donderdag, 08 juni 2017 05:46

Zomerfeesten 50 Jaar. Aflevering 14: De jaarlijkse opbrengsten Speciaal

Geschreven door
Beoordeel dit item
(3 stemmen)

Eindelijk gaan we het eens over het geld hebben. Oftewel over de jaarlijkse opbrengsten en verdeling van de Zomerfeesten. Want daarvoor worden die Zomerfeesten inmiddels alweer 50 jaar georganiseerd, zeker wanneer we onderstaande statutair vastgelegde doelstelling erbij halen.We nemen u daarom in deze aflevering mee in het financiële reilen & zeilen der Feesten.

(foto: Tgv de twintigste Zomerfeesten in 1987 werd een paar weken eerder in Hengevelde een sponsorloop gehouden voor daklozen in oa Cambodja, de Filipijnen, Brazilië en Mauretanië. Vips uit heel Nederland verleenden medewerking, oa Paul van Vliet, Herman Finkers, Anita Meijer, minister Bukman, Marga Bult, Herman Emmink en Jan Brunnekreeft. Bij aanvang van de feesten werd de fantastische opbrengst bekendgemaakt door burgemeester Van der Vegt en voorzitter Jan Eijsink.)
=door Jan Assink=

 

ZOMERFEESTEN ALS VLIEGWIEL VOOR HENGEVELDSE SAMENLEVING

 

Doelstelling statuten ZF Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
Het verwerven van gelden ten nutte van organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen, organisaties voor het algemeen jeugdwerk, en ten nutte van verenigingen — en/of organisaties van politieke, godsdienstige, vaderlandslievende, levensbeschouwelijke of liefdadige aard.

Het verwerven van gelden geschiedt door middel van - leveringen en diensten.
Onder dit begrip vallen ook leveringen en diensten - van sociale of culturele aard.
Het vorenstaande dient te worden uitgelegd alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken:
Door het organiseren van Zomerfeesten te Hengevelde en andere evenementen of activiteiten, bij voorkeur te Hengevelde, zulks met behulp van de leden van de vereniging in en om Hengevelde.
De stichting vervult bij de totstandkoming van deze activiteiten een coördinerende rol en zal als zodanig als verlengstuk van de verenigingen optreden.
Tot zover deze notariële teksten. Wat gebeurt er in de praktijk mee?

2001. Zijn hekken wel gezekerd

Johan Broekkamp (foto links), vele jaren het financiële geweten en penningmeester weet het:
‘Elk jaar kunnen de Hengeveldse verenigingen en instellingen een aanvraag bij de Stichting Zomerfeesten indienen. Dat wil zeggen: het secretariaat (dochter Kristel Broekkamp) ontvangt deze en stuurt ze door naar de FAC.’

FAC staat voor: Financiële Advies Commissie. Dat is een commissie, die momenteel bemand/-vrouwd wordt door deze zes onafhankelijke, financieel onderlegde Hengeveldenaren: Hans Oude Rikmanspoel (voorzitter), Harry Rouhof, Kim Nijland, Hermien Buschers, Milou Wolterinck en Wilfried Hartgerink. Ze worden benoemd voor een periode van maximaal 6 jaar, nieuwe leden worden vaak voorgesteld door het bestuur van de Zomerfeesten en door de FAC zelf. Elk jaar is een lid aftredend.

We halen hier het huishoudelijk reglement van de FAC erbij:

Beschikking.
De adviescommissie neemt de subsidieaanvraag in behandeling en neemt binnen de gestelde termijn een beslissing. Dat kan een wijziging, toekenning, of afwijzing zijn.

*Classificatie norm.
Verenigingen en of privé persoon die in aanmerking wenst te komen voor subsidie van de stichting zomerfeesten Hengevelde zijn ondergebracht binnen een classificatienormering.
• Classificatie norm A. Aanvraag subsidie tot 500 euro.
• Classificatie norm B. Aanvraag subsidie boven 500.
• Classificatie norm C. Aanvraag subsidie privé persoon.

*Verplichting.
Een vereniging en of privépersoon die in aanmerking wenst te komen voor subsidie van de stichting Zomerfeesten Hengevelde, heeft de verplichting de hieronder beschreven classificatienorm te hanteren.
De classificatienorm kan jaarlijks voor verenigingen verschillen gezien hun aanvraag.

