Toekomstig Hengevelde: Hoe nu verder?

Zaterdag 2 oktober jl. was de bijeenkomst in de kerk over een toekomstbestendig Hengevelde. Een constructief samenzijn waarbij Hengevelde zich massaal heeft uitgesproken over diverse thema’s die nu actueel zijn in het dorp.

HOE NU VERDER?

Woensdag 20 oktober 2021 is de werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde (TBH) bijeengekomen om gezamenlijk de vervolgstappen verder met elkaar af te stemmen.

1. De eerste stap die we de afgelopen weken hebben gezet is de input van de sessie van zaterdag 2 oktober uitwerken en op thema niveau samenvoegen tot in één document. Het document wordt via deze website en www.toekomstbestendighengevelde.nl met heel Hengevelde gedeeld. We hebben er voor gekozen om de volledige input van deze middag in één uitgebreid document samen te voegen. We hebben bewust geen samenvatting/conclusie gemaakt omdat deze zou kunnen bijdragen aan onbedoelde beeldvorming. Wel hebben we per thema de uitslag van de mentimeter (app die wordt gebruikt om presentaties te maken met realtime feedback) via een tagcloudtoegevoegd. Hierin wordt direct zichtbaar waar voor Hengeveldenaren de prioriteit ligt en waarin we met elkaar een uitgesproken (of niet) mening hebben. Zowel uit de mentimeterals uit de evaluatie van de tafelgesprekken kwam naar voren dat in Hengevelde veel consensus is over de meeste thema’s.
2. De tweede stap is dat we naar aanleiding vanbovenstaand document gaan kijken naar dingen die we direct kunnen oppakken. Denk hierbij aan het spreekwoordelijke “laaghangende fruit”. Dit doen we vanuit de werkgroep, maar graag doen we ook een beroep op jullie allen om hier ook in mee te denken en ons hiermee te helpen.
3. Derde stap: zowel in aanloop naar de bijeenkomst als direct daarna kwamen signalen dat de jeugd die zaterdagmiddag moet werken/sporten niet in de gelegenheid is geweest om deel te nemen aan de bijeenkomst van zaterdag 2 oktober. We gaan daarom op korte termijn een extra middag/avond organiseren voor de jeugd van Hengevelde die niet aanwezig kon zijn. Een bijeenkomst die vergelijkbaar zal zijn met de bijeenkomst in de kerk van 2 oktober jl. Hierover binnenkort meer op deze website.
4. Vierde stap: we gaan in gesprek met het college van B&W over de uitkomsten van de bijenkomst van 2 oktober. De gemeente is begin 2020 geïnformeerd over de grote vraagstukken waar Hengevelde voor staat. Zowel vanuit de werkgroep als vanuit verschillende organisaties zijn er afgelopen jaar diverse gesprekken geweest met afgevaardigden van de gemeente Hof van Twente. Ook in aanloop naar de bijeenkomst van 2 oktober in de kerk is de gemeente geïnformeerd/betrokken. Burgemeester Nautaheeft haar betrokkenheid en belangstellinggetoond door ook aanwezig te zijn namens het College van B&W. Ook was Harry Scholten als betrokken Hengeveldenaar aanwezig. Om vervolgstappen te zetten, zijn we ook commitment en toekomstvisie nodig vanuit de gemeente Hof van Twente. Hierover gaan we zo snel mogelijk met elkaar in gesprek.
5. Stap vijf: diverse thema’s zullen we integraal moeten oppakken. Sport/beweging, cultuur, wonen en o.a. onderwijs zijn hiervan goede voorbeelden. We zijn echter ook van mening dat bepaalde topics binnen één van deze thema’s ook individueel moeten opgepakt kunnen worden oppakken met in ons achterhoofd het grote geheel. Uit de tafelgesprekken en de mentimeter is duidelijk gebleken dat betaalbare woningbouw echt een hot topic is. Daarom zal er begin december een inloopavond worden georganiseerd binnen het thema “Wonen” over specifiek het onderwerp starterswoningen en levensloopbestendige woningen.

In een artikel op Wegdamnieuws van 11 juni jl. zijn de leden van de werkgroep/platform voorgesteld.

De samenstelling van de werkgroep is inmiddels iets gewijzigd. Jan de Witte is gestopt als lid van de werkgroep. Toegevoegd is Henk Meijer. De werkgroep bestaat nu uit: Henk Meijer, Tim Jongman, Kasper Put, Mark Tuinte, Tonnie Wegdam, Marc Immink, André Kolner, Maurice Workel, Jan Smit, Norbert Kuipers, Henriette Wegdam, Harry Rouhof, Wilbert ten Thije, Linde Kuipers en Esther Schonenborg. Daarnaast zijn er nog circa 30 Hengeveldenaren(gespreksleiders/vrijwilligers) die hun bijdrage leveren. De afgelopen weken zijn er diverse aanmeldingen binnen gekomen van mensen die graag mee willen denken/werken aan één van de vele thema’s.
Heb je belangstelling of wil je input leveren? Meld je dan via info@toekomstbestendighengevelde.nl of meld je bij één van onze werkgroepleden.

Bij deze nogmaals de link naar het document met daarin de input van de sessie van zaterdag 2 oktober uitgewerkt op thema niveau. Zoals reeds eerder gezegd hebben we bewust geen samenvatting/conclusie gemaakt omdat deze zou kunnen bijdragen aan onbedoelde beeldvorming.

Download input sessie bijeenkomst 2 okt.

Download de “Visuele notulen” (Tekeningen per thema)