Veelgestelde vragen crisisnoodopvang

Het is bij velen inmiddels wel bekend, het landelijke vraagstuk is nu ook in de gemeente Hof van Twente actueel; Ook wij gaan over tot de opvang van vluchtelingen. Het college van burgemeester en wethouders vindt De Mossendam, de sporthal in Goor, het meest geschikt als locatie. Dit roept veel vragen op bij de bevolking. Heeft u een vraag over de crisisnoodopvang van vluchtelingen? Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Staat uw vraag hier niet bij, dan kunt u uw vraag stellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer (0547) 85 85 85 of per mail via info@hofvantwente.nl.

Crisisnoodopvang in De Mossendam

1. Wanneer komen de vluchtelingen naar Hof van Twente?

Vanaf maandag 9 november stelt de gemeente sporthal De Mossendam beschikbaar voor de opvang van maximaal 200 vluchtelingen. 

2. Hoe lang blijven de vluchtelingen in Goor?

De vluchtelingen blijven maximaal 5 x 24 uur. De precieze tijden van aankomst en vertrek worden pas kort voor aankomst en vertrek duidelijk.  

3. Weten we zeker dat de opvang voor 5 dagen is?

Zie vraag 2. 

4. Is er al iets bekend over het aantal en de samenstelling van de groep vluchtelingen?

In sporthal De Mossendam is plek voor maximaal 200 bedden. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel vluchtelingen er komen en wat de samenstelling van deze groep is. De procedure verloopt via het landelijk meldpunt. 

5. Waarom is er gekozen voor opvang in sporthal De Mossendam?

Een sporthal leent zich goed voor crisisnoodopvang. Een sporthal heeft de nodige sanitaire voorzieningen en is eenvoudig en snel in te richten. Bovendien is De Mossendam één van de drie opvanglocaties in onze gemeente die worden ingezet bij een grote crisis of ramp, naast De Reiger in Delden en De Haverkamp in Markelo. Tijdens een vooroverleg met deze sporthalbesturen hebben ze alle drie aangegeven dat ze bereid zijn mee te werken aan de crisisnoodopvang van vluchtelingen. In goed overleg heeft het college gekozen voor De Mossendam.

6. Waarom kiest de gemeente voor crisisnoodopvang?

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft via de Veiligheidsregio Twente aan Hof van Twente gevraagd om te zorgen voor crisisnoodopvang van vluchtelingen. Gemeente Hof van Twente wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de huidige noodsituatie rondom het opvangen van vluchtelingen. Daarom heeft het college besloten een sporthal aan te bieden.  

7. Blijft het bij deze éénmalige actie of komt er hierna een nieuwe groep vluchtelingen naar Hof van Twente voor crisisnoodopvang?

Hof van Twente zal er, samen met andere Twentse gemeentes, alles aan doen om op korte termijn een betere oplossing te vinden voor noodopvang, zodat vluchtelingen niet meer van sporthal naar sporthal hoeven te reizen. Zo lang dat nog niet het geval is zal de Veiligheidsregio Twente crisisnoodopvang zoeken in sporthallen. Van de veertien Twentse gemeentes is Hof van Twente is de zesde gemeente waar dit wordt gerealiseerd. We hopen voor de vluchtelingen dat er geen sprake is van een ‘tweede ronde’ en dat er voor die tijd een betere oplossing is gevonden. 

8. Hoe lang weet de gemeente al dat er vluchtelingen in De Mossendam opgevangen gaan worden?

We wisten dat het COA een beroep op Veiligheidsregio Twente deed, maar we wisten niet exact wanneer er een beroep op ons zou worden gedaan. Tegelijkertijd zijn er overleggen over een andere vorm van noodopvang, waardoor de opvang in sporthallen misschien niet meer nodig is. Op woensdag 28 oktober kregen wij bericht van de Veiligheidsregio dat wij benaderd zouden worden voor crisisnoodopvang. De gemeente heeft steeds gezegd dat omwonenden als eerste op de hoogte worden gesteld als er een besluit is over opvang van vluchtelingen. Daarom zijn woensdag aan het eind van de middag direct de omwonenden geïnformeerd. 