• Classificatie klasse A ; zij kunnen volstaan met een schriftelijke gemotiveerde doelstelling.
• Classificatie klasse B ; zij hebben de verplichting aan te leveren een gemotiveerde schriftelijke doelstelling en het actueel- laatste volledige financiële jaaroverzicht.
• Classificatie klasse C ; privé persoon(en); zij hebben de verplichting aan te leveren een gemotiveerde doelstelling, de mate van gemeenschappelijke betrokkenheid, een financieel plan van aanpak en overzichten van andere subsidiebronnen en mogelijke financiers.

*Criteria.
Begroting.
Voor het indienen van een aanvraag vraagt de adviescommissie om een begroting. In de begroting geeft de vereniging en of privé persoon aan welke verwachte subsidiabele kosten te gaan maken.
De hoofdregel is; het gaat om kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt, en rechtstreeks zijn verbonden met de doelstelling.

*Advies.
Na behandeling van de subsidieaanvragen wordt aan het hoofdbestuur van de stichting Zomerfeesten Hengevelde advies uitgebracht over de beslissing.
Dit gebeurt door de voorzitter en het aftredende commissielid.

*Jaarvergadering.Op de jaarvergadering van de zomerfeesten Hengevelde wordt tijd ingeruimd voor de financiële adviescommissie. Hierbij wordt een korte algemene beschouwing op de beschikkingen gegeven.

Praktische noot van voorzitter Hans Oude Rikmanspoel: ‘Het staat ons, als commissie, vrij om af te wijken van de aanvraag. Af en toe gebeurt dat wel. En mogelijke afwijzingen worden tijdig aan de aanvragers doorgegeven. Dat laatste is weleens gebeurd, bijvoorbeeld wanneer een aanvraag op de automatische piloot werd gedaan’, is zijn ervaring. ‘Ook hebben we een prominente vereniging eens geweigerd, omdat ze ons inziens een slecht beleid voerden.’

Wat vindt hij, kijkend naar de reglementen, van het feit dat veel verenigingen hun bijdragen gebruiken om de contributie laag te houden?
‘Laat ik zeggen dat ik zeer verbaasd ben, als dit hun motivatie is’, stelt de voorzitter, ‘je zou toch verwachten dat ze hiermee projecten met meerwaarde financieren en dat er geen reducties plaatsvinden van ledencontributie!’

CIJFERS EN FEITEN
Dat eerste jaar, 1968, was al gelijk goed voor een winst van (toen nog) 18.000 gulden. Om in de opvolgende jaren op te lopen naar 70.000 (1975) en 90.000 gulden in 1980. Het enthousiasme was zo groot, dat in 1973 zelfs aan een zwembad in Hengevelde werd gedacht.
Dat geld verdienen werd zowat een jaarlijkse traditie, Zomerfeesten Hengevelde werd een begrip en zelfs marktleider in Overijssel in het genre Zomerfeesten. Vrijwel alle omringende dorpen kopieerden zowel de naam als de opzet; een beter bewijs van de kracht van deze formule was er niet.
En dat vertaalde zich, een mindere periode daargelaten, in deze prachtige cijfers, die we uiteraard hebben omgezet naar de euro:
Totale opbrengsten van 1968 tot 2016:
Periode 1968 tot 1979: € 167.000 ( schatting )
Periode 1980 tot 2016: € 1.800.000*
_________
Totaal € 1.967.000

*totale bijdrages aan verenigingen en instellingen van 1980 tot 2016:

Periode 1980 tot 2016: € 960.778,00

Conclusie: Bijna € 1.000.000 is in al die jaren uitgekeerd aan 86 voornamelijk plaatselijke verenigingen en instellingen zoals de Marke. Hetgeen neerkomt op 53% van de gemaakte opbrengsten. Daarbij laten we die vanaf 1968 tot 1980 buiten beschouwing.
Wat meer gespecificeerd, met dank aan Johan Broekkamps cijfertabellen die de periode 1980 tot 2016 beslaan:
Categorie: structureel Hengevelde : € 810.994
Incidenteel Hengevelde: € 110.849
Goede doelen regio € 38.994

Als goed beheerder houdt de Stichting Zomerfeesten de nodige reserves in kas, die onder andere nodig zijn voor eigen investeringen.
Opvallendste voorbeeld: diverse aanpassingen en vernieuwingen aan de welbekende poorten in al die jaren. Joost de Witte is inmiddels de verantwoordelijke penningmeester.

