Informatieavond ontwikkeling Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Gisteravond vond de informatieavond plaats over de plannen voor de nieuwe MFA. Heel Hengevelde was daarvoor uitgenodigd en velen waren ook present. Enkele zaken die opvielen bij deze bijeenkomst:
Opvallend was dat de jeugd het massaal af heeft laten weten. De werkroep vroeg zich oprecht af wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn.
Ook bijzonder, de eventuele integratie van de Petrusschool is niet ter sprake gekomen. Maar de werkgroep benadrukt dat hier zeker naar gekeken zal worden.

In een volle conferentiezaal in de Marke werd toegelicht wat er de afgelopen periode allemaal is gebeurd en zijn de eerste schetsen getoond. Daarbij de uitdrukkelijke mededeling dat het allemaal nog ideeën zijn en géén in beton gegoten plannen. Dus heb je nog tips? Laat het horen. De komende weken en maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Waar de werkgroep voor gaat is dat er vanuit de kantine goed zicht is op twee tennisbanen, de sporthal en het hoofdveld van WVV’34.

Hier lees je de samenvatting van de avond

Locatiestudie

Mark Tuinte (lid werkgroep MFA) praatte alle aanwezigen bij over hetgeen er sinds 28 juni allemaal is gebeurd. Na de bijeenkomst is in overleg met de gemeente de samenwerking gezocht met BCT architecten en N+L landschapsontwerpers. Zij kregen als taak mee de locatie-inventarisatie van de werkgroep onafhankelijk te verifiëren. De werkgroep heeft in september opdracht verstrekt voor een officiële locatiestudie.

Desiree Ensink en Rosan Vrielink hebben dit onderzoek gisteravond toegelicht. In de locatiestudie is vooral stilgestaan bij::

  • De afstand van de MFA ten opzichte van het centrum dorp (1e ring / 2e ring);
  • Waar toekomstige ontwikkeling van het dorp zal plaatsvinden (industrie/ woningbouw / maatschappelijk);
  • De historie landschapsontwikkeling van Hengevelde (1900-1950-1980-2023);
  • De waarde van de verschillende landschappen (kampenlandschap vs ontginningslandschap);
  • De waterhuishouding: het grondwater, hoogte van percelen en hemelwater afvoer;
  • De benodigde oppervlakte voor de accommodatie;
  • De toegankelijkheid van de locatie.

Met inachtneming van bovenstaande punten is de conclusie dat de beoogde locatie de beste lijkt voor de realisatie van een integrale sportvoorziening.

Eerste schetsen van het terrein

Voor ideeën over de inrichting van het terrein zelf werd gekeken naar historische kaarten, hoogtekaarten, grondsoorten etc. Aan de hand van kaarten uit 1900, 1950 en 1980 zijn de oude structuren in beeld gebracht, waaronder ook een oud kerkepad. Dat kerkepad en de scheiding van de oorspronkelijke landschappen (heidelandschap en kampenlandschap) hebben een belangrijke rol in de eerste schetsen van het terrein.

Het ontwikkelgebied is afgebakend met de witte stippellijnen. Je ziet duidelijk het verschil tussen het roze heidelandschap en de groene delen van het kampenlandschap onderin het plangebied.

Die scheiding tussen de landschappen zie je in de schetsen terug door de bomenrij ‘over dwars’. Het kerkepad is de gebogen lijn van zuid naar noord.

Bovenstaande schets is als eerste voorstel aan de omwonenden voorgelegd. In een volgende schets zijn al een aantal opmerkingen van omwonenden verwerkt, zoals meer ruimte en groen tussen de Needsestraat en de velden, tennisvelden verder van bebouwing en ruilen van pupillenveld en beachveld, zodat de kinderen in het zicht spelen.

Ook is gekeken naar een variant waar de bebouwing een kwartslag gedraaid is. Die wordt echter niet wenselijk geacht vanwege de richting op zon, wind en regen. Bovendien wordt daardoor de centrale plek in het midden van het terrein gemist, die vanuit de verenigingen juist gewenst is vanwege de saamhorigheid.

