Stichting Hofvogels krijgt extra geld voor haar erfinrichtingsplannen

Stichting Hofvogels heeft een aanvullende subsidie van € 49.875.- gekregen van de provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente. Dat bedrag wordt ingezet voor extra erfinrichtingsplannen voor inwoners die hun erf biodivers willen inrichten. Eerder verleende de provincie al € 44.000.- voor erfverbetering in het kader van het ‘Beschermingsplan voor de kerkuil’. Die aanpak is zo succesvol, dat de vraag naar erfinrichtingsplannen sterk is toegenomen. De aanvullende subsidie zorgt dat Hofvogels kan blijven voldoen aan de toenemende vraag.

De Stichting Hofvogels wil de levensomstandigheid van kwetsbare en bedreigde plant- en diersoorten verbeteren in Hof van Twente. Dit gebeurt onder andere door te investeren in het verbeteren van de biodiversiteit op erven en in het omringende landschap. Hierdoor dienen meer ideale biotopen te ontstaan voor deze soorten, waaronder de steen- en kerkuil. Geïnteresseerde erfeigenaren die hun erf meer biodivers willen inrichten, kunnen een veldmedewerker van Landschap Overijssel vragen een erfinrichtingsplan te maken. Daarnaast kunnen zij een éénmalige bijdrage van circa € 750.- tegemoet zien voor aanschaf van het benodigde streekeigen plantgoed.

Overweldigende belangstelling

Na introductie van de maatregel in 2018 bleek er een overweldigende belangstelling te zijn onder erfbewoners om hun erf meer biodivers in te richten en meer aantrekkelijk te maken voor kwetsbare en bedreigde soorten. Het aantal aanvragen oversteeg al snel de financiële mogelijkheden van de verleende subsidie. Daardoor dreigde nieuwe aanvragen voor erfverbetering niet door de Stichting in behandeling genomen te kunnen worden. Op basis van het nieuwe projectplan ‘Natuurerf, basis voor biodiversiteit’ verleenden de Provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente de Stichting begin 2020 een aanvullende subsidie van € 49.875.-. Hiermee kan de Stichting nog eens extra 22 nieuwe aanvragen in behandeling nemen en investeren in een meer gebiedsgerichte aanpak: een aanpak met meerdere aan elkaar grenzende erven. Daardoor worden ook investeringen mogelijk in het tussenliggende landschap. Overheden zetten momenteel volop in op versterking van de natuur, het landschap en de biodiversiteit. Dit versterkt een economisch krachtig en landschappelijk waardevol buitengebied, met toekomstbestendige agrarische bedrijven. Ook gemeente Hof van Twente richt zich daarop. Met de ‘ervenaanpak’ streeft de gemeente er onder andere naar om 750 erven meer ecologisch te versterken en ‘groen’ in te richten naar voorbeeld van de ervenaanpak van de Stichting Hofvogels.

Kerkuil

Als Stichting zien we dat het draagvlak om te investeren in natuur, landschap en biodiversiteit de laatste jaren sterk is toegenomen onder de inwoners van de Hof van Twente. Dat merken we aan het grote aantal erven waar we samen met erfbewoners werken aan versterking van de biodiversiteit. In 2018 ontving de Stichting Hofvogels hiervoor een subsidiebedrag van € 44.000.- van de Provincie Overijssel om in het kader van haar ‘Beschermingsplan voor de kerkuil 2019 – 2022’ het aantal broedparen van deze noodlijdende uilensoort in de gemeente Hof van Twente te doen stijgen. Deze ambitieuze doelstelling diende te worden gehaald door minimaal 35 erven meer natuurvriendelijk en biodivers in te richten en met elkaar te verbinden. Daarmee ontstaan ideale leefgebieden voor de kerkuil, steenuil en meerdere meeliftende soorten als bijvoorbeeld de patrijs, boerenzwaluw, huismus, ringmus en grauwe vliegenvanger.

De aanpak bleek aan te slaan, gezien het groeiende aantal aanvragen. Inmiddels zijn er 15 erven meer natuurvriendelijk ingericht en heeft de Stichting 30 nieuwe aanvragen in behandeling. Ook wordt dit voorjaar gestart met een meer gebiedsgerichte aanpak met meerdere aan elkaar grenzende erven.

Met hart en ziel inzetten

De Stichting Hofvogels werkt bij haar erfplannen nauw samen met de gemeente Hof van Twente, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, MarkeLokaal, de circa 400 erfbewoners die een nestkast voor een uilensoort op hun erf hebben en meerdere groene vrijwilligerspartijen uit de gemeente. Samenwerkende partijen die zich allen met hart en ziel inzetten voor het behoud van de natuur, het landschap en de biodiversiteit in belang van de vele kwetsbare en bedreigde planten, insecten en vogels.

Erfbewoners die geïnteresseerd zijn in een erfinrichtingsplan, kunnen zich aanmelden via secretariaat@hofvogels.nl