dat punt is nog best veel te winnen. Daarnaast stelt het college aan de raad de vraag of er wijzigingen in de inzameling moeten komen om onder de doelstelling te komen.