1987 gijs met marga bult jan brunnekreef en herman emmink
Juni 1987, Sponsorloop voor Daklozen in de wereld. Speaker Gijs Eijsink interviewt zangeres Marga Bult die de nodige rondjes liep rond de sportvelden van WVV. Rechts zitten Jan Brunnekreeft en Herman Emmink die hun rondjes wandelend aflegden. Emmink kende Hengevelde goed omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog door de familie Tibbe opgevangen werd.

Goede doelen komen er vrij schamel af in dit overzicht. Met een opvallende uitzondering:
In het jubileumjaar 1987, bij het 20 jarig bestaan, werd fors uitgepakt met de unieke Sponsorloop voor Daklozen.
Deze vond plaats op en rond sportpark Rupertserve, met veel onbekende en bekende lopers.
Die opbrengst (€ 58.000) werd op de openingsavond, vrijdag 19 juni, door burgemeester Van der Vegt bekend gemaakt.


REKENING & VERANTWOORDING
Wat die ontvangende verenigingen en instellingen met die bijdrages hebben gedaan, proberen we hierbij te inventariseren.
Een aantal, uit diverse geledingen van de Hengevelder samenleving, hebben we benaderd met onderstaande vier vragen, die door meeste deelnemers zijn beantwoord.

logohummel

t Hummelheukske
Bent u bekend met het in al die jaren ontvangen bedrag?
Kleuterdagverblijf ’t Hummelheukse ontving *€ 21.960
Marion van der Holst reageert:
‘Wauw, wat een mooi bedrag. Als je het totale bedrag zo in één keer leest dan besef je pas wat deze subsidie voor de peuterspeelzaal en de peuters van Hengevelde betekent.
Jaarlijks hebben de ouders via de oudercommissie de subsidie aangevraagd voor een doel gericht op alle peuters en dat in overleg met de leidsters Myranda ten Thije en Adele Eijsink.’
Waaraan hebben jullie deze bijdragen in al die jaren besteed?
Zoals aangegeven had de bestemming altijd een directe relatie met de peuters in Hengevelde en het verbeteren van de kwaliteit bij de peuterspeelzaal.
De subsidie maakte de materialen mogelijk en toegankelijker, het werk is gedaan door de aanvragende en betrokken oudercommissieleden, ouders en de leidsters!
- opknappen van de speelplaats ( meerdere keren), o.a. speelklim- toestel..., straatwerk, afrastering- hekwerk....
- compleet nieuw keukenblok geplaatst samen met de ouders
- verbouwing met de ouders van kindertoilet/verschoonruimte in De Marke en jaren daarvoor al een uitbreiding met de huidige poppenhoek.
- vervanging van meubilair, kasten.
- nieuwe vloerbedekking: luxe linoleum- zeil.
- kopieermachine (inmiddels alweer enkele keren vervangen).
- voor het vieren van jubilea feestjes, bijv. 30-jarig bestaan, en / of extra activiteiten, bijv. ieder jaar het eindejaarsfeestje.
- schilderwerk muren van het klaslokaal en nieuwe vitrages....
- groter rijdend materiaal, bijv. tractoren, loopfiets.....
Wat voor waarde of impact heeft dit (gehad)?
‘Als je het totale bedrag zo in één keer leest, besef je pas wat deze subsidie voor de peuterspeelzaal en de peuters van Hengevelde betekent.’
Levert u een tegenprestatie of dienst aan Zomerfeesten?
‘Ik kan niet anders zeggen dan dat de leidsters in Hengevelde enorm betrokken zijn bij zowel het wel en wee van de peuters als bij de gemeenschap van Hengevelde. Dat betekent voor hen ook dat daar waar nodig, en samen met de ouders, ze de handen uit de mouwen steken, maar hier ook veel plezier aan beleven vanuit sociaal aspect.’

