Ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers

Met ingang van dit jaar wordt er andere invulling gegeven aan de waardering van mantelzorgers. Het gemeentebestuur heeft de Stichting Informele Zorg Twente (SIZT) gevraagd te adviseren op welke manier de mantelzorgers het beste gewaardeerd kunnen worden. Samen met SIZT  hebben we besloten dat de waardering gezocht moet worden in ondersteuningsmogelijkheden waardoor de mantelzorgers hun taak als mantelzorger kunnen blijven uitoefenen.  Het betreft hier dan vooral de zwaar belaste mantelzorgers.

 

Voor de waardering van mantelzorgers bestond in 2014 nog de regeling Mantelzorgcompliment waarvoor de Sociale Verzekeringsbank verantwoordelijk was. Het mantelzorg compliment bestond uit een bedrag van 200 euro. 

Als aan bepaalde criteria werd voldaan kwam een mantelzorger in aanmerking voor het mantelzorgcompliment. Door de nieuwe Wmo-wet is deze regeling komen te vervallen in 2015. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van  mantelzorgers. 

Vanuit de rijksoverheid zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. 

 

Op basis van de ruime ervaringen die SIZT heeft opgedaan met mantelzorgers is de voorkeur uitgesproken voor de volgende opties waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken in 2015:

•Deelname aan de cursus de kunst van het zorgen en loslaten
•Cursus omgaan met dementie
•Mantelzorgers faciliteren met een respijtweekend of een respijtdag.

Met deze vormen van ondersteuning zal de aandacht vooral uitgaan naar de zwaarbelaste mantelzorgers. De gemeente heeft extra uren ingekocht bij SIZT om de extra ondersteuning ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Het gemeentebestuur vindt mantelzorg van groot belang. De gemeente stelt het op prijs dat mantelzorgers meedenken over de wijze waarop zij ondersteund kunnen worden. Zwaarbelaste mantelzorgers die zelf (andere) ideeën hebben over de manier van ondersteuning, kunnen dit daarom bij het steunpunt Mantelzorg Hof van Twente aangeven. Als deze ideeën haalbaar zijn dan zal de gemeente daar in het vervolg rekening mee houden.
 

De WMO-raad heeft ingestemd met deze inzet ter ondersteuning van mantelzorgers. 

 

Mantelzorgers die in aanmerking willen komen voor één van deze vormen van ondersteuning kunnen dit aanvragen bij het Steunpunt Mantelzorg Hof van Twente, Rozenstraat 2B, 7471 JN Goor. Consulent bij deze organisatie is: Chantal Smit. Zij is te bereiken via telefoonnummer 085 – 77 31 720 en per email: c.smit@siztwente.nl.