Informatieavond voor omwonenden van de beoogde locatie voor een nieuwe MFA

Dinsdag 28 november is er een tweede informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de beoogde locatie voor een nieuwe MFA. De bijeenkomst in Kulturhus de Marke werd goed bezocht.

Inge Broshuis opende de avond en heette namens de dorpscoöperatie Samen Hengevelde alle aanwezigen van harte welkom. In de introductie stond ze stil bij de eerste inloopavond die was georganiseerd op 28 juni jl. Tijdens deze avond op 28 juni zijn er veel tips/suggesties vanuit de omwonenden met de werkgroep MFA gedeeld. Deze zijn waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Locatiestudie

Mark Tuinte (lid werkgroep MFA) nam het woord over van Inge en praatte alle aanwezigen bij over hetgeen er sinds 28 juni jl. allemaal is gebeurd. Na de bijeenkomst is in overleg met de gemeente de samenwerking gezocht met BCT architecten en N+L landschapsontwerpers. Zij kregen als taak mee de locatie-inventarisatie van de werkgroep onafhankelijk te verifiëren. De werkgroep heeft in september opdracht verstrekt voor een officiële locatiestudie. Niek Hannink en Rosan Vrielink van N+L landschapsontwerpers hebben de bevindingen van deze studie toegelicht. In de locatiestudie is vooral stilgestaan bij:

  • Afstand MFA t.o.v. centrum dorp (1e ring / 2e ring)
  • Ontwikkeling dorp (industrie/ woningbouw / maatschappelijk)
  • Historie landschapsontwikkeling Hengevelde (1900-1950-1980-2023)
  • Waarde van landschappen (kampenlandschap vs ontginningslandschap)
  • Waterhuishouding / grondwater / hoogte percelen / hemelwater afvoer
  • Benodigde oppervlakte accommodatie
  • Toegankelijkheid

Met inachtneming van bovenstaande punten is de conclusie dat de beoogde locatie de beste lijkt voor de realisatie van een integrale sportvoorziening.

Landschappelijke inpassing

Opvolgend aan de locatiestudie is er opdracht verstrekt door de gemeente voor het maken van de eerste schetsen voor de landschappelijke inpassing en indeling van het terrein. Esther Bleumink en Renzo Pavanello hebben deze eerste schetsen gepresenteerd. Renzo Pavanello heeft tevens een eerste opzet/denkrichting van het gebouw getoond.

Ook is er gestart met de verdere uitwerking van de financiële haalbaarheid. Daar is in een eerder stadium al in grote lijnen naar gekeken. Nu we langzaam maar zeker een beetje inzicht krijgen hoe het plan er uit zou kunnen gaan zien, wordt het ook mogelijk om de financiële haalbaarheid nauwkeuriger uit te werken. Tevens zijn er ten opzichte van voorgaande jaren uitdagende veranderingen op de financiële markten.

Verkeersveiligheid

De laatste presentatie werd verzorgd door Wim Salomons. Wim is door de gemeente Hof van Twente ingehuurd als verkeerskundig expert. Hij geeft de gemeente advies omtrent verkeersveiligheid. Dit advies wordt ook meegenomen in de gesprekken met de provincie.  In dit advies zijn infrastructuur, gebruikseisen van fietsers en voetgangers en snelheid, bepalend voor herinrichting van de Needsestraat nabij een MFA in Hengevelde, met als kanttekening dat de voetganger ook tot de kwetsbare verkeersdeelnemers behoort. Het advies wordt in belangrijke mate bepaald door onderstaande uitgangspunten in volgorde van belangrijkheid:

  • Verkeersveilige inrichting voor fietsers en voetgangers
  • Overlast voor omwonenden tot een minimum beperken
  • Redelijke afwikkeling gemotoriseerd verkeer

Ideeën die nog lang niet in beton zijn gegoten

Belangrijk is om ons te blijven beseffen dat we met betrekking tot onze plannen op dit moment in de fase zitten dat er onderzocht wordt of één en ander überhaupt haalbaar is. Alle tekeningen en schetsen die zijn getoond zijn vrijblijvend en ter inspiratie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze tekeningen en schetsen. Het zijn allemaal nog ideeën/scenario’s en zeker geen in beton gegoten plannen. We hopen hiermee vooral wat meer beeld te geven van onze denkrichting en het daarmee voor alle aanwezigen ook makkelijker te maken om er wat van te vinden.

Participatie omwonenden

Na de presentaties was er net als de vorige keer de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars zienswijze. Aan de hand van 3 thematafels is er gesproken over de uitkomsten van de locatiestudie, indeling MFA/accommodatie en verkeersveiligheid.

Rol gemeente

Vanuit de gemeente waren deze avond Clemens Volker en Koen Klieverink aanwezig. Clemens vertelde kort wat op dit moment de rol van de gemeente is in het proces. Na de presentaties waren zij aanwezig bij de verschillende tafelgesprekken om te ervaren wat er leeft onder de aanwezigen met betrekking tot de uitkomsten van de locatiestudie, indeling MFA/accommodatie en verkeersveiligheid.

13 december inloopavond Hengevelde

Wij zijn voornemens om op woensdagavond 13 december een inloopavond te organiseren voor alle inwoners van Hengevelde. De bijeenkomst is in Kulturhus de Marke. Meer info volgt z.s.m. via Wegdamnieuws en de website/nieuwsbrief van de dorpscoöperatie.

Uitgebreide verslaglegging

Wij zijn op dit moment bezig met het uitwerken van een meer uitgebreide verslaglegging van deze avond.

www.samenhengevelde.nl