Deze editie van de Höfte komt uit ons archief.

Hierdoor zitten er mogelijk foutjes in de opmaak ervan.

Als dit kerkblad wordt opgemaakt is het nog onzeker of er in onze kerk in november weer diensten worden gehouden.

Als dat wel zo is, zult u hierover geïnformeerd worden.

Als dat wel……………!!!!!!

Wees (weer)WELKOM IN ONZE KERKmaar !!!!

eee

Houdt u zich voor uw eigen en andermans gezondheid, aan de regels die in het Coronabeleid zijn voorgeschreven. Deze hangen bij de ingang van de kerk en zijn meerdere keren in voorgaande edities van de blad opgenomen.

LET op de 1,5 M afstand.MAAR: Sinds de tweede coronagolf is het dragen van een masker, ook tijdens de viering, verplicht. 
Daarnaast mogen er nog maar 30 kerkgangers zijn en daarom is aanmelden vooraf verplicht. Dit kan bij het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210, of per email hengevelde@heiligegeestparochie.nl of kerkhengevelde@gmail.com (tot donderdag voor de viering tot 12.00 uur) maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693.   

Kerkdiensten voor de periode november

Periode           14 nov  t/m  20 nov

Zondag

  15 nov

09.30 uur:

Gebedsviering pastor Doornbusch. Met zang door enkele koorleden.

Periode           27 nov  t/m  4 dec

Zondag

  29 nov

09.30 uur:

Gebedsviering werkgroep. Met zang door enkele koorleden.

Lektoren:

Zondag

 15 nov

09.30 uur:

 Jan Wantia

Zondag

 29 nov

09.30 uur:

 Benny Blokhorst

Kosters:

Datum:

Naam:

Tel:

 26 okt  t/m    1 nov

Anneke Tuinte

0547- 851226

   2 nov t/m    8 nov

Agnes/Frans de Wit

0547- 333878

   9 nov t/m  15 nov

Lies Vreman

0547- 333492

 16 nov t/m  22 nov

Anneke Tuinte

0547- 851226

 23 nov t/m  29 nov

Agnes/Frans de Wit

0547- 333878

 30 nov t/m    6 dec

Lies Vreman

0547- 333492

kerk div 5Kerkdiensten buurtparochies:

Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

Opbrengst Collecten:

Weekend    20 september

   €   69,20

Weekend      3 oktober

   €   43,90

De deurcollectes voor Missiezondag en Wereldmissiedag kinderen hebben respectievelijk € 53,70 en € 47,81 opgebracht.

Hartelijk dank voor uw gaven.

De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom. Er zijn deurcollectes in het weekend van 15 november voor de Oecumeneen op 29 november voor Nationale Jongerencollecte. Tevens wordt er in de maanddecember de Adventsactiegehouden.

Zie hierover verderop in dit blad.

Overleden:

Op de leeftijd van 77 jaar Ans Roescher-Siemerink. Na de uitvaartviering op 29 september is zij in familiekring te ruste gelegd op ons parochieel kerkhof.

En op de leeftijd van 89 jaar Trees Vorgers-Haafkes. Ook zij is na de uitvaartviering op 8 oktober in familiekring te ruste gelegd op ons parochieel kerkhof. We willen haar in onze gebeden blijven gedenken.

 --------------------------------------------------------------------------------

logo heiligegeestMededeling over vieringen door de week.

Tot nader order zijn er nog geen door de weeks vieringen.

Plaatsengeld:

In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

Bij overlijdenaltijd de uitvaartverzorger bellen. Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

kerk div 6

Kerkschoonmaak:

In de periode is er geen kerkschoonmaak.

----------------------------------------------------------------------------------

Opgave misintenties -gebedsintenties:

Gebedsintenties voor de periode december kunt u opgeven tot woens-dag 25 november bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

IMG 2419Parochiesecretariaat:

Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

Dopen:

De doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

dezonnebloem 620x350jpg197jpg jaarprogramma2020jpgZiekenbezoek:Parochie – Zonnebloem

Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

Misintenties - gebedsintenties:

Zondag 15 november  09.30 uur:  
Overleden leden Dames en Herenkoor; Overl. familie Mensink; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Bernard Heijmer; Trui Stegeman; Truus Nollen; Arnold Aarnink; Jan Katier; Overl. ouders Vehof-Semmekrot; Jrg. Gezina Stegeman.

Zondag 29 november  09.30 uur:
Overl. familie Mensink; Bernard Heijmer; Jan Katier.

