Voorlopig geen nieuwe bezuinigingen Hof – Sluitende programmabegroting 2016

Het college van burgemeester en wethouders in de Hof van Twente heeft de gemeenteraad een sluitende programmabegroting aangeboden voor volgend jaar. Onder de titel ‘Nieuwe energie’ is uitgelegd wat het college van plan is te gaan doen in 2016, wat ze wil realiseren en wat dit mag kosten. Anders dan begin dit jaar nog werd verwacht, zal de begroting 2016 niet opnieuw belast worden met nieuwe bezuinigingstaakstellingen. Wethouder Harry Scholten: “De begroting 2016 bevat een sluitend meerjarenperspectief. Daar zijn we als college tevreden over. Dat we de komende jaren zelfs nog wat geld overhouden komt goed uit, want er zijn ook enkele onderwerpen waarvoor we nog niet kunnen ramen, maar die wel een bijdrage van ons zullen vergen. Denk bijvoorbeeld aan eventuele kosten voor de vluchtelingenopvang.” De gemeenteraad vergadert over de programmabegroting 2016 op 27 oktober en op 10 november.

Beweging in de samenleving

“De economie trekt langzaam aan en nieuwe initiatieven dienen zich aan. De routekaart naar de energietransitie in onze gemeente krijgt vorm. De oprichting van de energiecoöperatie Zuiver is hiervoor illustratief. Het gemeentebestuur ondersteunt deze initiatieven en niet alleen met woorden. De gemeente wil de komende jaren financiële impulsen geven in: economie, duurzaamheid, wegen en kunstgrasvelden. Ook wil het college impulsen geven aan de totstandkoming van multifunctionele voorzieningen. Het college streeft daarbij naar samenhang, door de onderwerpen duurzaamheid en maatschappelijk (verantwoord) ondernemen te koppelen aan de economische speerpunten, bijvoorbeeld binnen de vrijetijdseconomie. Dit alles naast de initiatieven die Hof van Twente steunt vanuit de ‘transformatie’ binnen het sociale domein. Want ook daar gebeuren op het gebied van bijvoorbeeld jeugdzorg of dagbesteding interessante dingen: kleinschalig en praktisch. Ze laten zien dat er nieuwe energie is in onze samenleving.”

Vluchtelingen opvangen

Een andere maatschappelijke realiteit die onze gemeenschap raakt en betrokken maakt, is die van de vluchtelingenproblematiek in Europa. De crisisopvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders vraagt om een gezamenlijke inspanning, ook van ons als gemeente. De inspanningen van Hof van Twente zijn erop gericht om samen met maatschappelijke instellingen niet alleen huisvesting maar ook scholing, integratie-activiteiten en ondersteuning te kunnen bieden, zodra een beroep op ons wordt gedaan.

Voorlopig geen nieuwe bezuinigingen

De afgelopen 6 begrotingen heeft Hof van Twente in totaal voor € 13 miljoen euro aan structurele uitgaven bezuinigd. € 2,3 Miljoen daarvan ging om bezuinigingen op organisatie/personeel. Anders dan begin dit jaar nog werd verwacht, zal de begroting 2016 niet (opnieuw) belast worden met nieuwe bezuinigingstaakstellingen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de tweede tranche van de herverdeling van het gemeentefonds gunstig uitpakt voor plattelandsgemeenten en dus ook voor Hof van Twente. De kortingen op het Gemeentefonds die verband houden met de nieuwe taken in het sociaal domein vertaalt Hof van Twente, volgens afspraak met de gemeenteraad, voorlopig nog geheel door naar de betreffende budgetten. Eind 2016, als de gemeente verwacht meer zicht te hebben op structurele uitgaven en inkomsten, maakt het college de balans op. Als dan blijkt dat in de uitvoering structurele tekorten ontstaan, zal Hof van Twente in de begroting 2017 nieuwe maatregelen moeten nemen. De kans dat in komende jaren nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn blijft dus reëel.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert over de programmabegroting 2016 op 27 oktober aanstaande vanaf 19.30 uur (meningvormend) en op 10 november a.s. vanaf 16.00 uur (besluitnemend). Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. U bent van harte welkom deze vergaderingen bij te wonen.