Strooiroutes rondom Hengevelde bekend

De gemeente heeft de zorgplicht voor onder andere het beheer van de gemeentelijke wegen, waarbij gezorgd moet worden voor de veiligheid op de weg. Een van de onderdelen van deze zorgplicht is een adequate uitvoering van de gladheidbestrijding. De uitvoering van de gladheidbestrijding is door de gemeente Hof van Twente gemandateerd aan Twente Milieu, waarbij op detacheringsbasis buitendienstmedewerkers en tractie van Gildebor worden ingezet. Het is van groot belang dat de doorgaande wegen en hoofdfietspaden in de winterperiode veilig en doelmatig gebruikt kunnen worden. Bij iedere winter zijn een goed en professioneel Beleids- en Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding van belang. Het hoofd kunnen bieden aan gevaarlijke winterse omstandigheden is de belangrijkste doelstelling van het Beleids- en Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding. Uiteraard enerzijds om de inwoner een zo veilig mogelijke route aan te bieden en anderzijds om aan te tonen dat de verantwoordelijken gladheid bestrijden op een wijze die ook redelijkerwijs verwacht mag worden.

Langzaam maar zeker is landelijk de aandacht binnen de gladheidbestrijding aan het verschuiven van automobilisten naar fietsers, zelfstandig wonende ouderen en voetgangers. De kwetsbaarheid van de laatste categorieën zijn van groot belang. Wij spelen hier de laatste jaren al op in en gaan hier ook de komende jaren meer aandacht aan besteden.

Strooiroutes

In Hof van Twente zijn negen hoofdroutes. Bij gladheid worden de hoofdroutes in vastgestelde volgorde gereden (zie strooiroutes). Op de tweede routes wordt alleen gladheid bestreden indien er sprake is van extreme en of langdurige gladheid en wanneer de gladheidsbestrijding op de hoofdroute is afgerond. Is de gladheid extreem of van lange duur en wanneer de gladheidsbestrijding op de hoofdroute is afgerond dan worden ook de tweede routes gestrooid. Op de overige wegen wordt alleen gestrooid als er sprake is van een maatschappij ontwrichtende omstandigheden. 
Het beleidsplan gladheidbestrijding, het uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2019 – 2020 en overzichtskaarten van de strooiroutes zijn te vinden via DEZE link.

Verzorgingshuizen/zorgcentra 

Bij alle verzorgingshuizen en woonzorgcentra wordt gestrooid op de toegangswegen en parkeerplaatsen. 

Gemeentehuis

Bij het gemeentehuis in Goor wordt gestrooid rondom het gebouw en op de parkeerplaats.  

Winkelcentra en parkeerplaatsen

In de winkelcentra worden alleen de wegen gestrooid. De winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor de trottoirs. Ook de parkeerplaatsen van supermarkten worden niet sneeuw- en ijsvrij gehouden door de gemeente. Bij de parkeerplaatsen van  huisartsencentra, verzorgingshuizen/woonzorgcentra, kerken en bibliotheken doet de gemeente dat wel. 

Scholen

Er wordt gestrooid op de toegangswegen tot alle scholen. Er wordt wel strooizout beschikbaar gesteld aan scholen voor trottoir en schoolplein. 

Provinciale wegen

Op de provinciale wegen met fietspaden en ventwegen wordt de gladheidbestrijding uitgevoerd door de provincie Overijssel. Op de A1 gebeurt dit door Rijkswaterstaat.