PvdA komt met motie om kwaliteit van thuiszorg onafhankelijk te toetsen

De PvdA wil dat de gemeente Hof van Twente regelmatig de kwaliteit van de uitvoering van huishoudelijke hulp toetst. Op die manier wil deze partij er voor zorgen dat de gemeente de kwaliteit van de huishoudelijke hulp goed in de gaten houdt. Volgens fractievoorzitter Fred Rijkens is er door het niet voeren van de keukentafelgesprekken in de gemeente te weinig zicht op de kwaliteit van de hulp in de huishouding omdat de leverende organisaties feitelijk bepalen waar gebruikers recht op hebben. Het door het College gebruikte argument dat thuiszorggebruikers bezwaar kunnen maken als ze ontevreden zijn over de thuishulp stuit bij de PvdA op bezwaren. Volgens Rijkens lopen vooral minder mondige ouderen het risico dat de hulp niet toereikend is. Bovendien hebben we iedereen beloofd dat we in zogenaamde keukentafelgesprekken samen met de cliënt zouden bepalen hoeveel huishoudelijke hulp er nodig is in een huishouden. De Partij van de Arbeid bracht onlangs aan het licht dat de toegezegde keukentafelgesprekken in de gemeente niet hebben plaatsgevonden doordat er misverstanden zijn ontstaan tussen de gemeente als opdrachtgever en de uitvoerende zorgverlenende instantie. Het alsnog voeren van keukentafelgesprekken wordt een zeer kostbare zaak en levert naar de mening van het College weinig op en zal tot veel misverstanden leiden. De Sociaal democraten kunnen zich deels vinden in deze argumentatie en voornamelijk de uitvoeringskosten voor de keukentafelgesprekken van rond de 200.000 Euro stuit ook bij de PvdA op bezwaren. Volgens Rijkens kunnen we dat geld beter besteden aan de zorg zelf dan aan een inhaalslag die waarschijnlijk alleen maar tot grote verwarring zal leiden. Toch vindt hij dat in het bijzonder ouderen die het moeilijk vinden om te klagen over de kwaliteit van de zorg de dupe kunnen zijn van het achterwege blijven van de beloofde keukentafelgesprekken. Bovendien vind de PvdA het geen goed signaal dat een belanghebbende zorgverlener nu zo sterk kan bepalen wat goede zorg is. 

Om die reden stelt de PvdA voor om te komen tot een steekproefsgewijze controle van de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Volgens Rijkens zouden deze inspecties door een onafhankelijke partij moeten plaatsvinden en moeten de resultaten aan de gemeenteraad worden gemeld. Als uit de steekproef blijkt dat de zorg te wensen over laat moeten er meer controles plaatsvinden en zal het College moeten ingrijpen, stelt de PvdA woordvoerder. As. dinsdag zal de PvdA met een motie komen om tot kwaliteitscontrole over te gaan. De PvdA geeft aan dat men de indruk heeft dat wethouder van Zwanenburg wel voor dit voorstel is maar dat hij wil nagaan of de voorgestelde opzet in heel Twente kan worden ingevoerd.