logoamuzant

Amuzant
Bent u bekend met het in al die jaren ontvangen bedrag?
Muziekvereniging Amuzant ontving totaal * € 96.267.
Voorzitter Rob Kuipers meldt:
‘Ja, dat is bekend maar als je het zo in één getal noemt, is dat best veel.’
Waaraan hebben jullie deze bijdrages in al die jaren besteed?
‘Voor de opstart in 1980 is veel geld nodig geweest voor de aanschaf instrumenten en later zelfs voor de kostuums. Tevens is het jaarlijkse bedrag een welkome aanvulling om de contributie zo laag mogelijk te houden en daarmee iedereen in Hengevelde een kans te geven om met muziek in aanraking te komen.’
Wat voor waarde of impact heeft dit (gehad)?
‘Dit was noodzakelijk, want zonder deze input was er nu geen Amuzant geweest.’
Levert u een tegenprestatie of dienst aan Zomerfeesten?
‘Wij leveren al vanaf dag 1 mankracht voor het plaatsen van de hekken rondom het terrein en zijn aanwezig bij het verstrekken van de polsbandjes aan de poort.’
whchenge

WHC
Bent u bekend met het in al die jaren ontvangen bedrag?
Namens WHC, dat liefst * € 114.164 scoorde, reageert Ivanka Schreijer.
‘Uiteraard weten wij welk bedrag wij elk jaar ontvangen van de ZF, ook gedurende de afgelopen jaren.’
Waaraan hebben jullie deze bijdrages in al die jaren besteed?
‘Wij besteden elke jaar dit bedrag aan de contributie van onze leden om deze hierdoor zo laag mogelijk te houden.’
Wat voor waarde of impact heeft dit (gehad)?
‘Deze gift is van grote waarde voor onze vereniging, aangezien wij zelf niet veel middelen hebben (buiten de jaarlijkse acties die wij lopen) geld te genereren (zoals bijvoorbeeld sponsoring van reclameborden). Doordat wij ook vastzitten aan zaalhuur etc is de bijdrage van de ZF een mooie compensatie richting onze leden m.b.t. de contributie.’
Levert u een tegenprestatie of dienst aan Zomerfeesten?
‘Elk jaar zorgen onze leden voor het aankleden van de tent en bezetten wij gedurende de twee weekenden vele posten op de ZF. Wij zijn de ZF elk jaar weer zeer erkentelijk met deze subsidie. Dat mag zeker gezegd worden.’
logokbo

KBO
Bent u bekend met het in al die jaren ontvangen bedrag?
Voor de KBO werd afgelopen jaren * € 22.255 opzij gezet.
Bestuurslid Ria Vehof: ‘We wisten niet het exacte bedrag, maar ieder jaar krijgen we een bijdrage van de zomerfeesten.’
Waaraan hebben jullie.deze bijdrages in al die jaren besteed?
‘Wij besteden dit aan avonden voor ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen.’
Wat voor waarde of impact heeft dit (gehad)?
‘De waarde voor onze vereniging is dat wij hierdoor de contributie voor de leden laag kunnen houden. Vele ouderen hebben alleen AOW.’
Levert u een tegenprestatie of dienst aan Zomerfeesten?
Daar staat tegenover dat onze leden met de feesten zorgen voor het opruimen van de tenten en het feest terrein. Dit dus elke morgen vroeg (8 keer).

logodewitpen

Duivensport De Witpen
Bent u bekend met het in al die jaren ontvangen bedrag?
Bij De Witpen werd eenmalig * € 5.786 ingevlogen, waarover Bennie Pelle zegt:
‘Ja, het was toen nog in guldens.’
Waaraan hebben jullie deze bijdrages in al die jaren besteed?
‘Het was een éénmalige bijdrage. We zaten met onze vereniging bij café de Witte in de garage. We hebben toen besloten om een eigen clublokaal te realiseren. We hebben daarvoor een aanvraag gedaan bij de gemeente (toen nog gemeente Ambt Delden). Een stukje grond was er voor ons beschikbaar op het Ruperts Erve; toen hebben we ook een aanvraag gedaan voor een bijdrage in de bouw bij de Zomerfeesten. Daardoor hebben we nu ons mooie clubgebouw waar we nog steeds met veel plezier gebruik van maken.’
Wat voor waarde of impact heeft dit (gehad)?
‘We hebben nu een eigen onderkomen waar we onze activiteiten kunnen houden. Denk aan het wekelijks inkorven van de duiven voor de wedstrijden, het houden van een duivenmarkt, enz. Door het hebben van een eigen clubgebouw draag je gezamenlijk de verantwoording hiervoor en daardoor versterkt het de band tussen de clubleden.’
Levert u een tegenprestatie of dienst aan Zomerfeesten?
‘ Jarenlang zijn de reclameborden en folders verspreid door onze leden in de regio en naderhand ook weer opgehaald. Op dit moment zijn we als vereniging niet meer actief voor de Zomerfeesten, maar verschillende leden leveren nog wel een bijdrage aan de Zomerfeesten.’

