Meevaller van ruim € 1,5 miljoen voor gemeente

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad een sluitende begroting 2015 aan. Voor de jaren 2016-2018 vertoont de begroting steeds een klein overschot. Het college heeft kans gezien binnen de begroting 2015 middelen voor een aantal investeringen vrij te maken. Dat terwijl de tarieven voor afvalstoffen- en rioolheffing in het geheel niet verhoogd hoeven te worden, ook niet met een inflatiecorrectie. De vrijwel gelijktijdig gepresenteerde 2e Bestuursrapportage 2014 resulteerde al in een meevaller van ruim € 1,5 miljoen in 2014. Dit resultaat is verwerkt in de doorrekening van de algemene reserve bij de begroting 2015. Hof van Twente houdt daarmee haar financiële buffers ruim op peil.

Het college heeft voor 2014 al middelen gereserveerd voor aankoop van de locatie Coberco in Markelo. Voor 2015 zijn eveneens een aantal grotere reserveringen gepland. Er is geld gereserveerd voor de aanleg van een kunstgrasveld in Markelo (in vervolg op de toekenning van een bijdrage in 2014 voor een kunstgrasveld in Bentelo). Voor de herinrichting van de openbare ruimte is € 300.000 begroot. Daarnaast raamt het college € 0,5 miljoen voor initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid. Het college heeft zich kans gezien om voor latere jaren middelen vrij te maken voor de actualisering van het gemeentelijk mobiliteitsplan en de vervanging van de kade van de haven in Delden. Ook voor de subsidiëring van het onderhoud van monumenten komt er structureel budget. Met deze nieuwe initiatieven sluit het college aan op de speerpunten van het collegeprogramma: duurzaamheid, economie en sociaal domein.

Om deze hiervoor genoemde plannen mogelijk te maken moet er ook bezuinigd worden. Op de gemeentelijke organisatie wordt bezuinigd door budgetten voor materiële kosten niet te verhogen met het percentage van de inflatiecorrectie, het budget voor ICT te verlagen en de taakstelling op personeel stapsgewijs verder te verhogen tot € 200.000 in 2018. Uitvoering van de APV en ongediertebestrijding moet straks ook met minder middelen. Aan wegenonderhoud wordt structureel € 100.000 minder besteed, het peuterspeelzaalwerk zal met minder toe moeten en de welzijnssubsidies worden in 2015 niet geïndexeerd. Screening op logopedie wordt niet als een kerntaak van de gemeente gezien (-€ 50.000) en het budget voor collectief vervoer wordt verlaagd met € 60.000. Vanaf 2017 wordt er een besparing van € 300.000 op de welzijnssubsidies ingeboekt.

Het college houdt een slag om de arm in verband met de in de septembercirculaire Gemeentefonds opgenomen herverdeling van middelen in het sociaal domein. Het te verwachten nadelig effect is nog niet verwerkt in de begroting. Het college maant tot behoedzaamheid bij de aanwending van overschotten in de meerjarenbegroting. De gemeenteraad ontvangt daarover nog een afzonderlijk memo.

De begroting 2015 wordt op 21 oktober a.s. besproken in de commissie Algemeen. Die vergadering is openbaar en begint om 19.00 uur.

De begroting wordt op 11 november a.s. besproken in de gemeenteraadsvergadering. Het begrotingsdebat begint om 13.00 uur. Ook deze vergadering is openbaar. U bent van harte welkom!