Ledenvergadering WVV’34: Positieve ontwikkelingen en mooie onderscheidingen

De kantine was maandagavond goed gevuld voor de jaarlijkse ledenvergadering van W.V.V.’34. Bij de opening door onze voorzitter Maurice Workel werd een moment van stilte in acht genomen voor onze overleden leden en voormalige leden, in het bijzonder Marinus de Wit, Johan Veldhuis, Jeroen Nijkamp en alle familieleden van leden van onze vereniging.

Paul doet veel achter de schermen voor de vereniging in allerlei rollen. Namens de gehele vereniging bedanken we Paul!

Onderscheidingen
Dit jaar zijn er maar liefst 7 leden die 25 jaar lid zijn. Dit zijn Harry Scholten, Wouter Busscher, Kasper Put, Teun Stortteler, Edo ten Thije, Rolf Kuipers en Wessel Ziethof. Zij kregen de zilveren speld aangeboden. Een 40-jarig lidmaatschap was er voor Vincent Nollen, Patrick Broshuis, Vincent oude Meijers, Gerben Jannink, Christiaan Spijkerman, Erwin Rouweler en Stefan de Wit. Zij kregen een Gouden speld aangeboden door de vereniging. Maar liefst 60 jaar lid van W.V.V.’34 is Richard Assink. Helaas kon hij deze avond niet aanwezig zijn, maar bloemen en een attentie komen zijn kant op. Richard werd lid in 1963 en was bijna 50 jaar spelend lid. Hij is een zeer waardevolle kracht voor onze vereniging, waarvoor dank! Door de voorzitter werd daarnaast Paul Walhof tijdens de vergadering in het zonnetje gezet. Paul doet veel achter de schermen voor de vereniging in allerlei rollen. Namens de gehele vereniging bedanken we Paul!

Penningmeester Jan Smit

Financieel
Het financieel jaarverslag van het afgelopen seizoen. Er is dit jaar veel geïnvesteerd in materialen, voor zowel de jeugd als de senioren. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe goals aangeschaft. Daarnaast zijn er diverse reserveringen gedaan het afgelopen jaar voor onder andere shirts, het kunstveld, energiekosten en verbouwingen of onderhoud. Ook de begroting van het nieuwe seizoen kwam uiteraard aan de orde.

Namens de kascommissie liet Bas Assink weten dat de kascommissie vorige week controle heeft gedaan van jaarrekening van het afgelopen seizoen. De kascommissie heeft de jaarrekening akkoord bevonden. Bas Assink was aftredend binnen de kascommissie en als nieuw kascommissielid werd Daan oude Meijers tijdens de vergadering benoemd. Het komende jaar bestaat de kascommissie daarmee uit Robin Raanhuis, Jurgen Spekreijse en Daan oude Meijers.

Het woord was vervolgens aan Ben Eshuis om verslag uit te brengen over de stichting Vrienden van W.V.V.’34. Ben gaf een toelichting op de verlies- en winstrekening en balans van de stichting.

Voetbaltechnische zaken
Geert-Jan Assink gaf een toelichting op de ontwikkelingen binnen de commissie Voetbaltechnische zaken. Zo is de VTON-app in gebruik genomen dat trainers kan ondersteunen met oefenstof. Het afgelopen seizoen zagen we een afname van het aantal spelers in de onderbouw. Dit maakt de teamindelingen er niet altijd makkelijker op. We zien daarnaast bij onze jeugd talentvolle spelers die deelnemen aan de regiotrainingen van de FC Twente/Heracles academie. W.V.V.34 is een opleidingsclub gebleken voor trainers. Dit voorjaar wordt daarom gestart met een trainerscursus bij onze vereniging. Bij de jeugd bovenbouw zijn er 6 elftallen met betaalde trainers per selectieteam. Ook dit jaar zijn weer spelers doorgestroomd naar onze selectie. We kunnen hen als vereniging een goed niveau en ontwikkeling bieden.

Bij onze senioren begon ons eerste elftal afgelopen seizoen sterk, maar veranderde dit helaas na de winterstop. We zijn ook dit seizoen sterk begonnen en tot nu toe ongeslagen. Het tweede elftal is afgelopen seizoen net niet rechtstreeks gepromoveerd, maar heeft een goede prestatie geleverd. Ook alle andere senioren elftallen hebben goed gepresteerd. Op koninklijk W.V.V.’34 7 na hebben alle seniorenteams lekker meegedaan in de middenmoot. Naast de 8 seniorenteams hebben we een 35+ team, de VOBO en Walking Football.

