Werkgroep Wonen: Enquête de woonbehoefte peilen jongeren en 55-plussers

Voor het leefbaar houden van ons dorp met de hierbij behorende voorzieningen is het van belang dat er voor jongeren en 55-plussers uit Hengevelde mogelijkheden zijn om te blijven wonen in ons dorp. In 2019 hebben een aantal inwoners het initiatief genomen om met de gemeente in gesprek te gaan rondom de verkaveling van de Marke III – fase 2. Dit heeft geresulteerd in 12 starterswoningen, 6 levensloopbestendige woningen en 8 woningen CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); allen voor inwoners van Hengevelde. Ook de overige kavels in dit plan zijn bijna allemaal verkocht. Om ook voorbereid te zijn op de toekomst gaan we in navolging hierop middels een enquête de woonbehoefte peilen van de jongeren en de 55-plussers. Deze enquête kan worden ingevuld middels de volgende link:

Jongeren (15-30 jaar): KLIK HIER

55-plussers: KLIK HIER

Na het verwerken van de uitkomsten worden er inloopavonden gehouden. Met de verzamelde data gaan we daarna in gesprek met de gemeente. In toekomstige plannen rondom wonen willen we ook rekening houden met de opvang van vluchtelingen.

We willen jullie verzoeken allemaal zo veel mogelijk de enquête in te vullen zodat de woonbehoeften van Hengevelde goed in beeld worden gebracht!

Alvast super bedankt!