Hengevelde toekomstbestendig! Hoe geven we optimale invulling aan sport, onderwijs/IKC, woonzorg en cultuur?

Hengevelde is een dorp in continue ontwikkeling met een groot gemeenschapsgevoel en een sterk ondernemershart. Om Hengevelde toekomstbestendig te maken is het belangrijk dat er optimaal invulling wordt gegeven aan bovengenoemde facetten.

WERKGROEP HENGEVELDE2535

Voor diverse afgevaardigden van verenigingen was dit eind 2019 de reden om “de koppen eens bij elkaar te steken”, met als gemeenschappelijke conclusie dat we in een stadium zijn aangekomen waarin nagedacht moet worden over duurzame keuzes voor de toekomst van Hengevelde. Vertegenwoordigers van meerdere verenigingen, bedrijven en organisaties hebben zich verenigd en zo is de werkgroep “Hengevelde2535” ontstaan. Doel van de werkgroep is te komen tot een denkrichting voor een toekomstgericht plan voor de (her)inrichting van de voorzieningen in ons mooie dorp en het structureel vergroten van de leefbaarheid in Hengevelde.

GROEI IN PLAATS VAN KRIMP

Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet inzake nieuwbouw van starters- en seniorenwoningen op De Marke II en III. Zoals het zich nu laat aanzien overtreft de vraag het aantal beschikbare kavels voor het bouwen van een woning. Hengevelde wil, ook in de toekomst, jong en oud behouden voor de eigen kern. Hengevelde wil blijven ontwikkelen qua voorzieningen voor sport en cultuur. Ze wil geschikte woonruimte creëren voor mensen met een beperking en voor zorgbehoevenden, maar ook ruimte en mogelijkheden blijven bieden aan ondernemers. Ook over de basisschool wordt nagedacht; over doorgroeien naar een Integraal Kind Centrum (IKC) dat past bij toekomstige eisen aan onderwijs.

VOORTVARENDE START

Voortvarend, misschien wel te voortvarend, werd begin 2020 een plan uitgewerkt voor complete nieuwbouw van een multifunctioneel sport- en cultuurcomplex in combinatie met een nieuw schoolgebouw met een IKC aan de oostkant van de Needsestraat (Erve Smit). Via deze link is dit plan in te zien. De ruimte die dan vrij zou komen op de reeds bestaande sport- en schoollocaties zou worden ingericht voor het woonzorgproject “Blijven Wonen In Hengevelde (BWIH)” en nieuwbouw van woningen. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en op zaterdag 8 februari zijn de verenigingen van Hengevelde tijdens een bijeenkomst geïnformeerd. In vervolg hierop is later in februari 2020 het college van B&W van de gemeente Hof van Twente meegenomen in de plannen en hebben zij het huiswerk meegekregen om de levensvatbaarheid van de plannen te beoordelen. In een gesprek met het college van B&W in maart 2020 hebben wij te horen gekregen dat de plannen bij Erve Smit te ambitieus waren en waarschijnlijk in deze omvang niet realiseerbaar. Misschien in zijn geheel te ambitieus? Het onderliggend gedachtengoed vinden we zeker niet ambitieus. De gemeente heeft nadrukkelijk aangegeven wel verder mee te willen denken over de optimale inrichting van de voorzieningen in Hengevelde.

ONDANKS CORONA TOCH VERDER

Omdat we overtuigd zijn van het belang van een visie voor deze ontwikkelingen hebben we met enige vertraging door alle coronamaatregelen in mei 2020 nogmaals gesproken met het College van B&W. In dit gesprek heeft het College aangegeven dat er zeker mogelijkheden zijn om deelprojecten van dit grote geheel gefaseerd uit te voeren. Een verouderde sporthal, uitbreidingsproblematieken bij WTC, parkeerproblematiek rondom de Bretelerstraat, huidige renovatie/nieuwbouwplannen bij W.V.V.’34 en meerdere kantines zijn issues die momenteel spelen. De eerste stap in deze gefaseerde aanpak zou één integrale multifunctionele sportaccommodatie kunnen zijn. Wellicht een interessante oplossing voor sportend Hengevelde.

EFFICIËNT EN DUURZAAM

De afgelopen maanden zijn we door de gemeente geïnformeerd over aankomende bezuinigingen. De komende jaren zullen we worden geconfronteerd met een verlaging van de exploitatiebijdragen voor het beheer van de sportaccommodaties. Dit gaat vooral knellen bij de verouderde sportaccommodaties. Een duurzame multifunctionele sportaccommodatie met lagere vaste lasten zou een oplossing hierin kunnen zijn.

Al met al is een goed moment om alle vraagstukken en plannen gemeenschappelijk te maken, met als rode draad het zo efficiënt en duurzaam mogelijk gebruik maken van publieke vierkante meters. Minder kantines, minder locaties en meer gebruik maken van dezelfde vierkante meters zorgen voor lagere exploitatie- en onderhoudskosten.

Bijkomend voordeel van het realiseren van een multifunctionele sportaccommodatie is dat door het beperken van de aan de sport toebedeelde vierkante meters ruimte vrij komt die gebruikt kan worden voor andere projecten, denk bijvoorbeeld aan BWIH, de school of het realiseren van nieuwbouwwoningen binnen de kern.

Maar het moet natuurlijk allemaal passen en alle betrokkenen hebben hun eigen wensen en ideeën. De kans om hier iets moois van te maken voor Hengevelde is uniek en wij zijn van mening dat deze kans goed onderzocht moet worden. De komende periode willen we gebruiken om te onderzoeken of we tot een gemeenschappelijke invulling kunnen komen. Herontwikkeling van zowel Kulturhus de Marke, de tennisbanen, de parkeerplaatsen en Rupertserve behoort tot de opties.

DENK MEE EN REAGEER

Hengevelde is van ons allemaal en daarom willen wij iedereen hierbij betrekken. Wij roepen jullie op om mee te denken. We zijn ons bewust dat niet iedere verandering voor iedereen de beste oplossing is, voer de dialoog met respect voor de mening en belangen van een ander.

Heb jij ideeën, suggesties of opmerkingen met betrekking tot de toekomst van Hengevelde, maak deze kenbaar aan de werkgroep door een mail te sturen naar info@hengevelde2535.nl of via een brief in de brievenbus van Kulturhus de Marke of Sportpark Rupertserve.

De inbreng wordt gebruikt om plannen verder uit te werken. Deze worden uiteraard teruggekoppeld aan Hengevelde waarna in gezamenlijkheid de juiste vervolgstappen kunnen worden gezet.

Namens werkgroep “Hengevelde2535”,

W.V.V.’34 / SSGH / Wegdamse TC / SIO Hengevelde / BWIH / Petrusschool / StaWo Hengevelde