De ontwikkeling van het weekendvoetbal zit er aan te komen vanuit de KNVB. W.V.V.’34 moedigt dit niet aan, maar we hebben er als vereniging wel mee van doen. Hierover is regelmatig contact geweest met de KNVB om ons tegengeluid te laten horen, ook vanuit de gezamenlijke verenigingen uit de gemeente Hof van Twente.

Aandacht vanuit het bestuur werd aandacht gevraagd voor de vele weekendjes weg die regelmatig door het seizoen heen worden georganiseerd door families, kameraden en soms ook teams. Dit zorgt voor een lastige puzzel in de weekenden voor verschillende teams. Gevraagd wordt hiermee rekening te houden.

Een nieuwe aanschaf die het bestuur onlangs heeft gedaan is het VEO camera systeem. Hiermee worden opnames van wedstrijden gemaakt en kunnen analyses worden gedaan. In eerste instantie wordt dit systeem verkend bij de eerste elftallen. Uiteraard is het ook bedoeld voor andere teams. Willen teams hiervan gebruik maken, dan kunnen zij contact opnemen met Geert Jan Assink.

Buiten- en binnen accommodatie
Monique Rotink gaf aan het afgelopen jaar de taken van Joost de Witte over te hebben genomen voor wat betreft de binnen accommodatie. Aangekondigd werd dat de kantineprijzen dit jaar hetzelfde blijven en het barpersoneel nieuwe kleding krijgt. Nix18 blijft een aandachtspunt  vertelde Monique. Het barpersoneel zal hierop controleren. Maak het hen niet moeilijk!

Het afgelopen seizoen organiseerde deze commissie natuurlijk het uitje van de club van honderd, het kerstkaarten en de nieuwjaarsreceptie. Ook was er de alom vertrouwde familiedag, dit jaar met veel deelname een groot succes. Tot slot riep Monique op 12 november in ieders agenda vrij te houden. Op 12 november zal namelijk Sunday Funday worden georganiseerd. Daarover later meer!

Vanuit de commissie buitenaccommodatie werd gemeld dat er een nieuwe belijningsmachine is aangeschaft. Deze is computer gestuurd. Daarnaast is er een nieuw mestplan ontwikkeld. Het afgelopen jaar was de kwaliteit van de grasvelden niet voldoende. Met het nieuwe mestplan krijgen de velden alle aandacht. Het beheer van de velden ligt bij W.V.V.’34, het bemesten is uitbesteed aan een externe partij. Maurice benadrukte dat we binnen onze vereniging een groenploeg hebben, een maaiploeg, een sproeiploeg, de klussenploeg en de oud papierboys. Deze laatst genoemden haalden het afgelopen jaar maar liefst 260.000 kilo oud papier op. Zonder deze ploegen zou ons sportpark er niet zo fantastisch uit zien. Dank aan al deze ploegen met een luid applaus vanuit de zaal.

Commerciële zaken en materialen
Ook dit jaar mochten we weer nieuwe sponsoren welkom heten. De sponsoropbrengst is positief voor onze vereniging. Als dank was er onlangs het jaarlijkse stersponsoruitje.

Het ballenhok is de afgelopen tijd door vrijwilligers vernieuwd. Er is een nieuwe vloer gelegd en binnenkort worden er nieuwe ballenkooien per team geleverd. De ballenkooien zijn een forse investering voor de vereniging, maar deze zijn demontabel en kunnen naar de toekomst toe mee naar een andere locatie.

Alle leiders en trainers krijgen de komende tijd nieuwe jassen. We zijn ook bijna toe aan nieuw shirts voor al onze leden. We kiezen voor een aanbesteding met 3 partijen om dit voor het seizoen 2024-2025 te realiseren. Edo oude Rikmanspoel toont enkele ontwerpen van nieuwe tenues, waarvoor we later in het traject terugkomen bij onze leden.