AA Folder 2020 voor webAdventsactie 2020:

Voldoende en gezond eten voor kinderen in Nicaraqua.

De armoedeval wordt het ook wel genoemd. De vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Adventsactie wil daar iets aan doen. We steunen dit jaar een project in Nicaragua dat er voor zorgt dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

Wat willen we bereiken?
Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier kunnen bewerken en hun grond ook op de langere termijn vruchtbaar kunnen houden. Op die manier willen we de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken.

Hoe doen we dat?
De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen.
Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen.
Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te kunnen kweken. Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.

Gelijktijdig met de verspreiding van het blad Geestig (eind november) krijgt U een collectezakje in de brievenbus. Hier kunt U uw bijdrage in doen en inleveren in de brievenbus van de pastorie of in de collecte mandjes bij de ingang van de kerk. Ook mag U, en zij die geen collectezakje hebben ontvangen, Uw bijdrage overmaken op banknummer:
NL35 RABO 0157 1072 21 t.a.v. R.K. H. Geest par. Geloofsgemeenschap Hengevelde.

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan en hopen ook dit jaar weer op uw steun.                                                                                                                 

Namens de M.O.V. groepen van de H. Geestparochie alvast hartelijk dank!

voorkantHofte en zo CustomInfo Hoek de Höfte

ALARMNUMMERS

Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
In niet levensbedreigende situaties:
                   - Ambulance                                     074-256 22 22
                   - Brandweer                                     074-250 47 11 
                   - Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
                   - Politie                                                   0900-8844

HUISARTS:Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
                     Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30 en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
                     
Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst Huisartsenpost Hengelo bellen: 088-55 11 55

TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
                      Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
                      spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
                      ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
                      horen wie dienst heeft.

PEDICURE Marion Tijman:
Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

AANLEVERING KOPIJ

Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

Opmaak in te leveren kopij

Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

Splinters foto Jpeg Custom

  • Naar verluidt is de vervanging van het kunstgrasveld bij voetbalvereniging W.V.V.'34 uitgesteld: de slijtage in de afgelopen periode is minimaal!
  • Rob K. doet tegenwoordig écht alles zelf. Naast apps en beveiligingssystemen bouwt hij tegenwoordig ook huizen, legt zonnepanelen, etc. etc. Heeft u nog klussen, bel Rob!
  • Bij de inbraak aan de Pieperiet moet er sprake zijn geweest van een acrobatische inbreker gezien de route die hij heeft afgelegd om boven in de slaapkamer te komen. Volgens de politie vallen dorpsgenoten als Gait van de Bonehere niet in deze categorie.
  • De gemeenteraad stemt op de Pol(l) 
  • Trump president of gewoon Biden?
  • Spock in Slock down! Geen fêne quarantaine
  • De splinterrubriek is een doorn in het oog in coronatijd, er gebeurd weinig tot onze spijt!

Groepsfoto Vierkant 480x343 acf croppedSalut is er ook voor u!

Salut is er voor u, ook nu nieuwe maatregelen rondom Corona zijn aangekondigd. De medewerkers zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Heeft u een vraag of behoefte aan een luisterend oor, dan wordt samen met u gekeken hoe u het best geholpen kunt worden. Veel medewerkers van Salut werken vanuit huis en zijn daar bereikbaar. Ook een afspraak bij Salut op kantoor of bij u thuis is mogelijk. Salut is telefonisch te bereiken op 0547-260053, via de app op 06-2089499 of per mail: info@salut-welzijn.nl

Geen geld meer om de bus te laten rijdenStichting Dierenambulance Hof van Twente

Wij van Stichting Dierenambulance Hof van Twente zitten met een groot
probleem. Onze dierenambulance, de dierenambulance van iedereen in de
Hof, is echt aan zijn einde.

We zijn al een tijd hard aan het sparen, maar de bus begeeft het helaas
eerder dan wij voldoende geld hebben voor een goede, nieuwere bus.

Wilt u ons helpen onze noodkreet om hulp te verspreiden door middel van
het plaatsen van ons artikel?

Ik stuur 2 documenten mee. Een van de documenten is meer geschreven in
de vorm van een artikel. De noodkreet met hyperlink erin (korter stuk) staat op onze facebookpagina, website en op Gofundme. Kortere berichten
hebben natuurlijk meer kans gelezen te worden.