9. Hoe zijn de omwonenden geïnformeerd?

De omwonenden hebben woensdag aan het einde van de middag een brief ontvangen waarin de crisisnoodopvang in De Mossendam is aangekondigd. In die brief zijn zij ook uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 5 november aanstaande vanaf 20.00 uur in theater De Reggehof in Goor. Aansluitend aan de verspreiding van de omwonendenbrief is een persbericht verzonden. 

10. Is de Klankbordgroep betrokken bij de crisisnoodopvang?

Crisisnoodopvang is kortdurende opvang in een crisissituatie. De Klankbordgroep is in oprichting om met elkaar en met de gemeente te praten over opvang van vluchtelingen en statushouders voor langere termijn dan deze crisisopvang. De Klankbordgroep is wel tijdig geïnformeerd over deze crisisnoodopvang. Een vertegenwoordiging van de groep zal ook aanwezig zijn bij de informatieavond op 5 november.  

De Klankbordgroep is een initiatief van inwoners van Hof van Twente en heeft als functie sparring partner, ambassadeur en ‘aanjager’ van initiatieven. U kunt zich hier nog voor aanmelden. Ook mensen die bezorgd of kritisch zijn ten opzichte van vluchtelingenopvang worden uitgenodigd zich aan te melden. Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar contactpersoon Arie Holkers: arieholkers@outlook.com.  

11. Wie richt de sporthal in en zorgt voor de faciliteiten?

Er is een gemeentelijk projectteam opgericht dat belast is met alles wat te maken heeft met de opvang, van inrichting tot catering en schoonmaak. De inrichting wordt verzorgd samen met andere partijen zoals het Nederlandse Rode Kruis. Ook maakt het projectteam gebruik van faciliteiten en kennis van de Veiligheidsregio en Twentse collega-gemeentes die al te maken hebben gehad met crisisnoodopvang. De voorbereidingen zijn inmiddels van start gegaan.

Vluchtelingen

12. Kunnen de vluchtelingen van het terrein van sporthal De Mossendam af?

Ja, de vluchtelingen in de crisisnoodopvang zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich, net als iedereen, wel houden aan gedragsregels in de openbare ruimte en privéterrein van derden respecteren. Het COA legt hen uit wat onze normen en waarden, manieren en gebruiken zijn. 

13. Waaruit bestaat de dagbesteding van de vluchtelingen?

De vluchtelingen worden opgevangen in De Mossendam waar ze kunnen uitrusten en bijkomen van hun reis. Daarnaast wordt er dagbesteding georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van sport of muziek. Daarvoor melden zich al verenigingen en vrijwilligers, dat stellen we erg op prijs. Wilt u ook een activiteit aanbieden? Neemt u dan contact op met gemeente Hof van Twente, Gerard Hofsteede, tel. 0547-858585. Hij coördineert de dagbesteding. 

14. Hoe gaat de communicatie met de vluchtelingen? 

Er zijn tolken op de opvanglocatie aanwezig. Ter plekke wordt bekeken welke tolken er nodig zijn. 

Hulp aanbieden

15. Met wie kan ik contact opnemen als ik wil helpen?

We krijgen al veel aanbiedingen binnen voor hulp. Bent u inwoner of ondernemer en wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dan kunt u zich melden bij de adviseur Vrijwilligerswerk van WijKracht, Alice Hammink. Zij verzamelt en registreert het hulpaanbod en stemt met de gemeente en met Vluchtelingenwerk af hoe de hulp wordt ingezet. De adviseur Vrijwilligerswerk is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 13:00 uur op nummer 06-34 36 18 61. U kunt ook mailen: vrijwilligersadviseurhvt@wijkracht.nl. De gemeentelijke projectgroep bekijkt of en hoe het hulpaanbod gebruikt wordt.

Kledingbank Van Katoen in Goor is een actie gestart om kleding in te zamelen. Wilt u kleding brengen? Kijk dan op www.vankatoenkleding.nl voor de openingstijden. 