JAC’94
Het JAC’94 houdt gedurende het jaar verschillende acties ten behoeve van activiteiten voor de jeugd. Lars Aarnink vertelde namens het JAC’94 dat er het afgelopen jaar de oud ijzerdag was, de potgrondactie, de bakleveractie, de schoonmaak van de HET-tent en natuurlijk de loten verkoop. De A-jeugd is een weekend weg geweest, ook waren er de activiteiten waterskiën, karten, lasergame en zwemmen voor de jeugd. Het vermogen van het JAC’94 is positief en in de toekomst wil het JAC’94 graag investeren voor de jeugd rondom de toekomstige MFA. Zijn er ideeën om te realiseren voor de jeugd, dan kan altijd contact worden opgenomen met het JAC’94.  

Voorzitter Maurice Workel

Vanuit het bestuur
Er is veel gebeurd op ons sportpark. Verbouwing van de kleedkamers, een nieuw onderkomen voor Noordman Fysio, optimaliseren van de entree achter, parkeerplaatsen en de tuin, enz. Foto’s werden getoond van de mooie resultaten en alle vrijwilligers werden ontzettend bedankt met een groot applaus.

De voorzitter licht toe dat de contributie dit seizoen gelijk blijft en de vereniging geen subsidie aanvraagt bij de zomerfeesten, net als de afgelopen jaren. Maurice roept daarnaast ieder op om lid te worden van de coöperatie Samen Hengevelde. Samen kunnen we opkomen voor de belangen van alle Hengeveldenaren.

Honden op ons sportpark zorgen regelmatig voor poep op de velden. Het is een doorn in het oog. Binnenkort komen er camera’s op het sportpark. Mocht je iets zien, meld je dan bij het bestuur.

We zijn onlangs overgegaan op andere sloten waarvoor tags zijn uitgedeeld. Mocht je de tag nog niet hebben ontvangen of niet op de lijst staan, meld je dan bij een van de bestuursleden. De uitgifte en inname van de tags wordt geregistreerd.

Dit najaar gaat een nieuwe scheidsrechters cursus van start. Wil je graag fluiten en deze training volgen, meld je dan bij Marc ten Heggeler.

Het komende seizoen bestaat W.V.V.’34 maar liefst 90 jaar. Daar zal natuurlijk uitgebreid bij stil worden gestaan met allerlei activiteiten. Daarover volgt te zijner tijd meer.

Een 40-jarig lidmaatschap was er voor Vincent Nollen, Patrick Broshuis, Vincent oude Meijers, Gerben Jannink, Christiaan Spijkerman, Erwin Rouweler en Stefan de Wit.

Ontwikkelingen MFA
Er is regelmatig overleg met de werkgroep Toekomstbesteding Hengevelde-MFA. Ook is er vaak overleg met de gemeente. Ieder weet dat de beoogde locatie inmiddels in beeld is. Er is een bijeenkomst geweest met omwonenden en er zijn gesprekken tussen de gemeente en de grondeigenaren. Er is opdracht gegeven om de eerste plannen uit te tekenen en de eerste schetsen van een nieuwe MFA en de omgeving worden binnenkort verwacht. Daarna volgt opnieuw overleg met de omwonenden. We hebben ook in dit kader te maken met stijgende bouwkosten en een sterk stijgende rente. Dit heeft consequenties voor het financiële plaatje en het zal zeker een uitdaging worden het financieel rond te krijgen. Het moet uiteindelijk financieel haalbaar en betaalbaar zijn, nu maar dit moet het in de toekomst ook zeker blijven. Plannen rondom het ontwerp, bouw, beheer en exploitatie worden uitgewerkt. Goedkeuring en een definitieve “go” vindt plaats in een speciale ledenvergadering.

Het nieuwe logo

Logo
W.V.V.’34 krijgt een nieuw logo. Het was lastig ons huidige logo op kleding te drukken en kwalitatief goed te houden. De puntjes verdwijnen uit de benaming. Er is een nieuw logo gepresenteerd.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Joost de Witte en Edo oude Rikmanspoel. De taken rondom de binnen accommodatie heeft Monique Rotink inmiddels overgenomen van Joost. Chantal Leushuis zal de secretariaatstaken overnemen van Monique. Tom Pierik zal Edo opvolgen en daarmee toetreden tot het bestuur. De nieuwe bestuursleden kregen de goedkeuring van de ledenvergadering. Periodiek aftredend en herkozen zijn Geert Jan Assink en Monique Rotink.

25 jaar lid: Edo ten Thije, Teun Stortteler, en Rolf Kuipers met voorzitter Maurice
De kantine was maandagavond goed gevuld