Toezichthouder: totaalbeeld Hof van Twente positief

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben onlangs het IBT-beeld (Interbestuurlijk Toezicht) voor Hof van Twente vastgesteld. De gemeente scoort evenals vorig jaar een groen totaalbeeld. Toch kleurt één van de vijf domeinen oranje, namelijk Financiën. Dit heeft nadrukkelijk te maken met de tekorten in het sociaal domein. Wethouder Harry Scholten: “Dit is vervelend, maar het komt niet als verrassing. Bij het aanbieden van de begroting hebben we duidelijk aangegeven dat de tekorten in het sociaal domein voor financiële problemen zorgen. De provincie als toezichthouder ziet dat natuurlijk ook, vandaar de score oranje. Als gemeente proberen we maatregelen te treffen om weer op groen te komen. Daarnaast hopen we dat het rijk hierin iets gaat doen, want we zijn niet de enige gemeente die dit gebeurt.”

Evenals vorig jaar kleurt het totaalbeeld voor Hof van Twente groen. De groene kleur geldt voor vier van de vijf afzonderlijke domeinen. Alleen het domein Financiën kleurt oranje. Vorig jaar was het IBT-beeld voor Financiën nog groen. Dit heeft nadrukkelijk te maken met de overheveling van de nieuwe taken in het sociaal domein vanaf 2015. Sindsdien wordt Hof van Twente geconfronteerd met een stijgend tekort op dit domein. De gemeente heeft reeds publiekelijk aandacht gevraagd voor de boodschap dat de situatie dreigt te ontstaan dat de voorzieningen niet (meer) op peil kunnen worden gehouden.

Bezuinigingstaakstelling
Eerder al kwam Hof van Twente tot de conclusie dat het niet langer haalbaar is om de budgettaire neutraliteit van het sociaal domein te handhaven. Er is een tekort op dit domein geraamd. Als gevolg daarvan heeft Hof van Twente een niet-sluitende begroting 2019. Het meerjarenperspectief sluit wel voor de jaren 2021 en 2022. Daartoe heeft de gemeente onder andere vanaf 2020 een aanvullende bezuinigingstaakstelling opgenomen.

Interbestuurlijk toezicht
De Provincie Overijssel houdt toezicht op de manier waarop gemeenten in Overijssel hun taken uitvoeren. Dit wordt Interbestuurlijk Toezicht (IBT-toezicht) genoemd. De provincie houdt hierbij toezicht op vijf domeinen bij gemeenten: Financiën, Wet ruimtelijke ordening (Wro), Archief, Huisvesting statushouders & Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo-vergunningverlening/handhaving). Het IBT-beeld wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een “stoplichtmodel” (groen, oranje of rood) voor het totaalbeeld en daarnaast voor de vijf domeinen afzonderlijk.