Gebruik van sporthal De Mossendam

16. Waar moeten de sporters naartoe in de periode dat de vluchtelingen er zijn? 

In overleg met de gemeente heeft het bestuur van stichting STEVIG, die de sporthal beheert, het op zich genomen de gebruikers van de sporthal te informeren. STEVIG helpt verenigingen ook met zoeken naar mogelijke alternatieve locaties. Daarbij krijgen zij gelukkig veel begrip en medewerking van de verenigingen, die vaak zelf al op zoek zijn naar oplossingen. Dit heeft natuurlijk wel even tijd nodig. Mensen die vragen hebben over de training, repetitie of andere activiteit van hun vereniging in De Mossendam worden hierover geïnformeerd door hun eigen vereniging. Verenigingen kunnen met hun vragen terecht bij de beheerder van De Mossendam, Leonie Overbeek, e-mail stevig@zonnet.nl.  

17. Wanneer is de sporthal De Mossendam weer geopend?

Zodra we de precieze tijd weten waarop de Mossendam dicht gaat en wanneer de hal weer open is voor ‘normaal gebruik’, dan horen de verenigingen dat via STEVIG. Dit wordt ook op deze website gepubliceerd.  

Veiligheid

18. Hoe staat het met de veiligheid van de opvanglocatie en de omgeving?

Er is dag en nacht toezicht aanwezig bij de opvanglocatie en de politie heeft extra aandacht voor de omgeving. Als er meer inzet nodig is wordt dit geregeld. In de andere opvanglocaties in Twente zijn tot op heden geen problemen geweest.

Andere vormen van opvang in Hof van Twente

19. Komt er ook andere vluchtelingenopvang in Hof van Twente? 

Hof van Twente wil extra statushouders opvangen. Statushouders zijn mensen die een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij kunnen een toekomst opbouwen in Nederland. De huisvesting van statushouders in Hof van Twente verloopt erg goed. Als één van de weinige gemeentes in Nederland haalt Hof van Twente ruimschoots de taakstelling die hiervoor geldt. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het versneld huisvesten van 15 statushouders. Hierover zijn afspraken gemaakt met Viverion en particuliere verhuurders. Hof van Twente gaat dit nog verder uitbouwen door op korte termijn meer statushouders tijdelijk te huisvesten. Vanuit die tijdelijke huisvesting worden statushouders komende jaren duurzaam gehuisvest. Op die manier komen er eerder plekken vrij in AZC’s. Die plekken zijn hard nodig voor de grote toestroom van vluchtelingen.

Voor de extra tijdelijke huisvesting van statushouders wordt gekeken naar een aantal panden waarin groepen worden opgevangen op een schaal die past bij onze gemeente. Wij zijn hiervoor in gesprek met o.a. eigenaren van leegstaande panden, woningcorporaties en het COA en hopen zo snel mogelijk resultaat te bereiken.

20. Komen er nog andere, grotere opvanglocaties voor vluchtelingenopvang?

Er zijn diverse vormen van opvang. Hof van Twente heeft een aantal mogelijke opvanglocaties aangeboden aan het COA voor een aanvullende opvang (avo; opvang voor 1-2 jaar van minimaal 100 personen). Het COA heeft deze locaties inmiddels onderzocht en heeft aangegeven dat deze locaties hiervoor vooralsnog niet geschikt zijn. Hof van Twente ziet momenteel ook geen andere mogelijkheden voor vluchtelingenopvang voor minimaal 100 personen. Daarmee is er voorlopig geen sprake van de komst van een avo in Hof van Twente. Mocht echter in de toekomst de druk zo groot worden dat de eisen en normen worden aangepast, dan kan het zijn dat Hof van Twente alsnog in beeld komt voor deze of andere vormen van opvang. Hof van Twente blijft hierover in gesprek met het COA.

Overig

21. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

U kunt onder kantooruren contact opnemen via ons algemene telefoonnummer (0547) 85 85 85. Daarnaast is er veel informatie te vinden op internet: