Deze editie van de Höfte komt uit ons archief.

Hierdoor zitten er mogelijk foutjes in de opmaak ervan.

Hieronder de Höfte van januari 2021

image 1

h1

WELKOM BIJ VIERINGEN IN ONZE KERK echter:

Er mogen slechts 30 gelovigen worden toegelaten,en:

Houdt u zich voor uw eigen en andermans gezondheid, aan de regels die in het Coronabeleid zijn voorgeschreven. Kortweg, handen ontsmetten de 1,5 m afstanden mondkapje.( dat is sinds 1 december verplicht en waarbij de bisschoppen ook nog adviseren het mondkapje tijdens de hele viering te dragen. Alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie kan het worden afgedaan).
Omdat maar maximaal 30 kerkgangers ( exclusief bedienaren) kunnen worden toegelaten is aanmelden voorafverplicht. Dit kan bij het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210, of per email :

hengevelde@heiligegeestparochie.nl kerkhengevelde@gmail.com (tot donderdag voor de viering tot 12.00 uur) maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693.     

Kerkdiensten voor de periode januari

Periode               8 jan t/m 10 jan

Zaterdag

   9 jan

19.00 uur:

Woco, pastor Timmerman. Met zang door enkele koorleden.

Periode            23 jan t/m 24 jan

Zondag

  24 jan

09.30 uur:

Gebedsviering werkgroep. Met zang door enkele koorleden.

Periode           13 febr  t/m  14 febr

Zaterdag

   13 febr

19.00 uur:

Gebedsviering werkgroep. Metzang door enkelekoorleden.

Lektoren:

Zaterdag

  9 jan

19.00 uur:

 Jan Lansink

Zondag

24 jan

09.30 uur:

 Siny ten Heggeler

Zaterdag

13 febr

19.00 uur:

 Bennie Blokhorst

Kosters:

Datum:

Naam:

Tel:

  4  jan   t/m  10 jan

Agnes/ Frans de Wit

0547-333878

 11 jan   t/m  17 jan

Lies Vreman

0547-333492

 18 jan   t/m  24 jan

Anneke Tuinte

0547-851226

 25 jan   t/m  31 jan

Agnes / Frans de Wit

0547-333878

  1  febr  t/m   7 febr

Lies Vreman

0547-333492

1 ja 1Kerkdiensten buurtparochies:
Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

Opbrengst Collecten:

Weekend      13 december

   €   27,80

1e kerstdag   25 december

   €   85,10

Oudjaar        30 december

   €   42,70

De Adventsactie, voor voldoende en gezond eten voor kinderen in Nicaraqua, heeft het mooie bedrag van € 670,- opgebracht.

De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

Omdat er op basis van het Corona-protocol in de kerk niet gecollecteerd mag worden, kunt u uw gave deponeren in de collectemandjes bij de uitgang van de kerk.

h2

koarkeANDERS DAN VOORHEEN!!!!!

Beste parochianen,                                

Allereerst een voorspoedig en gezond 2021.

Maar toch willen we u nu alvast informeren over de aanstaande actie Kerkbalans 2021, die in onze geloofsgemeenschap en ook landelijk gehouden wordt gehouden vanaf eind januari.

Door de Coronapandemie en de daardoor genomen lockdown maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen zijn we genoodzaakt een andere werkwijze te volgen dan voorheen. Collectanten bezorgen dit jaar alleen de brieven met bijbehorende informatie en zullen niet bij u aan de deurkomen om uw bijdrage/inschrijving op te halen. In uw persoonlijk brief hierover meer. Maar hierbij doen we alvast een dringend beroep op uw medewerking.

Met de actie Kerkbalans moeten we, vooral nu door beperkingen bij kerkdiensten (lockdown) de inkomsten bij vieringen nog langere tijd achter blijven, een belangrijk deel van het geld  binnen halen om onze kerk in Hengevelde open te houden.

Het voortbestaan van de kerk in onze geloofsgemeenschap, evenals het pastorale werk, dat van hieruit gedaan wordt, is afhankelijk van uw financiële steun. Bij de actie Kerkbalans gaat het doodeenvoudig omgeld!!

Binnenkort in week 4, vanaf 25 januari zal de uitnodiging  voor de jaarlijkse bijdrage 2021, bij U in de bus vallen.

Laten we elkaar steunen. Zonder Uw steun gaat het niet.

Uw bijdrage?
Die bepaalt uzelf, maar met een gemiddeld bedrag van € 100,-( andere kerkelijke groeperingen hanteren een norm van 1% netto jaarinkomen) per huishouden komen we tot een sluitende begroting. Dit bedrag zal voor sommigen hoog zijn. Voor anderen een gemakkelijk te betalen bedrag. Daarom vragen wij ook nadrukkelijk om naar draagkracht/ solidariteitte geven voor de toekomst van de kerk en onze geloofsgemeenschap Hengevelde. De locatieraad H.H. Petrus en Paulus kerk te Hengevelde.

DOOP:

Door het H. Doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen Evelien Wantia. Moge zij groeien in haar geloof.

Overleden:

Op de leeftijd van 85 jaar Willem Vehof. Na de uitvaartviering op 24 december is hij te rusten gelegd op ons kerkhof. We willen hem in onze gebeden blijven gedenken.

Mededeling over vieringen door de week.
Tot nader order zijn er nog geen door de weeks vieringen.

Plaatsengeld:
In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

1 ja 2

Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.
Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

Bij overlijdenaltijd de uitvaartverzorger bellen.
Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

Kerkschoonmaak:

 in de week van 1 t/m 5 februari is groep 6 aan de beurt.

-------------------------------------------------------------------------------

Opgave misintenties -gebedsintenties:

Gebedsintenties voor de periode 15 februari t/m 15 maart kunt u opgeven tot woensdag 10 februari bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

Parochiesecretariaat:

Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

Dopen:

De doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

dezonnebloem 620x350jpg197jpg jaarprogramma2020jpgZiekenbezoek:Parochie – Zonnebloem.
Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

Misintenties - gebedsintenties:

Zaterdag 9 januari 19.00 uur: Overl. ouders Vehof-Semmekrot; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

Zondag 24 januari  09.30 uur: Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Jan Katier.

Zaterdag 13 februari  19.00 uur:  Jrg. Wilmien Meijerink; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Trui Stegeman; Overl. familie Mensink.

Info Hoek de Höfte.

ALARMNUMMERS

Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
In niet levensbedreigende situaties:
                   - Ambulance                                     074-256 22 22
                   - Brandweer                                     074-250 47 11 
                   - Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
                   - Politie                                                   0900-8844

HUISARTS:Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
                     Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
                     en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
                     
Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst                     
                      Huisartsenpost
Hengelo bellen: 088-55 11 55

TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
                      Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
                      spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
                      ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
                      horen wie dienst heeft.

PEDICURE Marion Tijman:
Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

voorkantAANLEVERING KOPIJ

Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

Opmaak in te leveren kopij

Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

warmeGratis warmtefoto voor huiseigenaren in Hof van Twente

Deze week ontvangen ruim 1000 huiseigenaren in Hof van Twente een brief met de uitnodiging voor het laten maken van een gratis warmtefoto van de voorgevel van hun huis. Met deze foto zien zij waar warmte uit hun woning weglekt en kunnen zij isolatiemaatregelen treffen.

Een huis met warmtelekken is niet comfortabel, er wordt onnodig energie verspild en daarmee ook onnodig geld. De gemeente wil een stap helpen in de bewustwording waar de warmtelekken in een huis zitten en gaat daarom aan de slag met warmtefoto's. Deze week ontvangen daarom ruim 1000 huiseigenaren in Hof van Twente een brief met de uitnodiging om zich aan te melden voor een gratis warmtefoto. Een warmtefoto kan duidelijk maken of isoleren meerwaarde heeft. Het kan ook aantonen dat kleinere maatregelen zinvol zijn om toe te passen. Daarbij valt te denken aan tochtstrips en radiatorfolie. Dergelijke producten kunnen bij deelnemende winkels in Hof van Twente (online) worden aangeschaft met de actie Poen voor Groen. Tot 50 euro kan een kassabon via de site van Poen voor Groen worden ingediend en krijgen mensen het bedrag terug.

