Provincie Overijssel en gemeenten lopen voorop in het maken van woonafspraken

De Provincie Overijssel en de Twentse gemeenten hebben in nauwe samenwerking woonafspraken gemaakt voor een goed woonklimaat in Overijssel. In de woonafspraken leggen zij, samen met WoON Twente, ambities en de aanpak voor de periode 2016 – 2020 vast over: het passend houden van de woningvoorraad, voorkomen van leegstand, huisvesten van kwetsbare groepen, omgaan met woon- en zorgvraagstukken, en stedelijke vernieuwing. Ook houdt de behoefte aan woningen van Overijsselaars niet op bij de gemeentegrens. Daarom hebben provincie en gemeenten regionaal afspraken gemaakt over de hoeveelheid woningen die gemeenten in de komende jaren gaan bouwen.

Monique van Haaf, gedeputeerde provincie Overijssel : “Vandaag tekenen Twentse gemeenten en ik de woonafspraken. Dit is het resultaat van intensief samenwerken met gemeenten en corporaties. Door vroegtijdig in regionaal verband afspraken te maken over het programmeren van woningbouw komt ook de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’* in deze woonafspraken terug. We hebben ons gericht op kwaliteit, want “elke woning moet raak zijn, passend zijn!”, omdat Overijssel van ons allemaal is en iedereen hier prettig wil wonen.

Ook hebben we afgesproken dat we kennis uit blijven wisselen en van elkaar willen blijven leren. Deze manier van samenwerken is nieuw en heeft tot een mooi resultaat geleid waar de gemeenten trots op mogen zijn!”

De nieuwe samenwerkingsafspraken voor wonen in Overijssel zijn vandaag ondertekend door de wethouders Wonen van de gemeenten uit de regio Twente en Gedeputeerde van Haaf van de provincie Overijssel. De gemeente Hellendoorn heeft de woonafspraken niet ondertekend.

Wat vooraf ging

De afspraken zijn tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de Twentse gemeenten, WoON Twente (samenwerkingsverband van 17 woningcorporaties) en de provincie Overijssel.  Het eerste resultaat werd in december 2014 bereikt. Toen stemden de Twentse colleges van B & W in met de Regionale Woonvisie Twente 2015-2015, genaamd “Natuurlijk wonen in Twente”. Hierin zijn de uitgangspunten en de thema’s benoemd voor de nieuwe afspraken en samenwerking tussen de provincie en de gemeenten op het gebied van wonen. Op basis van de regionale woonvisie zijn vijf onderwerpen geselecteerd voor de samenwerking.

  1. Doelgroepen (b.v. statushouders)
  2. Wonen en Zorg
  3. Stedelijke vernieuwing
  4. Toekomstbestendigheid bestaande woningvoorraad
  5. Programmeren en zuinig ruimtegebruik

Wat houden de woonafspraken in?

Allereerst delen provincie en gemeenten inzicht en kennis met elkaar in de aanpak van actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld over het huisvesten van statushouders (voormalige asielzoekers aan wie een vergunning is verleend) en over stedelijke vernieuwing. Ook is afgesproken dat provincie en gemeenten samen met experimenten de doorstroming op de woningmarkt willen bevorderen.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de lastige opgave van het terugdringen van overcapaciteit van woningen in de huidige bestemmingsplannen. Gemeenten gaan in (sub)regionaal verband hun plannen voor woningbouw afstemmen. Zo wordt voorkomen dat er teveel woningen zijn die vervolgens onnodig leeg komen te staan. Voor de woningbouwprogrammering en afstemming van plannen is als bijlage van de bestuursovereenkomst een afzonderlijk document opgesteld.

Minder vraag en andere woonwensen

Door de crisis en de te verwachten daling van het aantal inwoners in de regio veranderen de woonbehoeften sterk de komende jaren. Als het teveel aan plannen voor woningbouw nu niet wordt teruggedrongen, overstijgt het aanbod van woningen straks de vraag naar woningen. Ook veranderen de wensen en behoeften rondom wonen. Zo zullen ouderen die langer thuis wonen, woningen nodig hebben passend bij hun levensfase. Ook voldoet een deel van de bestaande woningen niet aan de huidige wooneisen op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Gemeenten en provincie gaan ook samen investeren in duurzaamheid bijvoorbeeld door het energiezuinig maken van woningen.

 *  In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de Ladder voor Duurzame Verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De ladder voor Duurzame Verstedelijking is gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten, waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt.

Wethouders over de gemaakte afspraken:

Wethouder Peter van Vlaanderen van de gemeente Haaksbergen:

Twentse woonafspraken zijn noodzakelijk voor toekomstbestendig wonen.”

Wethouder Jan-Herman ScholtenTwenterand:

"Wij bouwen vooral voor de inwoners van Twenterand, want die blijven veelal in onze gemeente wonen. Het is van belang om met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen over hoe we omgaan met actuele ontwikkelingen zoals het stimuleren van de doorstroming en het voorkomen van leegstand. Deze samenwerking met de Twentse gemeenten en de provincie is daarvoor van groot belang."

Wethouder Alfons Steggink van de gemeente Dinkelland:
  “De Twentse woningmarkt plukt de vruchten van samenwerking “

Wethouder Roland Cornelissen van Rijssen-Holten:

“Een mooi proces! Heldere afspraken en er is ruimte voor lokale behoefte!”