Kijk maar even wat u ermee kunt. We hopen van harte dat u helpen wilt en  kunt. Als u geen hyperlink delen wilt of mag, kunt u dan de link(en) uit
ons Facebookbericht delen?
https://www.facebook.com/104062877627452/posts/383441633022907 /

Bij voorbaat dank voor uw hulp!

Met vriendelijke groet,
Melissa Nomden - Secretaris Stichting Dierenambulance Hof van Twente

1480368663Bewegen voor ouderen

In Markvelde is al sinds jaar en dag een groep senioren actief. Wekelijks komen ze op vrijdagochtend bij elkaar om samen onder leiding van een instructrice te bewegen. Dat is goed voor lijf en leden en nog eens gezellig ook! Denkt u ook wel eens dat het de komende wintermaanden goed is om iets aan uw lenigheid te doen en lekker te gaan bewegen? Kom dan gewoon eens langs op vrijdag om 09.30 uur. Wilt u eerst meer weten, dan kunt u ook even bellen met Dika Korenblik via telefoonnummer 0547-333259.

Vanaf nu (4 november 22.00 uur) tot 19 november blijven de deuren van 't Lammerhoes helaas dicht.

Pilates743387ee2f6180f40f509dd0525efee9

Er zijn momenteel 3 groepen actief met Pilates in 't Lammershoes. Ook deze staan onder leiding van een professionele lerares. Er is één groep op de dinsdagochtend en twee groepen op dinsdagavond. Pilates is een trainingsmethode waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest het uitgangspunt is. Het is een effectieve workout die spiergroepen tegelijk versterkt en rekt om een evenwichtig en soepel lichaam te krijgen. Het hele lichaam is betrokken bij Pilates. 
Heeft u belangstelling om eens te komen kijken of een keertje op proef mee te doen? Meldt u dan aan via secretariaat@markveldsbelang.nl 

Vanaf nu (4 november 22.00 uur) tot 19 november blijven de deuren van 't Lammerhoes helaas dicht.

Alleen of samen met je clubgenoten Kom helpen bij het stembureau!

61f6d878b0208e424cc758f888100379 XL
Gemeente Hof van Twente is op zoek naar stembureaumedewerkers en tellers voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Vanwege de coronamaatregelen zijn er extra mensen nodig op de stembureaus.

De gemeente zoekt inwoners die aan de slag willen gaan als lid van het stembureau en die op 18 maart mee willen helpen met de centrale telling van de stemmen. Dit laatste is onder voorbehoud, omdat centrale stemopneming mogelijk niet zal worden toegestaan vanwege coronamaatregelen.

Een kijkje in de keuken
Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je altijd al eens willen weten wat er allemaal bij verkiezingen komt kijken? En wil je een extra zakcentje verdienen? Meld je dan aan als stembureaulid of teller. Aanmelden kan vanaf 18 jaar.

De verkiezingsdag
De stembureaus gaan open op 17 maart om 07.30 uur. Gedurende de dag wisselen de stembureauleden elkaar af volgens een rooster tot de sluiting om 21.00 uur. Het is secuur werk, maar er is ook tijd voor gezelligheid. Na de sluiting tellen de stembureauleden samen alle stemmen per partij. Als centrale telling wordt toegestaan, worden op donderdag 18 maart de voorkeursstemmen geteld.

Wij zoeken
We zoeken stembureauleden en tellers vanaf 18 jaar die stressbestendig, representatief, enthousiast en behulpzaam zijn. Je moet zelf kiesgerechtigd zijn voor een Tweede Kamerverkiezing. En je moet bereid zijn om een e-learning te volgen en op 17 maart of 18 maart de hele dag beschikbaar zijn. Het spreekt voor zich dat je fysiek in staat moet zijn om een lange dag op het stembureau te zitten. Er staat natuurlijk een leuke vergoeding tegenover.

De clubkas spekken
Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel worden bij deze ook uitgenodigd om zich aan te melden om een stembureau te bemensen. Een stembureau bestaat uit 8 mensen die moeten voldoen aan de hiervoor genoemde eisen. De vergoeding wordt dan beschikbaar gesteld aan de vereniging of stichting.

Corona
De verkiezing wordt coronaproof georganiseerd. Veiligheid staat voorop. Mocht je tot een risicogroep behoren, dan is het wellicht goed jezelf af te vragen of deze rol wat voor jou is. Ondanks het coronaproof maken, komen er gedurende die dag natuurlijk veel mensen langs in het stembureau. Het is wellicht goed je af te vragen hoe jij je daar dan bij voelt voordat jij je aanmeldt.

Aanmelden
Aanmelden kan via https://hofvantwente.mijnverkiezing.nl
Voor het aanmelden van verenigingen en stichtingen kun je contact opnemen met team Burgerzaken.

Vragen
Als je vragen hebt over de werkzaamheden als stembureaulid of teller, neem dan contact op met team Burgerzaken of stel uw vraag via info@hofvantwente.nl
Als je al eerder als stembureaulid of teller bij een verkiezing hebt geholpen, hoef je je niet opnieuw aan te melden. Je wordt persoonlijk benaderd.

balster

Pastor Balster overleden

Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat “Op het feest van Allerheiligen Pastor Theo Balster naar een ander huis is gegaan”.

Pastor Balster is geboren in Klarenbeek op 19 januari 1935 en overleed op 1 november in Heeten. Hij is 85 jaar geworden.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden op zaterdag 7 november j.l. vanuit de parochiekerk Heiligkruis te Heeten.

Wilt u een blijk van medeleven sturen aan zijn familie en huisgenote Ina Bosman dan kan dat. Het correspondentieadres is: Het Wormer 25, 8111 BK  Heeten.

In 1994 kwam pastor Balster vanuit Almelo naar onze geloofsgemeenschap in Hengevelde. Hier kwam hij helemaal weer tot leven, vertelde hij vaak. 

“De goede persoonlijke ontmoetingen, de hartelijke kontakten en

de goede samenwerking met het kerkbestuur, het liturgisch beraad, de doopgroep en de woensdagmorgen-gebedsgroep. Ik heb me

altijd heel goed thuis gevoeld in uw midden. Heel veel dank daarvoor”,  aldus de pastor tijdens zijn afscheidsfeest op zondag 27 november 2006.

Hij begon zijn toespraak met de woorden: 

Toen het op vrijdag 25 nov. enorm begon te sneeuwen en het ook op zaterdag nog steeds niet beter werd, toen dacht ik : Daar gaat mijn afscheid, God straft meteen. ”Hij wil niet dat ik wegga uit Hengevelde "

Met dit soort humor hebben wij velen jaren van deze pastor mogen genieten. Ook wij als geloofsgemeenschap van de H.H. Petrus en Paulus zijn hem veel dank verschuldigd voor al het goede dat hij voor onze parochie heeft gedaan.

Wij willen hem met de volgende tekst van Ward Bruyninckx  in onze gebeden blijven gedenken.

 

Priester zijn

 

Jij bent geroepen en gewijd

reeds vele jaren geleden;

om herder naar Gods hart te zijn

werd over en voor jou gebeden.

 

De beker vol van vreugdewijn

werd toen geheven en gedronken.

Hij werd een beker ook van pijn,

zo werd die ook aan Hem geschonken.

Tot dienst aan mensen voor altijd,

een eenzaam hart soms, bange dromen,

geloof en hoop die ooit te klein,

te arm zijn voor wie bij je komen.

 

Maar lichtend zal je liefde zijn

Al kun je haar niet zelf bedenken,

Je leven is de beste wijn

die God aan velen uit wil schenken.

-------------------------------------------------------------------------------------

Uitvaarten per 9 november (mededeling van het pastorale team)

De verscherpte richtlijnen die wij dinsdag 3 november van de Nederlandse overheid hebben ontvangen ten aanzien van de bestrijding van het coronavirus brengen ook ten aanzien van de uitvaarten veranderingen met zich mee.

Nauwkeurige bestudering leert dat bijeenkomsten, waaronder uitvaarten, zoals ook door premier Rutte uitdrukkelijk is gezegd tijdens de persconferentie, hooguit door 30 personen bezocht mag worden.

Alleen de burgemeester kan ontheffing geven voor dit aantal, maar alleen op grond van zwaarwegende omstandigheden. Deze ontheffing moet ruim van te voren aangevraagd, en ook worden overlegd met het pastoraal team, als dit een kerkelijke uitvaart betreft.

De uitvaartviering zal een viering zijn van Woord-, en gebed, er kan dus geen Heilige Communie worden uitgedeeld door de vrijwillige voorgangers.

Mensen dienen tijdens de viering een mondkapje te dragen en er kan geen koffie gedronken worden in de kerk voor-, of na de viering. Nadrukkelijk wordt gezegd, dat de kerken ook in deze coronatijd openstaan, om overledenen de laatste eer te bewijzen en de nabestaanden troost te bieden door een kerkelijke uitvaart.

Open een specifieke nieuwscategorie
Menu