Motie ‘praat niet over ons, maar met ons’ bijna unaniem aangenomen

Ruim 1700 huishoudens in Hof van Twente die vorig jaar zomer hebben meegewerkt aan het onderzoek naar de voorzieningen voor de minima, krijgen een terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek en wat de vervolgstappen zijn om te komen tot nieuw beleid. Dat is het resultaat van het debat in de gemeenteraad van gisteravond.

De gemeente is bezig met het maken van een nieuw minimabeleid. Daarvoor is een uitnodiging voor het invullen van een enquête verstuurd naar ruim 1700 huishoudens. Dit leverde 490 ingevulde enquêtes op en 70 mensen hebben aangegeven mee te willen werken aan een diepte-interview. Deze getallen laten een hoge betrokkenheid zien.

 

Voor In Beweging, PvdA en D66 is tussentijdse terugkoppeling naar de ondervraagden een vanzelfsprekende stap als je onderzoek doet, maar er bleek een motie voor nodig om dit voor elkaar te krijgen. “Wij willen geen black box, wij vinden het wel zo netjes om mensen die hebben meegewerkt aan een onderzoek, ook te laten weten wat de resultaten zijn en wat je daarmee wilt gaan doen,” aldus Marianne Hutten van In Beweging.

De motie ‘praat niet over ons, maar met ons’ is gisteravond in de gemeenteraad besproken. Na een pittige discussie in de raadzaal hebben bijna alle gemeenteraadsleden ingestemd met het voorstel. De genoemde partijen zijn blij met het resultaat. In Beweging, PvdA en D66 hebben ook aangegeven een informerende raad te laten inplannen. Bij een informerende raad wordt een onderwerp besproken waar iedereen aan mee kan doen: raadsleden én inwoners. Deze bijeenkomst over het minimabeleid zal zo snel mogelijk worden opgezet. “Op deze manier laat je de minima zien dat je ook hun reacties wilt horen,” aldus Onno Bordes van PvdA.

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 29 mei 2024;
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad;

Constaterende dat:

  • mensen uit de doelgroep van het minimabeleid een jaar geleden (12 juli 2023) is gevraagd naar hun mening door middel van een enquête en telefonische interviews hoe zij de voorzieningen van het minimabeleid ervaren. Deze enquête is verstuurd naar 1711 huishoudens en leverde 490 respondenten op waarvan 70 mensen hebben aangegeven mee te willen werken aan een telefonisch diepte-interview;
  • dezelfde mensen sindsdien geen enkele terugkoppeling hebben gehad;
  • het college heeft aangegeven dat ook niet van plan te zijn, behalve het versturen van een nieuwsbrief nadat de gemeenteraad het nieuwe minimabeleid heeft vastgesteld,
  • dezelfde doelgroep dus ook niet is uitgenodigd om betrokken te zijn bij de verdere totstandkoming van het nieuwe minimabeleid;

Overwegende dat:

  • het netjes is om mensen die gevraagd zijn om mee te werken aan een onderzoek, terugkoppeling te geven,
  • het betrekken van de doelgroep bij de totstandkoming van het beleid zowel de betrokkenheid van de doelgroep als de kwaliteit van het beleid kan verhogen.

Verzoekt het college om:

  • de doelgroep een terugkoppeling te geven van het uitgevoerde onderzoek,
  • de doelgroep een terugkoppeling te geven tot welk nieuw beleidsvoorstel het onderzoek heeft geleid, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

In Beweging, M. Hutten

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 28 mei 2024.