logo cupido

Cupido
Bent u bekend met het in al die jaren ontvangen bedrag?
Namens de volleyballers van Cupido, die * € 87.038 incasseerden, zegt voorzitter Veronique Beuving:
‘Het huidige bestuur dat nog maar kort de belangen van Cupido vertegenwoordigt, is er zich zeker van bewust dat de zomerfeesten Hengevelde met de prachtige bijdrage van de afgelopen jaren een van de hoofsponsors van de club is. Maar dat er sinds 1980 zo’n enorm bedrag naar Cupido is overgemaakt dat wisten we niet… Wel heel mooi om te horen en bij stil te staan!’
Waaraan hebben jullie deze bijdrages in al die jaren besteed?
De bijdrage wordt o.a. besteed aan de ontwikkeling van de jeugd, in de vorm van clinics en jeugdtoernooien, jeugdkampen, het aantrekken van gekwalificeerde trainers en opleidingen om het spelniveau van de club te behouden en wellicht te verbeteren. Ook heeft de bijdrage van de Zomerfeesten zeker geholpen om er zo’n prachtig mooi beachveld met palen en netten neer te kunnen zetten, waar we ons jaarlijkse beachtoernooi houden in het eerste weekend van september, waar onze leden trainen en waar ook de voetbal, de bootcamp, de basisschool en de jeugd uit Hengevelde veelvuldig gebruik van maakt gedurende de zomermaanden.

tribune Marke 22-12-86

Wat voor waarde of impact heeft dit (gehad)?
‘De grootste waarde van de bijdrage van de Zomerfeesten is dat wij onze contributie laag kunnen houden, zodat het sporten voor iedereen betaalbaar blijft. Cupido vindt het van groot belang dat de jeugd maar ook jongvolwassenen en de ouderen een teamsport blijven doen en dat er ook keuze is voor meerdere teamsporten in een dorp als Hengevelde. Teamsport al vanaf 6 jaar is goed voor de beweging maar ook voor de onderlinge sociale contacten en het leren samenwerken in een team.’

Levert u een tegenprestatie of dienst aan Zomerfeesten?
‘Als tegenprestatie helpen wij natuurlijk met de opbouw van de tent en het feestterrein op de dinsdag-woensdag en donderdagavond voor het eerste weekend. Op de dinsdagavond vinden we veel heren volleyballers in de tent voor allerlei opbouwwerkzaamheden en vanaf de woensdag en de donderdagavond zijn zowel de dames als de heren in de tent om te helpen met de inrichting van de tent, barren en de rest van het feestterrein. In de twee weekenden van de zomerfeesten zelf helpen we bij de toegangscontroles, het scannen van entreebewijzen, het ‘bewaken’ van de zijingangen en artiesteningangen van het terrein, uitgifte van alcoholbandjes en andere hand- en spandiensten. Altijd gezellig om het met elkaar te doen. Samen staan we sterk.’

* bron: penningmeester Stichting Zomerfeesten

CONCLUSIE
In de loop van de afgelopen 50 jaar is Zomerfeesten zeker een vliegwiel voor de Hengeveldse samenleving geworden. Van de jaarlijkse winsten is en wordt veel terug geïnvesteerd in de verenigingen en instellingen, die hier deel van uit maken.
Dat betreft niet alleen de uitkeringen die vooral aan plaatselijke verenigingen en instellingen werd uitgekeerd. Materialen worden bijvoorbeeld veelal bij ondernemers in Hengevelde aangeschaft. Bovendien staat Hengevelde in de regio bekend als een actief en ondernemend dorp. Het dorp is in die halve eeuw flink op de kaart gezet, hetgeen zowel voor het imago als de spin-off een zekere waarde genereert.


knipsel 1980

record bedrag 1-9-86

Lees 4182 keer Laatst aangepast op donderdag, 08 juni 2017 12:46
Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

www.wegdamnieuws.nl

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.