Rotink stopt na meer dan 40 jaar met vuurwerkverkoop

“Het was niet meer rendabel, als mensen - gechargeerd gezegd - komen voor een bril en een lontje en voor de rest naar bijvoorbeeld Duitsland gaan, dan houdt het op. We hebben onlangs weer een nieuw eisenpakket van de overheid ontvangen en de conclusie getrokken dat de kosten niet meer opwegen tegen de baten. We zijn in het verleden al eerder een tijdje gestopt met de verkoop van vuurwerk, maar hebben er destijds nog voor gekozen om te investeren in de vuurwerkbunker. Wat daar de nieuwe bestemming van wordt, is nog niet bekend”, aldus een medewerker. Dit jaar dus geen vuurwerkverkoop meer in Hengevelde. De vuurwerkramp in Enschede is in 2002 aanleiding geweest voor het aanscherpen van wet- en regelgeving rondom het in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren, het voorhanden hebben en het afsteken van vuurwerk. Op 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden.

Om de uitvoerbaarheid te verbeteren, is het Vuurwerkbesluit in 2004 gewijzigd. Op 1 juli 2012 is een aantal eisen van het Vuurwerkbesluit gewijzigd.

 • Wet- en regelgeving
 • Meldingsformulier Vuurwerkbesluit
 • Vuurwerkbesluit (huidige tekst, inclusief wijzigingen)
 • Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (huidige tekst, inclusief wijzigingen)
 • Vuurwerkbesluit, besluit van 22 januari 2002 (Stbld. 33, 2002)
  Dit is de eerste versie van het nieuwe Vuurwerkbesluit. Alle komende wijzigingen zijn op dit Besluit gebaseerd.
 • Inwerkingtreding Vuurwerkbesluit, besluit van 26 februari 2002 (Stbld. 114, 2002)
 • Vuurwerkbesluit wijziging, artikel XXII, besluit van 9 april 2002 (Stbld. 189, 2002)
  De wijziging maakt het mogelijk om op te treden tegen personen die buiten het vuurwerkseizoen vuurwerk op een voor het publiek toegankelijke plaats voorhanden hebben.
 • Vuurwerkbesluit wijziging, besluit van 16 januari 2004 (Stbld. 26, 2004)
  In dit wijzigingsbesluit wordt een groot aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben ondermeer betrekking op theatervuurwerk, eisen aan bewaarplaatsen, sprinklerinstallaties en ontbrandingstoestemmingen.
 • Inwerkingtreding Vuurwerkbesluit wijziging van 16 januari 2004, besluit van 23 februari 2004 (Stbld. 71, 2004)
 • Vuurwerkbesluit wijziging, besluit van 11 maart 2004 (Stbld. 133, 2004)
  De wijziging bevat een belangrijke verduidelijking met betrekking tot de breedte van het vrijwaringsgebied, een uitzondering van de verzekeringsplicht voor theatervuurwerk en een nog niet opgenomen mogelijkheid om professioneel vuurwerk ter beschikking te stellen aan de krijgsmacht.
 • Inwerkingtreding Vuurwerkbesluit wijziging van 11 maart 2004, besluit van 17 mei 2004 (Stbld. 236, 2004)
 • Vuurwerkbesluit wijziging, besluit van 9 december 2009 (Stbld. 605, 2009)
  De aanleiding tot aanpassing van het Vuurwerkbesluit is het gevolg van een Europese richtlijn, de zogenaamde Pyrorichtlijn. Daarin wordt voor pyrotechnische artikelen, zoals vuurwerk, geregeld dat die voldoen aan veiligheidseisen en verplicht worden voorzien van het CE- keurmerk. Deze en nog een aantal andere eisen uit die richtlijn zijn vertaald naar het Vuurwerkbesluit. Dit besluit is grotendeels per 4 juli 2010 in werking getreden.
 • Vuurwerkbesluit wijziging, besluit van 15 maart 2012 (Stbld. 127, 2012)
  Het onderhavige wijzigingsbesluit is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het Vuurwerkbesluit die in 2007/2008 is uitgevoerd. Daarnaast heeft het Centrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op verzoek van de toenmalige Minister van VROM een aantal adviezen uitgebracht, die eveneens betrokken zijn bij de opstelling van dit wijzigingsbesluit.
 • Inwerkingtreding Vuurwerkbesluit wijziging van 15 maart 2012, Kamerstuk 33000-XII nr. 129
  Het wijzigingsbesluit is met ingang van 1 juli 2012 in werking getreden.
 • Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit, besluit van 14 juni 2012 (Stcrt. 11955, 2012)
  Als gevolg van de wijziging van het Vuurwerkbesluit moet de verzending van meldingen en aanvragen in het kader van het Vuurwerkbesluit op elektronische wijze gebeuren. Deze regeling voorziet er in dat de verzending van de bedoelde meldingen, aanvragen en afschriften worden gedaan via de website .
 • Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit, 28 oktober 2013 (Stcrt. 30063, 2013)
  Deze regeling heeft tot doel te voorkomen dat particulieren rond de jaarwisseling vuurwerk voorhanden hebben dat in Nederland niet is aangewezen als consumentenvuurwerk. De regeling is op 30 oktober 2013 in werking getreden en vervalt op een nader te bepalen tijdstip.
 • Vuurwerkbesluit wijziging, besluit van 27 juni 2014 (Stbld. 267, 2014)
  Het besluit bevat overgangstermijnen als het gaat om de conformiteitsprocedure en de regels over CE-markering. Om aan de Arbeidsomstandighedenregelgeving te kunnen voldoen is het verbod op het aanwezig zijn van ventilatieopeningen in (buffer)bewaarplaatsen opgeheven. Verder is voorzien in een verplichting om een afschrift van een melding van een ontbrandingstoestemming langs elektronische weg te verzenden. Het besluit is op 16 juli 2014 in werking getreden.
 • Vuurwerkbesluit wijziging (beperking afsteektijden consumentenvuurwerk), besluit van 29 oktober 2014 (Stbld. 416, 2014)
  Met het besluit worden de afsteektijden van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling ingeperkt. De afsteektijd wordt op oudejaarsdag terug gebracht van 10.00 uur naar 18.00 uur.

Wet- en regelgeving

Onderstaand vindt u het Vuurwerkbesluit met de nota van toelichting en de daarop volgende wijzigingen met bijbehorende toelichtingen. Deze kunt u ook downloaden op http://www.wetten.nl/ via de wetsgeschiedenis. De versie waar 'huidige tekst, inclusief wijzigingen' achter staat is de huidige geldende versie waar alle wijzigingen in zijn verwerkt. Hier zit geen toelichting bij, aangezien de toelichting nooit wijzigt (elk wijzigingsbesluit heeft een eigen toelichting).

Meldingsformulier Vuurwerkbesluit

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen melden hun bedrijfsactiviteiten met de digitale module AIM. Een aantal activiteiten met vuurwerk zoals import en export gebeurt elektronisch via www.meldpuntvuurwerk.nl. Een landelijk formulier voor het melden van vuurwerkbedrijven met maximaal 10.000 kg consumentenvuurwerk was er echter niet. Daarom heeft Kenniscentrum InfoMil in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Meldingsformulier Vuurwerkbesluit opgesteld.