Meepraten over ons sociaal beleid? Meld u aan!

Vanaf 1 januari gaat Hof van Twente de cliëntparticipatie binnen het sociaal domein op een andere manier vormgeven. Tot 1 januari 2016 was de WMO-raad onze gesprekspartner, vanaf 1 januari 2016 wij rechtstreeks in gesprek met onze cliënten/gebruikers over beleid en uitvoering. De gemeenteraad heeft een verordening vastgesteld waarin is geregeld hoe wij dat gaan doen. In de verordening is ook opgenomen dat wij ieder jaar een participatieagenda opstellen en deze aan onze inwoners voorleggen. De participatie-agenda is een lijst met onderwerpen waar wij mee aan de slag gaan in 2016 en waarbij wij graaginwoners van de gemeente willen betrekken. De lijst is niet uitputtend: u kunt ook zelfook onderwerpen aanmelden als u een idee hebt hoe de zorg of ondersteuning door de gemeente beter kan. Dit kan door middel van een mail naar:

Onderwerpen

Aanbesteding WMO-hulpmiddelen

In 2016 worden de WMO-hulpmiddelen opnieuw aanbesteed. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van een handbewogen rolstoel, elektrische rolstoel voor dagelijks gebruik, tillift, scootmobiel, driewielfiets of verrijdbare douche- of toiletvoorziening? Hebt u deze ook via een indicatie van de gemeente gekregen? Dan willen wij graag met u in gesprek over uw ervaringen en wat u belangrijk vindt voor de nieuwe aanbesteding van deze hulpmiddelen en de afspraken met de (nieuwe) leveranciers.

Algemene voorzieningen/Welzijnssubsidies

Bij algemene voorzieningen kunt u bijvoorbeeld denken aan maaltijdvoorzieningen, dagbestedingen etc. maar ook aan ouderensoos, sportactiviteiten en jeugdvoorzieningen. In 2016 gaan wij deze algemene voorzieningen onder de loep nemen. Wij gaan kijken of de voorzieningen die we hebben voldoende zijn, overbodig zijn of dat we voorzieningen missen. Ook gaan we bekijken of ons huidige subsidiebeleid aangepast moet worden. Heeft u op één of andere manier te maken met algemene voorzieningen of welzijnssubsidies? Dan gaan we hierover graag met u in gesprek.

Minimabeleid

In 2016 wordt het minimabeleid geëvalueerd. Enkele onderdelen van het beleid zijn het jeugd sport- en cultuurfonds, participatiefonds, bijzondere bijstand en de ondersteuning van de kledingbank en de voedselbank. Maakt u gebruik van deze regelingen of voorzieningen? Wij horen graag uw mening en ervaringen.

Mantelzorgcompliment

Als gemeente willen wij het jaarlijkse mantelzorgcompliment zo goed mogelijk invullen. Bent u mantelzorger? Dan nodigen wij u van harte uit om mee te denken over de invulling van het mantelzorgcompliment. 

Vervoersvisie

In 2016 wordt gewerkt aan de lokale invulling van de regionale vervoersvisie. Dit gaat onder andere over leerlingenvervoer, (alternatieven voor) aanvullend openbaar vervoer en het te ontwikkelen dagbestedingsvervoer. Maakt u of uw kind gebruik van dit vervoer? Dan nodigen wij u uit om met ons mee te denken over speerpunten voor de invulling van het vervoer in de gemeente Hof van Twente.

Voor- en vroegschoolse educatie

In 2016 gaan we nieuw beleid opstellen voor de voor- en vroegschoolse educatie. Dit gaan we samen doen met de voorschoolse voorzieningen (peuteropvang, kinderopvang) en het basisonderwijs. Hierbij willen we ook de ervaringen van ouders meenemen. Hebt u een kind in de leeftijd van 2-4 jaar dat naar de opvang gaat? Meldt u zich dan aan om mee te denken over het nieuwe beleid.

Wilt u zich aanmelden voor één of meer van de onderwerpen?

Meldt u zich dan voor 1 februari aan door middel van een mail naar:  Vermeld in uw mail over welk(e) onderwerp(en) u met ons mee wil denken. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding. Op een later moment informeren we u over de manier waarop en wanneer u mee kunt denken over een bepaald onderwerp.