Aanmelden tot uiterlijk 21 januari op de site van de gemeente

Aanmelden voor een gratis warmtefoto kan via www.hofvantwente.nl/warmtefoto. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 21 januari. Huiseigenaren die geen brief hebben ontvangen, maar wel interesse hebben in een warmtefoto, kunnen contact opnemen met Marianne Hutten via 06-41008824 of m.hutten@hofvantwente.nl.

Keuze voor wijken bouwperiode 1920-1982

De brieven worden gestuurd naar huiseigenaren in Goor en Delden. In Goor is gekozen voor de wijk De Whee (De Whee I, De Whee II-Zuid en De Whee II-Noord).

In Delden is gekozen voor de wijken Rupertserf, Schoppenstee, Hooijerinkses, Sint Annabrink, Vogelweiden en 'Vossenbrink en De Braak'.

In deze wijken staan relatief veel vergelijkbare huizen uit de bouwperiode 1920 tot en met 1982: dit is de bouwperiode waar de meeste isolatiewinst te halen valt en waar goed een warmtefoto van te maken is.

Ekiko Marije ten Vergert en Judith Westendorp Custom<<Marije ten Vergert en Judith Westendorp

Statiegeld doneren bij Coop Hengevelde voor Ekiko!

Bij Coop Hengevelde kan statiegeld met 1 druk op de knop worden gedoneerd aan het goede doel. De komende maanden is dit doel Stichting Ekiko (Elk Kind een Koffer). De stichting verstrekt ingepakte koffertjes voor Twentse kinderen die in een crisissituatie uit huis worden geplaatst.

Het komt vaak voor dat kinderen met lege handen op hun nieuwe plek aankomen. Voor de kinderen is het fijn om eigen spulletjes te hebben zoals een pyjama, tandenborstel en een knuffel. Voor de pleegouders is het ook heel fijn omdat zij zich in die crisissituaties namelijk direct op de zorg van de kinderen kunnen richten, in plaats van het regelen van praktische zaken.

Pleegouder Geke kan erover meepraten. “De koffertjes van Ekiko zijn ongelofelijk waardevol. Als pleegouder kun je meteen de aandacht op het kind vestigen en hoef je niet eerst naar de winkel om ondergoed, kleren en een pyjama te kopen. Dat is sowieso een probleem als een kind ’s avonds laat of midden in de nacht uit huis wordt geplaatst. Er zitten echt heel schrijnende gevallen tussen. Het koffertje van Ekiko maakt dan het verschil. Je kunt het kind meteen de rust en de warme plek geven die het op dat moment heel hard nodig heeft.

Statiegeldactie CustomDe stichting is in 2013 opgericht in Delden en deelt maandelijks ongeveer 30 koffertjes uit. De stichting is continu op zoek naar geld en middelen om haar werk te blijven voortzetten. Marije ten Vergert, bestuurslid van de stichting, legt uit: “Elke koffer heeft een waarde van zo’n €150 en de inhoud is naar leeftijd en geslacht van het kind afgestemd. Als stichting zijn wij volledig afhankelijk van giften, donaties en acties. We hopen dat mensen bereid zijn om enkele flessen aan de stichting te doneren. Het is een kleine moeite met enorm veel impact.

De statiegeldactie bij Coop Hengevelde loopt van 1 januari tot 31 maart 2021. Voor meer informatie over het goede doel kunt u terecht op de website van Ekiko: www.ekiko.nl.

Open een specifieke nieuwscategorie
Menu