Gebouw

Na de schetsen van het terrein is door BCT-architecten een begin gemaakt met de eerste ideeën voor het gebouw. Renzo Pavanello gaf daarop een toelichting. Belangrijk uitgangspunt dat vanuit de verenigingen is meegegeven is het zicht vanuit de kantine op zowel het hoofdveld van de voetbal, de sporthal als het centercourt van de tennis. Met dat in gedachten zijn twee eerste ideeën geschetst: één variant die verdiept ligt en één variant op het maaiveld:

Verkeer

Het verkeer van, naar en rondom de locatie is een belangrijk thema. Wim Salomons, verkeerskundig adviseur, heeft hierover verschillende ideeën toegelicht en schetsen getoond. Bij de uitwerking daarvan werd in volgorde van belangrijkheid gekeken naar:

  1. De veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemer (voetganger en fietser)
  2. Overlast voor omwonenden
  3. Doorstroming

 

Vanuit deze prioritering is geadviseerd het deel van de Needsestraat in te richten als 30 km zone, bijv. door een plateau aan te leggen.

Door de ingang voor voetgangers/fietsers en auto’s te splitsen kun je de veiligheid voor de eerste groep vergroten. Hieruit is bijvoorbeeld de optie naar voren gekomen om voetgangers en fietsers via de Bretelerstraat te laten gaan en auto’s via een andere oprit vanaf de Needsestraat, waarbij de Needsestraat voor overstekende auto’s wordt dichtgezet. Oversteken bij de Bretelerstraat kan dan alleen door voetgangers en fietsers.

Een tunnel, waar in Hengevelde al veel over gesproken is, lijkt niet haalbaar vanwege de vele ruimte die daarvoor nodig is. In de lengte om de helling niet te stijl te maken, maar ook in de breedte. Ook de sociale veiligheid is een thema bij een tunnel.

Stoplichten zijn door adviseur Wim Salomons toegelicht als niet wenselijk, met name omdat de ervaring is dat juist op de rustige momenten vaak rood licht genegeerd wordt, waardoor het eigenlijk alleen maar gevaarlijker wordt. Ook een rotonde is genoemd, maar daarvoor is wel veel ruimte nodig.

Zeker wat verkeer betreft zijn er dus nog veel opties te bekijken en uit te werken, om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Vorige week is er een nieuwe bijeenkomst geweest met o.a.  de provincie en de gemeente. Ook naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er inzichten/mogelijkheden die nader moeten worden onderzocht. Wat de werkgroep betreft wordt het in ieder geval uitgewerkt volgens de genoemde prioritering met als stip op 1 de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Hoe nu verder?

Zoals te lezen is in dit verslag en ook is benoemd op de informatieavond zijn er nog voldoende uitdagingen. De werkgroep wijst er ter afsluiting nogmaals op dat we nog steeds bezig zijn met een inventarisatie van de haalbaarheid. Er zijn inmiddels enkele mogelijke varianten/schetsen gepresenteerd, waardoor we met elkaar een beter beeld krijgen van hoe een nieuwe MFA er mogelijk uit zou kunnen zien. Alles wat tot op heden is gepresenteerd zijn slechts ideeën en zeker nog géén in beton gegoten plannen. Dus heb je tips/opmerkingen? Laat je dan nu horen.

De werkgroep gaat (samen met de gemeente, provincie, architecten en adviseurs) de komende weken verder met de uitwerking van de plannen. Ook de financiële haalbaarheid wordt steeds concreter in beeld gebracht. Die voorbereidingen beginnen nu serieus geld te kosten. Kosten die nu gedragen worden door de Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH), gemeenschapsgeld dus. Goed om ons hier allemaal van bewust te zijn. De SSGH heeft hiervoor inmiddels samen met de gemeente, de provincie (studio Vers Bestuur) en andere instanties enkele subsidiepotjes gevonden.

Met het verder uitgewerkte plan en de financiële onderlegger wil de werkgroep dan volgend jaar richting de gemeenteraad.

Tips of vragen?

Wilt u de werkgroep nog een tip meegeven of heeft u vragen? Laat het weten via werkgroep-MFA@samenhengevelde.nl.